Prosthetics and Orthotics

Absolvent bakalárskeho študijného programu Protetika a ortotika:

 • sa podieľa na návrhu liečebného postupu, zaznamenáva zmeny zdravotného stavu pacienta vo  väzbe k zmene pomôcok, kde spoločne s lekárom hľadá riešenia, ktoré uplatňuje pri návrhu, výrobe, skúškach a úpravách pomôcok,
 • je schopný vykonávať riadiacu činnosť a odborný dohľad v rozsahu používania a údržby náradia, strojov a ďalšieho vybavenia,
 • uplatňuje technické, medicínske, legislatívne a etické požiadavky, kde dodržuje pri poskytovaní pomoci etický kódex pre protetiku a ortotiku s cieľom zhody najnovších a aktuálnych legislatívnych požiadaviek.
 • je garantom pri zhotovení protetických alebo ortotických pomôcok


Prospects of graduates

Absolvent  môže pokračovať v II. stupni štúdia príp. nájsť svoje uplatnenie v špecializovaných pracoviskách, ktoré poskytujú starostlivosť s aplikáciou protetických, ortotických, kalceotických pomôcok a  všetkých kompenzačných pomôcok. Ide o plošné obsadenie štúdia v rámci celej SR, keďže obsah štúdia je postavený v kompatibilite v systéme ISPO, v rámci medzinárodnej úrovne, predkladaný študijný program môže byť zaujímavý aj pre najbližšie zahraničieInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studiumAdditional information

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

 • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Conditions for international students

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijatie na bakalárske štúdium je bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium v bakalárskych študijných programoch (prvý stupeň štúdia) je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií, ktoré sú vyjadrené bodovými hodnotami:

a) Celkové výsledky štúdia na strednej škole

b) Typ strednej školy

c) Štúdium matematiky a fyziky, maturitná skúška z matematiky,

d) Počet úspešných účastí v okresnom, krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.Coordinator for students with specific needs

Vedúci BBC:

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
dusan.simsik@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2654
Fax: +421 55 602 2654General information on the admission exam

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. • Apply the application for study

  01.10.2019 - 31.03.2020

 • Send certificate to

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – kral.jan@tuke.sk
Last update: 08.11.2019 19:53

Draw attention to not topical data