potravinárstvo

Názov: potravinárstvo
Anglický názov študijného odboru: Food Sciences
Kód: 2940
Skupina: Technické vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Nahrádza študijné odbory: chémia a technológia poživatín
potravinárstvo
spracovanie poľnohospodárskych produktov

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor Potravinárstvo zahŕňa znalosti, zručnosti a kompetencie týkajúce sa fyzikálnochemických a technologických procesov pri spracovaní poľnohospodárskych surovín, výrobe potravín, manipulácii a skladovaní hotových výrobkov, kulinárnej úprave, ako aj znalosti o vnútorných, vonkajších a technologických faktoroch určujúcich ich nutričnú hodnotu, kvalitu a bezpečnosť. S kompetenciami absolventov študijného odboru nevyhnutne súvisí aj potreba znalostí právnych predpisov zahŕňajúcich kvalitu, hygienu a bezpečnosť v celom potravinovom reťazci, zručností v oblasti chemických, fyzikálnochemických a mikrobiologických analýz, materiálových a ekonomických bilancií vrátane hodnotenia ich výstupov.

 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru vychádzajú z korpusu biologických, chemických, fyzikálnochemických a technologických disciplín, ktoré tvoria teoretický základ pre oblasť spracovania poľnohospodárskych produktov, potravinárskych technológií, potravinárskej techniky, systémov   kvality   a   bezpečnosti   potravín,   právnych   predpisov,   manažmentu   a marketingu v potravinárstve, kozmetike a gastronómii.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy a praktické a metodologické vedomosti z kľúčových prírodovedných disciplín, ktoré slúžia ako základ pre výskum a prax v prírodovednej a technologickej oblasti odboru. Vie identifikovať a analyzovať vplyv agroekologických podmienok na formovanie kvality poľnohospodárskych produktov. Vie vysvetliť nutričnú, technologickú, hygienickú a senzorickú kvalitu potravinových surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu vo vzťahu k faktorom ovplyvňujúcim ich efektívne zhodnocovanie, ako aj určiť podmienky ich skladovania a technologického spracovania vrátane výroby pokrmov určených na priamu spotrebu. Chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie súvisiace s výživou, výživovou hodnotou, kvalitou a bezpečnosťou potravín, ako aj udržateľnosťou kvality poľnohospodárskych surovín určených na spracovanie   v   potravinárstve.    Rozumie   základným   fyzikálnochemickým,   biochemickým a mikrobiologickým dejom, ktoré prebiehajú počas výroby a skladovania potravinárskych produktov a kozmetiky. Ovláda rozhodujúce právne predpisy Európskej únie týkajúce sa produkcie bezpečných potravín, ako aj aplikáciu všeobecných hygienických a právnych požiadaviek počas výroby, skladovania, prepravy a predaja potravín a kozmetiky. Absolvent má základné vedomosti o uplatnení výpočtovej techniky vo výrobe a riadení.

 

Absolvent vie tvorivo používať základné techniky práce v chemických, fyzikálnych a mikrobiologických laboratóriách. Dokáže navrhovať riešenia problémov v ucelenom systéme surovina – potravina – zužitkovanie vedľajších produktov s prihliadnutím na environmentálne aspekty. Vie špecifikovať príčiny nedostatočnej kvality a bezpečnosti surovín a potravín a uviesť základné argumenty a riešenia potrebné na ich odstránenie.

 

Absolvent   sa   vyznačuje   samostatnosťou   pri   definovaní   a riešení   špecifických   problémov v meniacom sa prostredí. Je pripravený pracovať v tíme. Je schopný organizovať výrobné  operácie v oblasti zabezpečovania správnej výrobnej praxe, správnej hygienickej praxe a systému analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov. Dokáže aplikovať princípy správnej výživy pri inovácii súčasných alebo vývoji nových potravinových produktov. Absolvent sa vyznačuje schopnosťou interpretovať získané poznatky v rámci systémov riadenia kvality, ako aj v záujme ochrany zdravia človeka a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská. Je schopný komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku. Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa výroby, analýzy a distribúcie bezpečných potravín, samostatnosťou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a tvorivým myslením.

