Riadenie bezpečnostných systémov

VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov pre prax v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.

Študent Bc. štúdia si pre 2., 3. a 4. ročník volí (podľa vlastného záujmu) doplnkovú špecializovanú profiláciu výberom príslušného modulu voliteľných predmetov z rôznych oblastí bezpečnosti:

- bezpečnosť finančných operácii a korupcia,
- kybernetická bezpečnosť,
- environmentálna bezpečnosť,
- bezpečnosť v doprave a dopravnej infraštruktúre,
- integrálna bezpečnosť v leteckej doprave.

Absolventi sa tak voliteľnými predmetmi študijného programu, témou bakalárskej práce a výberovým predmetom štátnej skúšky vyprofiluje vo zvolenej oblasti. Prvý ročník Bc. štúdia je pre všetky programy rovnaký, pričom 2. až 4. ročník si taktiež zachováva rovnaké kľúčové predmety z oblasti bezpečnostných vied.Prospects of graduates

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach organizuje denné a externé štúdium v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, a to v I. stupni (bakalárskom), v II. stupni (inžinierskom) vysokoškolského štúdia a v III. stupni (doktorandskom) vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa :

 • uplatnenie vo verejnom a súkromnom sektore,
 • riadiace funkcie v organizáciách pri zabezpečovaní všestranných úloh bezpečnosti,
 • zastávanie funkcií s úlohou odhadu rizika pre riadenú oblasť,
 • vedúce funkcie v bezpečnostných zložkách,
 • riadiace funkcie v záchrannom integrovanom systéme SR,
 • prednostné prijímanie do policajného zboru SR a ozbrojených síl SR,
 • absolvent má znalostí z manažérskych funkcií v oblasti občianskej bezpečnosti. V požadovanom rozsahu má znalosti z interpretácie a aplikácie práva v systéme verejných alebo súkromných organizácií zaoberajúcich sa všestrannou bezpečnosťou.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Stredoškolské vzdelanie s maturitou.Additional information

V priebehu štúdia v dennej forme vzdelávania študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a je im udelený certifikát špecialistu pre prežitie v sťažených podmienkach (foto). Počas štúdia ma tak isto možnosť absolvent získať osvedčenie absolventa kurzu bojových umení (foto), ako aj preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu „S“ a vzdelanie nevyhnutné pre získanie zbrojného preukazu.

Ubytovanie je sprostredkované u zmluvných partnerov, ktorí sa špecializujú na ubytovanie vysokoškolských študentovi. Viac na : http://www.vsbm.sk/ubytovanie/

V prípade úspešného prijatia, je potrebné podať žiadosť vo výbranom ubytovacom zariadení.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov - ovládanie slovenského alebo anglického jazyka, ukončené stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť.Coordinator for students with specific needs

Ing. Martin Mašľan, Košťova 1, 040 01 Košice, tel.: 055 / 7205611, e-mail: martin.maslan@vsbm.skGeneral information on the admission exam

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť len na jedne študijný program. Kópiu ústrižku poplatku za prijímací pohovor je nutnévložiť do prihlášky. Prihláška musí obsahovať vysvedčenia 1. až 4. ročníka - kópie, maturitné vysvedčenie overené notárom, fotografie pásového formátu - 3 ks, životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný, uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt).

Viac k prihláške na : http://www.vsbm.sk/bakalarske_studium.htmlForm of entrance exam

Osobný prijímací pohovor sa nerealizuje. Prijímacie konanie je admistratívny úkon, pričom sa z predloženej prihlášky  a jej príloh posudzuje spôsobilosť uchádzača študovať u nás, a o výsledku je uchádzač upovedomený listovou zásielkou zaslanou na uvedenú adresu trvalého bydliska. • Apply the application for study

  31.08.2021

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
300


Additions
 • leaving certificate (paper form, electronic form)
 • CV (paper form, electronic form)
 • photography (paper form, electronic form)
 • podľa inštrukcií na https://www.vsbm.sk/bakalarske_studium.html (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1200 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 25 €

Billing information

IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. – peter.losonczi@vsbm.sk
Last update: 21.07.2021 10:02

Draw attention to not topical data