ošetrovateľstvo

Názov: ošetrovateľstvo
Anglický názov študijného odboru: Nursing
Kód: 5602
Skupina: Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: nie
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: PhDr.
Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov ŠP v praxi: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IČO: )
Nahrádza študijné odbory: ošetrovateľstvo

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor ošetrovateľstvo zahŕňa znalosti týkajúce sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti zdravým a chorým, jednotlivcovi, rodine a komunite. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria znalosti, na základe ktorých sú absolventi schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje vedecké poznatky z ošetrovateľstva s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné na poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, ošetrovateľskej rehabilitácii a následnej starostlivosti.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy zo študijného odboru, ktorý v sebe integruje poznatky ošetrovateľskej  vedy,  biomedicínskych  vied,  spoločenských  vied  a vied  o človeku. Z príslušných vedných odborov identifikuje základný pojmový aparát, pomocou ktorého opisuje orgány a systémy zdravého a chorého človeka z hľadiska anatomického, fyziologického, patofyziologického a klinického, zaoberajúcimi  sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, vplyvmi sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj jeho spiritualitou, vierou a svetonázorom. Vyvodzuje závery a súvislosti medzi nimi v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti. Vysvetľuje právne a etické normy, ktoré sú potrebné na výkon ošetrovateľského povolania.

 

Absolvent na základe analytického, kritického a koncepčného myslenia identifikuje a prakticky rieši odborné problémy v ošetrovateľskej praxi. Modifikuje všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov a aplikuje postupy, metódy a prostriedky v súlade so štandardami a normami vykonávanej profesie. Aplikovaním metódy ošetrovateľského a edukačného procesu udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín a komunít v životných situáciách vyžadujúcich komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, získava ich aktívnu účasť v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti počas choroby a zomierania. Kontinuálne rozvíja svoje klinické a komunikačné zručnosti. Analyzuje a rieši etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v rámci posudzovania potrieb pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti. Vyznačuje sa autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a realizácii preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej starostlivosti jednotlivcom, rodinám a skupinám.

 

Absolvent  efektívne,  samostatne  a  kriticky  vyhodnocuje  potrebu  ošetrovateľskej  starostlivosti v meniacom sa prostredí ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a vo vzájomnej spolupráci s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. Zabezpečuje jej kvalitu v súlade s právnymi predpismi, etickými princípmi a právami pacientov. Pri poskytovaní starostlivosti pracuje samostatne v rozsahu svojich kompetencií, dodržiava štandardy a postupy pri ošetrovateľských výkonoch, pravidlá bezpečnej starostlivosti. Absolvent dodržiava organizačné aspekty práce v interdisciplinárnom tíme. Má schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, ktoré sú podporené tvorivým, flexibilným a kritickým myslením. Absolvent prezentuje základy vedeckej práce v odbore a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

 

Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Popis prvého stupňa

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy zo študijného odboru, ktorý v sebe integruje poznatky ošetrovateľskej  vedy,  biomedicínskych  vied,  spoločenských  vied  a vied  o človeku. Z príslušných vedných odborov identifikuje základný pojmový aparát, pomocou ktorého opisuje orgány a systémy zdravého a chorého človeka z hľadiska anatomického, fyziologického, patofyziologického a klinického, zaoberajúcimi  sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, vplyvmi sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj jeho spiritualitou, vierou a svetonázorom. Vyvodzuje závery a súvislosti medzi nimi v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti. Vysvetľuje právne a etické normy, ktoré sú potrebné na výkon ošetrovateľského povolania.

 

Absolvent na základe analytického, kritického a koncepčného myslenia identifikuje a prakticky rieši odborné problémy v ošetrovateľskej praxi. Modifikuje všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov a aplikuje postupy, metódy a prostriedky v súlade so štandardami a normami vykonávanej profesie. Aplikovaním metódy ošetrovateľského a edukačného procesu udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín a komunít v životných situáciách vyžadujúcich komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, získava ich aktívnu účasť v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti počas choroby a zomierania. Kontinuálne rozvíja svoje klinické a komunikačné zručnosti. Analyzuje a rieši etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v rámci posudzovania potrieb pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti. Vyznačuje sa autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a realizácii preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej starostlivosti jednotlivcom, rodinám a skupinám.

