Potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)

Bakalársky študijný program pripravuje absolventov na vykonávanie základných odborných činností vo sfére produkcie a hodnotenia potravín a kozmetických výrobkov pri rešpektovaní pravidiel racionálnej výživy a ochrany zdravia človeka. Absolventom umožňuje získať základné teoretické poznatky a základnú laboratórnu zručnosť z prírodovedných predmetov, najmä chémie, matematiky, fyziky, informatiky, toxikológie, biológie, biochémie a všeobecnej mikrobiológie. Špeciálne predmety v oblasti chémie, technológie, analýzy, bezpečnosti a balenia potravín a kozmetiky, rozvíjajú u absolventov schopnosť posúdiť z chemického hľadiska vlastnosti potravinárskych a kozmetických surovín a finálnych výrobkov a odhadnúť ich účinky na človeka. Súčasťou štúdia sú informačné technológie, chemické a energetické inžinierstvo a rôzne voliteľné predmety. Študijný program preto poskytuje absolventom adaptabilitu buď pre uplatnenie v priemyselnej, laboratórnej a privátnej praxi alebo pre pokračovanie v štúdiu v magisterskom programe.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi bezprostredne sa zamestnať vo výrobe potravinárskych a kozmetických výrobkov, marketingu ich finálnych foriem alebo v distribúcii surovín potrebných pre ich výrobu. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, uplatnenie môže nájsť v štátnej správe SR (Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne správy, Hraničné inšpekčné stanice, Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, Slovenská obchodná inšpekcia a jej regionálne inštitúcie, a i.) a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ. Poznanie princípov analytických a diagnostických techník v oblasti študijného programu umožňuje absolventovi uplatnenie aj v príslušných kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovej stránke fakulty.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2020 - 07.05.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    08.05.2021 - 10.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
35


Prílohy
  • Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky. Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.
  • kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami a maturitného vysvedčenia, v 1. kole prijímacieho konania bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky alebo najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia
  • kópiu potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu nevyhnutnosti narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje