Ošetrovateľstvo

Charakteristika študijného odboru

Ošetrovateľstvo je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Sestra – bakalár (I. stupňa) samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť -preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.Prospects of graduates

Rozsah vedomostí absolventa:
Teoretické vedomosti absolventa št.programu OŠETROVATEĽSTVO ( 1.stupeň):

 • teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu
 • získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k ošetrovateľstvu
 • teoreticky ovláda a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu
 • vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve a uplatniť ich v ošetrovateľskej praxi
 • dokáže samostatne myslieť, pohotovo reagovať
 • rýchlo, rozvážne a rozhodne koná, pozná právnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom svojej profesie sústavne získava odborné poznatky vzťahujúce sa k vlastnej odbornosti a dbá o svoj osobný rast
 • je schopný vykonávať zmeny, prijímať riziko, niesť zodpovednosť, preukazuje schopnosť improvizácie v nevyhnutných situáciách
 • komunikuje v pracovnej činnosti na profesionálnej úrovni
 • uplatňuje vedomosti z oblasti manažmentu, sociálnych a behaviorálnych disciplín, ktoré prezentuje pri styku s pacientom/klientom.

Praktické schopnosti a zručnosti (1.stupeň):
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) získa schopnosť:

 • vykonávať ošetrovateľské činnosti v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti
 • aplikovať ošetrovateľské modely v praxi
 • pracovať s ošetrovateľskou dokumentáciou
 • tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti
 • monitorovať ošetrovateľské problémy a zabezpečovať individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu v spolupráci s klientom, rodinou, s podpornými, resp. významnými osobami
 • komunikovať v rámci zdravotníckeho tímu v spolupráci s klientom (jednotlivec, skupina, komunita)
 • zavádzať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva
 • analyzovať problémy a robiť rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov zdravotný stav
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia
 • využívať počítačové a informačné technológie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň):
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) dokáže:

 • spolupracovať a koordinovať prácu v tíme
 • organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesijnom vývoji
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore
 • podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej praxi
 • využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní nových členov ošetrovateľského tímu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) vie:

 • disponovať základnými a špecifickými informáciami a poznatkami sociálnych a behaviorálnych vied, ktoré majú vzťah k ošetrovateľstvu
 • edukovať pacientov v podpore, ochrane a obnove zdravia,
 • ovládať cudzie jazyky
 • zvládnuť efektívnu komunikáciu a profesionálne správanie sa a konanie
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich zdravie a život, pri hromadných postihnutiach a zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia
 • dôsledne preventívne myslieť a konať v otázkach zdravia
 • zvládnuť manažment ošetrovateľstva
 • pracovať s informačnými technológiami, v profesionálnych činnostiach
 • uplatňovať hlboko morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä k chorým, telesne, mentálne postihnutým a handicapovaným
 • uplatňovať empatiu, prejavy lásky a úcty k človeku, schopnosť pochopiť jeho problémy, poskytnúť útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť
 • samostatne myslieť, pohotovo reagovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať
 • aplikovať a využívať získané vedomosti a zručnosti v profesionálnej praxi
 • vykonať zmeny, prijímať riziko a niesť zodpovednosť
 • samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy, tvorivo pracovať v tíme a riadiť ošetrovateľský tím
 • komunikovať na profesionálnej úrovni
 • formovať vlastnú osobnosť a kontinuálne sa vzdelávať, získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať,
 • formovať a vzdelávať iných, vedieť ich motivovať a získať pre aktívnu spoluprácu pri upevňovaní zdravia
 • napomáhať rozvoju svojho odboru štúdiom odbornej literatúry a tvorivým spôsobom ho rozvíjať, podieľať na riešení výskumných problémov v ošetrovateľstve.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike  Fakulta zdravotníckych odborov  Prešovskej univerzity v Prešove ruší podmienky prijatia na štúdium v akreditovaných študijných  programoch v ak. roku 2020/2021, schválené AS FZO dňa 16.9.2019

a stanovuje

tieto podmienky prijatia na štúdium v akreditovaných študijných programoch na štúdium 2020/2021. O prijatí rozhoduje:

 • priemer maturitnej skúšky (uchádzač dokladuje úradne overené maturitné vysvedčenie)
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v zdravotníckom povolaní, vyššie odborné vzdelanie v zdravotníckom povolaní – bonus 10 bodov.


Conditions for international students
 •  zahraniční uchádzači o štúdium v odbore musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka v slovenskom jazyku v rozsahu gymnaziálneho učiva 

Na prijímacie konanie budú uchádzači pozvaní, termín konania  - august 2020.  

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

 

 Without entrance examinations
yes

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  31.05.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Last update: 01.06.2020 10:31

Draw attention to not topical data