Riadenie bezpečnostných systémov

VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov pre prax v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.

Študent Bc. štúdia si pre 2. a 3. ročník volí (podľa vlastného záujmu) doplnkovú špecializovanú profiláciu výberom príslušného modulu voliteľných predmetov z rôznych oblastí bezpečnosti:

- bezpečnosť finančných operácii a korupcia,
- kybernetická bezpečnosť,
- environmentálna bezpečnosť,
- bezpečnosť v doprave a dopravnej infraštruktúre.

Absolventi sa tak voliteľnými predmetmi študijného programu, témou bakalárskej práce a výberovým predmetom štátnej skúšky vyprofiluje vo zvolenej oblasti. Prvý ročník Bc. štúdia je pre všetky programy rovnaký, pričom 2. a 3. ročník si taktiež zachováva rovnaké kľúčové predmety z oblasti bezpečnostných vied.Uplatnenie absolventov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach organizuje denné a externé štúdium v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, a to v I. stupni (bakalárskom), v II. stupni (inžinierskom) vysokoškolského štúdia a v III. stupni (doktorandskom) vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa :

 • uplatnenie vo verejnom a súkromnom sektore,
 • riadiace funkcie v organizáciách pri zabezpečovaní všestranných úloh bezpečnosti,
 • zastávanie funkcií s úlohou odhadu rizika pre riadenú oblasť,
 • vedúce funkcie v bezpečnostných zložkách,
 • riadiace funkcie v záchrannom integrovanom systéme SR,
 • prednostné prijímanie do policajného zboru SR a ozbrojených síl SR,
 • absolvent má znalostí z manažérskych funkcií v oblasti občianskej bezpečnosti. V požadovanom rozsahu má znalosti z interpretácie a aplikácie práva v systéme verejných alebo súkromných organizácií zaoberajúcich sa všestrannou bezpečnosťou.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Stredoškolské vzdelanie s maturitou.Doplňujúce informácie

V priebehu štúdia v dennej forme vzdelávania študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a je im udelený certifikát špecialistu pre prežitie v sťažených podmienkach (foto). Počas štúdia ma tak isto možnosť absolvent získať osvedčenie absolventa kurzu bojových umení (foto), ako aj preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu „S“ a vzdelanie nevyhnutné pre získanie zbrojného preukazu.

Ubytovanie je sprostredkované u zmluvných partnerov, ktorí sa špecializujú na ubytovanie vysokoškolských študentovi. Viac na : http://www.vsbm.sk/ubytovanie/

V prípade úspešného prijatia, je potrebné podať žiadosť vo výbranom ubytovacom zariadení.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov - ovládanie slovenského alebo anglického jazyka, ukončené stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Martin Mašľan, Košťova 1, 040 01 Košice, tel.: 055 / 7205611, e-mail: martin.maslan@vsbm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť len na jedne študijný program. Kópiu ústrižku poplatku za prijímací pohovor je nutnévložiť do prihlášky. Prihláška musí obsahovať vysvedčenia 1. až 4. ročníka - kópie, maturitné vysvedčenie overené notárom, fotografie pásového formátu - 2 ks, životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný, uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt).

Viac k prihláške na : http://www.vsbm.sk/bakalarske_studium.htmlForma prijímacej skúšky

Osobný prijímací pohovor sa nerealizuje. Prijímacie konanie je admistratívny úkon, pričom sa z predloženej prihlášky  a jej príloh posudzuje spôsobilosť uchádzača študovať u nás, a o výsledku je uchádzač upovedomený listovou zásielkou zaslanou na uvedenú adresu trvalého bydliska. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • fotografia (papierová forma, elektronická forma)
 • podľa inštrukcií na https://www.vsbm.sk/bakalarske_studium.html (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1300 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu:   IBAN : SK51 0200 0000 0047 9753 4154
SWIFT kód: SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. – peter.losonczi@vsbm.sk
Posledná aktualizácia: 30.01.2024 14:25

Upozorniť na neaktuálne údaje