Počítačové modelovanie

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Počítačové modelovanie bude schopný navrhovať, analyzovať a implementovať matematicko-počítačové modely pri riešení problémov technických, prírodných a ekonomických vied. Na realizáciu tohto cieľa získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná matematika s orientáciou na lineárnu a nelineárnu optimalizáciu, diferenciálne rovnice a dynamické systémy, operačnú analýzu, moderné numerické metódy, stochastické modely a na ďalšie disciplíny potrebné na vytváranie matematických modelov v náročnejších oblastiach vedy a techniky. Absolvent nájde uplatnenie na vysokých školách, výskumnyých pracoviskách a v tých inštitúciách spoločenskej praxe, kde riešená problematika vyžaduje využitie náročnejších matematických a počítačových metód. Bude kvalitne pripravený na vstup na trh práce alebo na pokračovanie v doktorandskom štúdiu. Absolvent bude vedieť efektívne využívať špičkovú výpočtovú techniku a mať vlastnú skúsenosť s aktívnym ovládaním moderného softvéru pri riešení problémov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienka na vzdelanie prvého stupňa:

1.      úspešne absolvovanie

 • bakalárskeho programu, ktorý je akreditovaný v tom istom odbore, v  akom je akreditovaný inžiniersky program, o ktorý sa uchádzač uchádza,
 • zodpovedajúceho odboru bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia podľa predchádzajúcich predpisov,

2.      alebo úspešne absolvovaný iný program alebo odbor podľa predchádzajúcich predpisov, avšak so štruktúrou a obsahom  absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.

Ďalšie podmienky prijatia a  spôsob výberu prijatých uchádzačov:

1.        Uchádzač o inžinierske štúdium na FEI TUKE hodnotený aj na základe 7 kritérií s nasledovným bodovým ohodnotením:

Prospech v prvom stupni s vyznamenaním v odborev – 2000 bodov

Úspešný výsledok (úspešný riešiteľ) na významnej aj medzinárodnej odbornej súťaži; významnosť a súvislosť súťaže so študijným programom (odborom) uvedenom v prihláške posúdi prijímacia komisia – max. 1000 bodov

Celkové výsledky štúdia na prvom stupni štúdia, vážený priemer absolvovaných predmetov - max. 1000 bodov

Za opakované zápisy predmetov v bakalárskom štúdiu

 • za 3 predmety: -100 bodov
 • za 4 predmety: -200 bodov
 • za 5 predmetov: -300 bodov
 • za 6 predmetov: -400 bodov
 • za 7 predmetov a viac: -500 bodov

Hodnotenie obhajoby bakalárskej práce za E: -500 bodov

Dĺžka štúdií na prvom stupni, za každý začatý rok nadštandardnej dĺžky štúdia: -500 bodov

Úspešnosť predchádzajúceho štúdia druhého stupňa na TUKE a v SR (za každý aj neukončený rok zapísaného štúdia: -1000 bodov

2.        V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu prislúchajúcich bodov. Najlepšie umiestnenie bude mať uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením.

3.        Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.

4.        Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.

5.        Počet prijatých na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, študentov a aktuálnych kapacitných možností fakulty.

6.        O prijatí rozhoduje dekan, k dispozícii má odporúčanie prijímacej komisie.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lubomir.bena@tuke.skForma prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšokTesty

testy sa nevykonávajú • Deň otvorených dverí

  07.11.2016

 • Podanie prihlášky na štúdium

  28.04.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok:                       

20,00 € elektronická prihláška

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou poukážkou typu U

Povinné údaje pri úhrade: Číslo účtu: 7000151433/8180 – Štátna pokladnica

Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00  Košice

Variabilný symbol: 042017

Konštantný symbol:     0308

Text pre prijímateľa:     meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň

Poštová adresa: Študijné oddelenie DFEI, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Miriam Štulajterová – miriam.stulajterova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 20.10.2016 09:38

Upozorniť na neaktuálne údaje