Ošetrovateľstvo

Charakteristika študijného odboru

Ošetrovateľstvo je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Sestra – bakalár (I. stupňa) samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť -preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.Uplatnenie absolventov

Rozsah vedomostí absolventa:
Teoretické vedomosti absolventa št.programu OŠETROVATEĽSTVO ( 1.stupeň):

 • teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu
 • získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k ošetrovateľstvu
 • teoreticky ovláda a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu
 • vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve a uplatniť ich v ošetrovateľskej praxi
 • dokáže samostatne myslieť, pohotovo reagovať
 • rýchlo, rozvážne a rozhodne koná, pozná právnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom svojej profesie sústavne získava odborné poznatky vzťahujúce sa k vlastnej odbornosti a dbá o svoj osobný rast
 • je schopný vykonávať zmeny, prijímať riziko, niesť zodpovednosť, preukazuje schopnosť improvizácie v nevyhnutných situáciách
 • komunikuje v pracovnej činnosti na profesionálnej úrovni
 • uplatňuje vedomosti z oblasti manažmentu, sociálnych a behaviorálnych disciplín, ktoré prezentuje pri styku s pacientom/klientom.

Praktické schopnosti a zručnosti (1.stupeň):
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) získa schopnosť:

 • vykonávať ošetrovateľské činnosti v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti
 • aplikovať ošetrovateľské modely v praxi
 • pracovať s ošetrovateľskou dokumentáciou
 • tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti
 • monitorovať ošetrovateľské problémy a zabezpečovať individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu v spolupráci s klientom, rodinou, s podpornými, resp. významnými osobami
 • komunikovať v rámci zdravotníckeho tímu v spolupráci s klientom (jednotlivec, skupina, komunita)
 • zavádzať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva
 • analyzovať problémy a robiť rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov zdravotný stav
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia
 • využívať počítačové a informačné technológie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň):
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) dokáže:

 • spolupracovať a koordinovať prácu v tíme
 • organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesijnom vývoji
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore
 • podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej praxi
 • využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní nových členov ošetrovateľského tímu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) vie:

 • disponovať základnými a špecifickými informáciami a poznatkami sociálnych a behaviorálnych vied, ktoré majú vzťah k ošetrovateľstvu
 • edukovať pacientov v podpore, ochrane a obnove zdravia,
 • ovládať cudzie jazyky
 • zvládnuť efektívnu komunikáciu a profesionálne správanie sa a konanie
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich zdravie a život, pri hromadných postihnutiach a zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia
 • dôsledne preventívne myslieť a konať v otázkach zdravia
 • zvládnuť manažment ošetrovateľstva
 • pracovať s informačnými technológiami, v profesionálnych činnostiach
 • uplatňovať hlboko morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä k chorým, telesne, mentálne postihnutým a handicapovaným
 • uplatňovať empatiu, prejavy lásky a úcty k človeku, schopnosť pochopiť jeho problémy, poskytnúť útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť
 • samostatne myslieť, pohotovo reagovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať
 • aplikovať a využívať získané vedomosti a zručnosti v profesionálnej praxi
 • vykonať zmeny, prijímať riziko a niesť zodpovednosť
 • samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy, tvorivo pracovať v tíme a riadiť ošetrovateľský tím
 • komunikovať na profesionálnej úrovni
 • formovať vlastnú osobnosť a kontinuálne sa vzdelávať, získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať,
 • formovať a vzdelávať iných, vedieť ich motivovať a získať pre aktívnu spoluprácu pri upevňovaní zdravia
 • napomáhať rozvoju svojho odboru štúdiom odbornej literatúry a tvorivým spôsobom ho rozvíjať, podieľať na riešení výskumných problémov v ošetrovateľstve.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA - bez prijímacej skúšky

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok:

1.      ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent alebo v inom zdravotníckom povolaní – bonus 10 bodov
 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s priemerom  z maturitnej skúšky do 2,0  - bonus 10 bodov.

  Kritérium č.1 neplatí pre zahraničných študentov, títo musia absolvovať prijímacie konanie, a to:

- písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom
   jazyku).

 2. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore).

 

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

 - písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom
   jazyku)

 2. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR  č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore).

 

 

 Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2019 10:44

Upozorniť na neaktuálne údaje