Počítačové siete

Študijný program je zameraný na rozvoj tvorivého myslenia, prehĺbenie vedomostí a praktických zručností v príslušnej oblasti, rozvoj technickej tvorivosti, schopnosti riešenia praktických problémov pomocou aplikácie najnovších poznatkov vedy, techniky za podpory najnovších technológií. Absolventi dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle informačné a komunikačné systémy; vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent získa hlboké znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Absolvent v priebehu  štúdia získa skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, ktoré mu umožnia využívať vedecký prístup v celom rozsahu aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja informačno-komunikačných systémov. Absolvent získa ďalšie teoretické vedomosti z aplikovanej matematiky, programovania, podnikania a manažmentu, architektúr počítačových sietí vrátane ich bezpečnosti, návrhu a testovateľnosti. Je pripravený rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti moderných počítačových sietí, vyvíjať a modifikovať aplikačný softvér pre štandardné a špecializované zariadenia a tvoriť a implementovať moderné informačno-komunikačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach. Je schopný efektívne pracovať ako člen tvorivého tímu, prípadne ako jeho vedúci, ale pracovať aj samostatne s minimálnym usmerňovaním. Je si vedomý potreby sústavného profesionálneho rozvoja  a celoživotného vzdelávania, aby mohol vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia. Je pripravený vstúpiť do praktického profesionálneho života vo verejnom aj súkromnom sektore ako vysokokvalifikovaný projektant počítačových systémov a sietí, môže pôsobiť vo vzdelávacej sústave, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii, a všade tam, kde sa nasadzuje a využíva výpočtová technika. Uplatní sa tiež ako manažér, marketingový pracovník a prevádzkovateľ počítačových a softvérových systémov.  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.fei.tuke.sk/sk/studium/pre-uchadzacov/podmienky-prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Fakultný koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151433/8180 – Štátna pokladnica

IBAN: SK8281800000007000151433 - povinný údaj!!!

SWIFT: SPSRSKBAXXX – len pre platby zo zahraničia!!!

Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Variabilný symbol: 042023

Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. – lubomir.bena@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 14.11.2022 19:12

Upozorniť na neaktuálne údaje