Pozemné stavby

Profil absolventa 

Absolvent študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore pozemné stavby rozširuje v rámci štúdia svoje  technicko-architektonické vzdelanie. Široký multidisciplinárny profil absolventa je koncipovaný tak, že pokrýva legislatívu projektovej dokumentácie stavieb v rozsahu komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho poradenstva. Absolventom to umožňuje riadiť projektové tímy špecialistov v oblasti techniky v architektúre a prevziať zodpovednosť za komplexnosť tohto riešenia.

Profil absolventa osobitnou mierou formuje vzdelávanie založené na konštrukčno-architektonických ateliérových tvorbách, ktoré sú vedené individuálne alebo v študentských tímoch pod vedením skupiny učiteľov, čo sa považuje za principiálnu učebnú metódu na dosiahnutie syntetických znalostí, zručností a postojov absolventa. Priame a osobné zásahy učiteľov do procesu navrhovania i technického rozvoja projektu, ako aj diskusie k nemu, sú nevyhnutnou súčasťou architektonického vzdelania.Prospects of graduates

Uplatnenie absolventa

  • manažér projektových  tímov  špecialista v rôznych oblastiach navrhovania,
  • vedúci  konštruktér,  technológ,  technik.


Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Základnou podmienkou prijatia je

  1. úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore
  2. alebo úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou a obsahom absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.


Additional information

www.svf.tuke.skConditions for international students

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

bez prijímacích skúšokCoordinator for students with specific needs

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skGeneral information on the admission exam

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=253  • Apply the application for study

    19.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
40


Prílohy
  • Bachelor diploma
  • CV
  • verified copy of the degree for applicant of other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Last update: 28.02.2020 10:42

Draw attention to not topical data