Robotika a kybernetika

Profil študijného programu Robotika a kybernetika je zostavený tak, aby absolventi získali kvalitné inžinierske vzdelanie založené na poznatkoch z automatického riadenia procesov, kybernetického modelovania a navrhovania robotických systémov. Odborný profil absolventa zahŕňa nové smery informačných technológií v oblasti systémov riadenia, robotiky a umelej inteligencie. Základom úspešného uplatnenia absolventov v praxi sú získané vedomosti z oblasti analýzy procesov, tvorby kybernetických modelov, z riadenia a diagnostiky zložitých a distribuovaných systémov, z informačného zabezpečenia riadiacich a užívateľských systémov, z využitia inteligentných metód riadenia (expertných systémov, neurónových sietí a inteligentných riadiacich a diagnostických systémov) a tiež praktické vedomosti pre projektovanie riadiacich, informačných a znalostných systémov.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu Robotika a kybernetika nájdu uplatnenie v dominantných procesoch nášho priemyslu (automobilový priemysel má najväčšie uplatnenie robotov a manipulátorov) ale aj vo výskume, vývoji, projekcii a prevádzke kybernetických systémov vo všetkých oblastiach života spoločnosti, najmä však pri návrhu a prevádzke systémov informačného zabezpečenia v technicko-ekonomických a manažérskych podmienkach. Profil absolventa umožňuje uplatnenie aj v celom rade ďalších aplikačných oblastí, ako sú modelovanie a riadenie biologických, ekologických a ekonomických systémov a využívanie systémov na podporu rozhodovania pri riadení ekonomicko-organizačných komplexov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia tie isté podmienky ako pre študentov zo Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 Forma prijímacej skúšky

Ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2022 - 01.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  21.06.2022 - 23.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2022 - 15.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Aktuálny počet podaných prihlášok:
71


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie

prihláška: 20 €

 

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady:               bankovým prevodom

Banka príjemcu:             Štátna pokladnica, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava

IBAN kód:                        SK06 8180 0000 0070 0008 4998

BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA

Variabilný symbol:                  - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky

Adresa príjemcu:         Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje