Procesná technika

Absolvent doktorandského študijného programu „Procesná technika“ je schopný plánovať a iniciovať riešenia komplexných problémov a výskumných projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore. Zvládne posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti. Dokáže vykonávať vlastnú vedecko-výskumnú činnosť doktoranda, ktorej výsledkom je samotná dizertačná práca. Je kompetentný vykonávať samostatnú riadiacu, vývojovú a výskumnú činnosť v oblasti procesnej techniky, pôsobiť ako špecialista pre danú oblasť v najvyšších pracovných pozíciách, resp. v oblasti riadenia podnikov, ktoré sa zaoberajú problematikou procesnej techniky.

 

a)       Ciele vzdelávania.

Cieľom študijného programu „Procesná technika“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v druhom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby absolvent získal systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v obsiahlej oblasti hlavne energetických procesov a procesnej techniky a nadobudol hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám a bude schopný formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy.
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu i vývoja nových procesov a technológií. Dokáže rigorózne hodnotiť a porovnávať získané informácie z odbornej literatúry a vlastných experimentov. Je spôsobilý plánovať experimenty a ovládať meracie a vyhodnocovacie techniky náročných experimentov. Získané poznatky dokáže zovšeobecňovať a formulovať ich v primeranej forme. Používa najmodernejšiu laboratórnu techniku na vlastný výskum i vývoj a diseminuje výsledky riešení. Presne formuluje vedecký problém, komunikuje so špecialistami elektronikmi, fyzikmi, chemikmi, chemickými inžiniermi, energetikmi pri riešení časti jeho výskumných problémov. Vyhodnocuje právne, environmentálne a bezpečnostné aspekty produkcie, skúmanej (vyvíjanej) výroby, produktov, technológie a použitej procesnej techniky. Absolvent doktorandského študijného programu Procesná technika v odbore strojárstvo má tiež výborné a rozšírené teoretické poznatky z disciplín metód riešenia prenosu tepla v energetických procesoch, modelovania špeciálnych procesov, teórií a technológií z oblasti multivalentných a hybridných systémov, nosičov energie, kombinovaných zdrojov energie a akumulácie energie a možnosti ich aplikácií so zohľadnením aspektov z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií.
Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 8):
Absolvent má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám.
Zručnosti (úroveň 8):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí.
Kompetencie (úroveň 8):
Absolvent dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore, vie posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti a z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy.
Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Procesná technika“ sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie ako vývojoví a výskumní pracovníci v oblasti procesnej techniky, špecialisti pre danú oblasť v najvyšších pracovných pozíciách, v oblasti riadenia podnikov, ktoré sa zaoberajú problematikou procesnej techniky, ale hlavne dokážu plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov a výskumných projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore vedia posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti.
Predmety štúdia sú systematicky usporiadané do jednotlivých semestrov výučby, kde v prvých semestroch študent získa vedecký prístup k riešeniu jednotlivých úloh podľa charakteru témy dizertačnej práce, ktorých absolvovaním získa potrebné teoretické znalosti z vytýčenej problematiky. Hlavná časť štúdia je orientovaná na  vlastnú vedecko-výskumnú činnosť doktoranda, ktorej výsledkom je samotná dizertačná práca.

 

a)       Povolania.

          Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
          Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
          Odborný asistent vysokej školy 8
          Špecialista správy a údržby energetických zariadení 7
          Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality 7Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia
 • ústný pohovor
 • test z anglického jazyka


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Podmienky pre zahraničných študentov
 • ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia
 • ústný pohovor
 • test z anglického jazyk


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovorTesty

Anglický jazyk • Podanie prihlášky na štúdium

  09.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 1060006

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 10.11.2023 16:06

Upozorniť na neaktuálne údaje