 

Absolvent  efektívne,  samostatne  a  kriticky  vyhodnocuje  potrebu  ošetrovateľskej  starostlivosti v meniacom sa prostredí ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a vo vzájomnej spolupráci s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. Zabezpečuje jej kvalitu v súlade s právnymi predpismi, etickými princípmi a právami pacientov. Pri poskytovaní starostlivosti pracuje samostatne v rozsahu svojich kompetencií, dodržiava štandardy a postupy pri ošetrovateľských výkonoch, pravidlá bezpečnej starostlivosti. Absolvent dodržiava organizačné aspekty práce v interdisciplinárnom tíme. Má schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, ktoré sú podporené tvorivým, flexibilným a kritickým myslením. Absolvent prezentuje základy vedeckej práce v odbore a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

 

Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent disponuje vedomosťami a poznatkami na úrovni analýzy a argumentuje komplexnými odbornými vedomosťami z oblasti študijného odboru. Posudzuje podstatné súvislosti a princípy medzi ošetrovateľskou vedou, manažmentom, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a má poznatky nadobudnuté cestou kritickej analýzy a komparácie, ktoré dokáže transformovať do  celostného  prístupu k človeku.  Získané  vedomosti  uplatňuje  v jednotlivých oblastiach ošetrovateľskej praxe. Posudzuje relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov. Absolvent je schopný obhájiť a používať zvolený pojmový a kategoriálny aparát.

 

Absolvent navrhuje a hodnotí riešenia metodických, odborných, právnych, etických a manažérskych problémov z viacerých oblastí odboru. Realizuje a hodnotí riešenia praktických problémov súvisiacich s manažovaním a poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré môžu byť predmetom   ošetrovateľského   výskumu.   Absolvent   zhodnotí   svoje   analytické   schopnosti a intelektuálne zručnosti, ktoré aplikuje na identifikáciu a kritickú reflexiu aktuálnych ošetrovateľských problémov a hľadanie možností ich riešenia, podporuje prenos vedeckých poznatkov do praxe.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou, iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu, inovatívnym, tvorivým myslením, odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení ošetrovateľských problémov zameraných na podporu, udržanie či prinavrátenie zdravia v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť efektívne pracovať ako člen alebo vedúci tímu. Samostatne koordinuje ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, aplikuje princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri efektívnom využívaní informačných technológií. Absolvent preukazuje schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať a obhajovať vlastné stanoviská. Je pripravený aplikovať vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, samostatne realizovať vedecký výskum v odbore, publikovať jeho výsledky a navrhovať odporúčania. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odbornou verejnosťou. Absolvent je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení odborných, vedeckých a spoločenských problémov.

Popis tretieho stupňa

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými vedomosťami na úrovni hodnotenia z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako  základ  na uskutočňovanie výskumu a vývoja, vytvárania a implementácie inovatívnych a originálnych poznatkov v oblasti ošetrovateľstva. Absolvent definuje a aplikuje špecializované odborné a metodologické vedomosti z oblasti vedeckej práce v ošetrovateľstve a vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu.

 

Absolvent formuluje nové problémy, hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti ošetrovateľstva, ale aj interdisciplinárneho charakteru. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.  Prezentuje  zvolené  výskumné  metódy,  používa  ich  pri hľadaní nových výskumných a pracovných postupov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje vedecké, etické a spoločenské aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Vyznačuje sa vysokým stupňom samostatnosti, originality, iniciatívnosťou, zodpovednosťou, inovatívnym, kritickým a tvorivým myslením. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo  vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných organizáciách.

Späť