Popis prvého stupňa

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy a praktické a metodologické vedomosti z kľúčových prírodovedných disciplín, ktoré slúžia ako základ pre výskum a prax v prírodovednej a technologickej oblasti odboru. Vie identifikovať a analyzovať vplyv agroekologických podmienok na formovanie kvality poľnohospodárskych produktov. Vie vysvetliť nutričnú, technologickú, hygienickú a senzorickú kvalitu potravinových surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu vo vzťahu k faktorom ovplyvňujúcim ich efektívne zhodnocovanie, ako aj určiť podmienky ich skladovania a technologického spracovania vrátane výroby pokrmov určených na priamu spotrebu. Chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie súvisiace s výživou, výživovou hodnotou, kvalitou a bezpečnosťou potravín, ako aj udržateľnosťou kvality poľnohospodárskych surovín určených na spracovanie   v   potravinárstve.    Rozumie   základným   fyzikálnochemickým,   biochemickým a mikrobiologickým dejom, ktoré prebiehajú počas výroby a skladovania potravinárskych produktov a kozmetiky. Ovláda rozhodujúce právne predpisy Európskej únie týkajúce sa produkcie bezpečných potravín, ako aj aplikáciu všeobecných hygienických a právnych požiadaviek počas výroby, skladovania, prepravy a predaja potravín a kozmetiky. Absolvent má základné vedomosti o uplatnení výpočtovej techniky vo výrobe a riadení.

 

Absolvent vie tvorivo používať základné techniky práce v chemických, fyzikálnych a mikrobiologických laboratóriách. Dokáže navrhovať riešenia problémov v ucelenom systéme surovina – potravina – zužitkovanie vedľajších produktov s prihliadnutím na environmentálne aspekty. Vie špecifikovať príčiny nedostatočnej kvality a bezpečnosti surovín a potravín a uviesť základné argumenty a riešenia potrebné na ich odstránenie.

 

Absolvent   sa   vyznačuje   samostatnosťou   pri   definovaní   a riešení   špecifických   problémov v meniacom sa prostredí. Je pripravený pracovať v tíme. Je schopný organizovať výrobné  operácie v oblasti zabezpečovania správnej výrobnej praxe, správnej hygienickej praxe a systému analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov. Dokáže aplikovať princípy správnej výživy pri inovácii súčasných alebo vývoji nových potravinových produktov. Absolvent sa vyznačuje schopnosťou interpretovať získané poznatky v rámci systémov riadenia kvality, ako aj v záujme ochrany zdravia človeka a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská. Je schopný komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku. Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa výroby, analýzy a distribúcie bezpečných potravín, samostatnosťou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a tvorivým myslením.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent disponuje všeobecnými vedomosťami na úrovni hodnotenia z viacerých oblastí študijného odboru alebo praxe. Okrem poznatkov vyplývajúcich zo základných teoretických vedných odborov poskytujúcich objasnenie fyzikálnych, chemických a biologických procesov prebiehajúcich pri opracovaní a spracovaní poľnohospodárskych produktov má absolvent odborné vedomosti týkajúce sa procesov a technologických postupov potrebných na výrobu bezpečných a kvalitných potravín s minimálnymi stratami pôvodnej nutričnej hodnoty východiskových surovín. Má odborné vedomosti týkajúce sa metód a techník hodnotenia, kvality a bezpečnosti potravín založených na aplikácii fyzikálnych, chemických, biochemických a  mikrobiologických metód skúšania potravín, kozmetických výrobkov a prídavných a pomocných látok. Vie posúdiť podstatné súvislosti, ako aj relevantné postupy a metódy riešenia špecifických problémov pre oblasť potravinárstva a spracovania poľnohospodárskych produktov. Komplexne pozná podmienky správnej výrobnej a hygienickej praxe a systém analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov. V záujme ochrany zdravia človeka dokáže tieto systémy/nástroje využívať, zaviesť ich a udržiavať v celom potravinovom reťazci, od prvovýroby až po konzumenta, vrátane prevádzok verejného stravovania. Absolvent disponuje vedomosťami o konštrukčných prvkoch, funkčnosti a technických a technologických princípoch procesov v potravinárskych strojoch a zariadeniach.

