Špeciálna pedagogika

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzači o študijný program musia mať ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, prednostne v študijnom odbore: 1.1.6. Špeciálna pedagogika (resp. v jeho starších ekvivalentoch) alebo 2. stupeň vysokoškolského vzdelania v študijných odboroch: Liečebná pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika. Musia úspešne vykonať prijímaciu skúšku, v ktorej preukážu hĺbku a potrebný rozsah vedomostí potrebných na doktorandské štúdium so zameraním na zvolenú tému dizertačnej práce. Predložia písomný projekt k zvolenej téme dizertácie. V rozprave k tomuto projektu   preukážu predpoklady na vedeckú prácu vrátane dobrej orientácie v zahraničnej  a domácej vedeckej produkcii.

Uchádzač sa prihlasuje na jednu z tém vypísaných fakultou a zverejnených na webovej stránke fakulty najmenej dva mesiace pred dňom prijímacieho konania. Súčasti prijímacieho konania sú: ústna skúška zo špeciálnej pedagogiky, výchovnej rehabilitácie postihnutých a narušených, teórie komunikácie postihnutých a narušených, ako aj obhájenie projektu výskumu, ktorý má byť predmetom dizertačnej práce, dôkaz o počítačovej gramotnosti uchádzača (Word, Excel, Power Point, internet). Prijímacia skúška sa uskutoční pred komisiou, zloženie ktorej je navrhnuté odborovou komisiou a schválené dekanom fakulty. Minimálny počet členov skúšobnej komisie na prijímacích pohovoroch sú 3 osoby – predseda a dvaja  členovia komisie. Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie úspešného uchádzača dekanovi. Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí alebo neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky. V písomnom rozhodnutí o prijatí uchádzača na doktorandské štúdium sa uvedie študijný program, forma štúdia, meno školiteľa a téma dizertačnej práce. Písomné rozhodnutie musí okrem uvedeného obsahovať výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania a môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Súčasťou dokumentácie o zápise je aj schválený individuálny študijný plán doktoranda.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači sa riadia Vnútorným predpisom č. 23/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave ktorou sa upravujú podmienky uzatvorenia zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK a jeho dodatku č. 8/2011. Podmienky štúdia sa upresňujú na základe zmluvy medzi školou a uchádzačom.Coordinator for students with specific needs

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., tel.: 02/49 287 202, 02/49 287 101

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/49 287 109,

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

Študenti so špecifickými poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.skGeneral information on the admission exam

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva elektronicky cez akademický informačný systém AIS2 a zároveň vytlačenú spolu s ďalšími prílohami aj v printovej podobe. Prihlášku a podrobný popis jej vypĺňania v elektronickej podobe nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami ( http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=3472 ) , pošle poštou na adresu Oddelenia vedy a doktorandského štúdia UK PdF. Len správne vyplnená, uchádzačom podpísaná   a najneskôr v stanovenom termíne  doručená  prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.

Podrobnejšie informácie o témach dizertačných prác, školiteľoch, obsahu prijímacích pohovorov, termíne prijímacích pohovorov, budú k dispozícií na stránke: http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-uchadzacov/Form of entrance exam

- ústna

- písomná (odovzdanie projektu dizertačnej práce, preklad z cudzieho jazyka)  • Open day

    28.01.2023

  • Apply the application for study

    13.03.2017 - 21.05.2017

  • Performance of the entrance exam

    22.06.2017 - 27.06.2017

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Annual tuition fees
Standard length of study: 290 €

The fee for admission procedure
application form: 80 €
E-application form: 80 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie:

60  EUR za jednu  prihlášku (max. 2. študijné programy)

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20192020

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. – hamranova@fedu.uniba.sk
Last update: 27.09.2018 12:23

Draw attention to not topical data