Riadenie priemyselnej výroby

Absolvent študijného programu  „Riadenie priemyselnej výroby“ bude schopný zabezpečiť chod výrobných podnikov na všetkých úrovniach riadenia, samostatne riadiť a tvorivo riešiť náročné úlohy výrobných podnikov. Absolvent tohto doktorandského študijného programu má tiež náležité a rozšírené teoretické poznatky z disciplín informatiky, digitalizácie výroby, riadenia a automatizácie technologických procesov, logistiky výroby a dodávateľských reťazcov, ako aj moderných identifikačných technológií. Okrem toho je schopný riešiť úlohy vedeckého charakteru, vyhodnocovať a prezentovať ich.  

 

a)       Ciele vzdelávania.

Cieľom doktorandského študijného programu „Riadenie priemyselnej výroby“ je jednak plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v druhom stupni vysokoškolského štúdia, ale hlavne viesť študentov k tvorivej činnosti vedeckého charakteru. Absolvent tohto študijného  program dokáže analyzovať najnovšie poznatky v danom odbore, realizovať experimenty za účelom získavania nových poznatkov, ako aj interpretovať a analyzovať výsledky experimentov. Okrem toho vie tvorivo uplatňovať poznatky a zručnosti z metodológie vedeckej práce.
Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov tohto študijného programu zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 8):
Absolvent má systematický a ucelený súbor vedomostí z riadenia priemyselnej výroby, vrátane poznania a porozumenia vzťahov medzi jednotlivými manažérskymi funkciami, ktoré sú typické pre výrobné priemyselné podniky.   
Zručnosti (úroveň 8):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách pre rozvoj odboru. Dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie ako aj výskumné a vývojové postupy v odbore. Okrem toho vie vytvárať nové postupy a metódy s cieľom optimalizovať výrobné procesy a logistické činnosti. Dokáže identifikovať trendy vedeckého a inovačného vývoja v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ich pri riadení priemyselnej výroby.
Kompetencie (úroveň 8):
Absolvent dokáže plánovať a iniciovať riešenie zložitých projektov, ako napríklad zavádzanie nových produktov do výroby a pod., vrátane formulovania ich cieľov, prostriedkov a metód. Vie analyzovať, posudzovať a modifikovať existujúce výrobné postupy v širšom kontexte, vo vzťahu na ich dlhodobý dopad z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií.  Je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy.
Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca:
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Cieľom doktorandského študijného programu „Riadenie priemyselnej výroby“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v druhom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby študent získal systematický, ucelený a kompletný súbor vedomostí z tejto disciplíny a zároveň nadobudol znalosti a zručnosti z metodológie vedeckej práce. Na báze rozvinutých vedomostí bude absolvent schopný formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy.
Absolvent bude schopný zabezpečiť chod výrobných podnikov na všetkých úrovniach riadenia, samostatne riadiť a tvorivo riešiť komplexné úlohy výrobných podnikov. Absolvent doktorandského študijného programu Riadenie priemyselnej výroby v odbore strojárstvo má tiež výborné a rozšírené teoretické poznatky z disciplín informatiky, digitalizácie výroby, riadenia a automatizácie technologických procesov, logistiky výroby a dodávateľských reťazcov, moderných identifikačných technológií a podobne. Okrem toho je schopný riadiť malé a stredné výrobné podniky s uplatňovaním sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií. Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov tohto študijného programu zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

 

a)       Povolania.

          Hlavný projektový manažér 7
          Riadiaci pracovník (manažér) v logistike 7
          Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde neuvedený
          Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti stratégie a plánovania inde neuvedený
          Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti IKT inde neuvedenýVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia
 • ústný pohovor
 • test z anglického jazyka


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Podmienky pre zahraničných študentov
 • ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia
 • ústný pohovor
 • test z anglického jazyka


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovorTesty

Anglický jazyk • Podanie prihlášky na štúdium

  09.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 1060006

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 10.11.2023 16:21

Upozorniť na neaktuálne údaje