 

Absolvent vie navrhovať a hodnotiť riešenia praktických alebo vedeckých problémov na základe analýzy konkrétnych podmienok, používať základné techniky a metódy vyhodnocovania údajov (technických, technologických a údajov zo skúšobných rozborov) štandardnými počítačovými nástrojmi a programami. Ovláda princípy riadenia kvality a bezpečnosti potravín, dokáže aplikovať potrebné informačné technológie, v ktorých sú tieto princípy zakomponované. Získané poznatky a vedomosti vie absolvent tvorivo aplikovať pri riešení problémov vzniknutých počas výroby a pri nápravných opatreniach vyplývajúcich z chýb výrobkov, ktoré mohli vzniknúť počas ich doby spotreby alebo minimálnej trvanlivosti hotových výrobkov. Ovláda príslušné potravinárske právne predpisy, odborne sa vyjadruje k návrhom právnych predpisov, dokáže formulovať návrhy úprav právnych predpisov.

 

Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí, preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen tímu. Preukazuje schopnosť riadiť prácu pracovného tímu vo výrobe a v laboratórnej praxi. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Preukazuje schopnosť riadiť a dokumentovať systém vnútornej kontroly v podnikoch, pri distribúcii, skladovaní a predaji potravín, ako aj zabezpečovať úradnú kontrolu  potravín. Aplikuje  a vyhodnocuje  nielen  klasické  systémy  bezpečnosti  potravín,  ale s využívaním matematických a prediktívnych modelov zavádza do praxe aj ďalšie preventívne prístupy týkajúce sa konceptu cieľov bezpečnosti potravín (Food Safety Objectives) a minimalizácie rizika v záujme ochrany zdravia ľudí, vrátane komunikácie o bezpečnosti produkovaných potravín. Absolvent sa vyznačuje odbornou, komunikačnou a riadiacou kompetenciou potrebnou na výkon vyšších funkcií.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov a potravinárstva. Má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré vychádzajú z  biologického a fyzikálnochemického základu doplneného a prehĺbeného o najnovšie poznatky z oblasti procesného inžinierstva, špeciálnych potravinárskych technológií a zásad správnej aplikácie bezpečnostných, hygienických a preventívnych prvkov potravinárskych výrob. Tieto vedomosti slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov a konceptov v oblasti študijného odboru. Ovláda najnovšie vedecké metódy výskumu a vývoja so zameraním na optimalizáciu výroby a vývoja nových technológií výroby v širokej oblasti potravinárskych technológií, ako aj techniky fyzikálno-chemickej, biochemickej a mikrobiologickej analýzy potravinárskych, hygienických a kozmetických komodít, technologických postupov výroby bezpečných   potravín   a možnosti   širšieho   zhodnocovania   poľnohospodárskych   produktov a materiálov. Ovláda zásady vedeckej práce, formulovania problémov a navrhuje spôsoby ich riešenia. Ovláda metodológiu vedeckej práce, vedecké údaje dokáže spracovať, analyzovať a prezentovať odbornej komunite formou vedeckých správ, publikácií a prednášok.

Absolvent dokáže formulovať a overovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj potravinárstva. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého  výskumu  pri   riešení   problémov   v oblastiach   študijného   odboru. Prakticky ovláda zvolené metódy výskumu a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy zahŕňajúce optimalizáciu spracovania surovín a výrobu potravín so zreteľom na zužitkovanie vedľajších produktov (bezodpadové technológie), ale najmä s cieľom výroby bezpečných a kvalitných potravín s vysokou pridanou hodnotou. S ohľadom na celospoločenské potreby primeranej úrovne ochrany konzumentov, vie rozvíjať a tvorivo reflektovať novšie koncepty v oblasti bezpečnosti potravín zahrnujúcich zmiernenie alebo minimalizáciu rizika.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké, právne, environmentálne a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Organizuje si vlastné vedecké bádanie, samostatnú tvorivú činnosť a súvisiace aktivity v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí, dokáže obhájiť vlastné riešenia vedeckých problémov. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať činnosť výskumného tímu v študijnom odbore Potravinárstvo. Je špecialistom na uvedenú problematiku a je pripravený na samostatné riešenie zložitých úloh z oblasti vedy a vývoja, ako aj na riadiacu činnosť vo výrobných podnikoch potravinárskeho priemyslu, v organizáciách spoločného stravovania, v obchodných spoločnostiach, štátnej a verejnej správe, štátnych a súkromných laboratóriách a na vzdelávacích, výskumných a vývojových pracoviskách.

Späť