Priemyselný manažment

Cieľom inžinierskeho študijného programu „Priemyselný manažment“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v prvom stupni vysokoškolského štúdia, aby bol absolvent schopný zabezpečovať chod výrobných podnikov, zlepšovať ich výkonnostné parametre a samostatne riadiť a tvorivo riešiť úlohy organizačného a odborného charakteru.  
Absolvent pochopí problematiku riadenia a plánovania výroby, spracovania výrobných postupov, technickej prípravy výroby; dokáže aplikovať získané znalosti o výrobných technológiách, riadení a kontrole výrobných procesov. Absolvent rozumie požiadavkám racionalizácie výrobných prevádzok, vie aplikovať  teoretické poznatky pri riešenie problémov logistiky a riadení výroby.  Rozumie problematike projektovania výrobných postupov a procesov s adekvátnym využitím výpočtovej techniky a CA technológií. Absolvent tiež rozumie a dokáže analyzovať súvislosti medzi aktivitami reťazca: preskúmanie požiadaviek zákazníka; vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie; tvorba plánov výroby a časových harmonogramov; optimalizácia výroby; kontrola kvality; skúšanie a overovanie. 

Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 7):
Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením vo vede a výskume.
Zručnosti (úroveň 7):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich v aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore s využitím teórie a výskumných a vývojových postupov vie prispievať k rozvoju odboru získavaním nových vedomostí pri riešení uvedených úloh.
Kompetencie (úroveň 7):
Absolvent dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky, vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh, komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi.
Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca:
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu vie využiť získané vedomostí, ktoré sú popísané v cieľoch vzdelávania, v praxi ako manažér kvality, plánovač výroby, odborník v oblasti distribučnej, zásobovacej a výrobnej logistiky a odborník pre oblasť inovácií a investícií. Okrem toho dokáže riešiť personálne a odborné problémy súvisiace s plnením výrobných úloh, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať.

Absolventi študijného programu „Priemyselný manažment“ sú schopní samostatne riešiť problémy týkajúce sa riadenia podnikov na najvyššej riadiacej úrovni. Zo získaných teoretických vedomosti ovládajú problematiku z oblasti projektovania, výrobných systémov a procesov, ekonomiky, logistiky, kvality produkcie a bezpečnosti, právnych a spoločensko-etických predmetov.

 

Povolania:

 •           Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)
 •           Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde neuvedený
 •           Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti stratégie a plánovania inde neuvedený
 •           Riadiaci pracovník (manažér) v logistike 7
 •           Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia 7


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia
 • bez prijímacích skúšok


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

UCHÁDZAČI O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM SÚ POVINNÍ KU PRIHLÁŠKE PRILOŽIŤ:

 

 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


Forma prijímacej skúšky
 • bez prijímacích skúšok


Testy
 • bez prijímacích skúšok


 • Podanie prihlášky na štúdium

  28.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 10.11.2023 15:43

Upozorniť na neaktuálne údaje