Počítačová podpora výrobných technológií

Cieľom bakalárskeho študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ je získať ucelený rad vedomostí a praktických skúsenosti z oblasti počítačom podporovaných činnosti vo výrobných technológiách s fokusáciou sa na inovatívne technológie akými sú napr. aditívne technológie a virtuálna realita.  Nadobudnuté znalosti umožnia absolventom úspešne sa uplatniť na trhu práce, alebo aplikovať nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia absolvent zvláda riešiť náročné konštrukčné úlohy v moderných CAx systémoch a zároveň má potrebné znalosti z oblasti technologickej prípravy výroby, vrátane znalosti z mechaniky, náuky o materiáloch, aplikáciou výrobných technológií vo výrobe. Získané vedomostí aplikuje v praxi v prototypovej výrobe  alebo ako výrobný technológ, konštruktér, CNC programátor pre výrobné a meracie stroje.

Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 6):
Absolvent má prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom.
Zručnosti (úroveň 6):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore dokáže riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti
Kompetencie (úroveň 6):
Absolvent vie riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.

Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ v prvom stupni štúdia disponujú vedomosťami  z fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch. Zároveň zvládajú implementovať komplexné poznatky z  z CA systémov do rozmanitých riešení zložitých úloh, počnúc základmi počítačového modelovania  cez zložitejšie konštrukčné postupy z oblasti konštrukcií dynamických 3D zostáv, až po ich samotný návrh výroby prostredníctvom CAM systémov.  Študenti aplikujú nadobudnuté vedomosti do kreovania inovatívnych metód a postupov v oblasti aditívnych technológií a imerzných technológií, akými sú virtuálna a rozšírená realita.
Sú schopní samostatne vytvárať technickú dokumentáciu a realizovať celý rad konštrukčných činnosti, vykonávať počítačové analýzy a simulácie výrobných procesov, vytvárať programy pre CNC výrobné a meracie stroje.

Absolventi študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ disponujú zručnosťami na vykonávanie komplexných konštrukčných činnosti od kreovania 3D modelov v moderných CAx systémoch a následnú tvorbu výrobnej a technologickej dokumentácie, až po realizáciu zložitejších kinematických analýz hotových 3D zostáv. Zároveň absolventi sú schopní generovať NC programy, tak pre výrobné a meracie CNC stroje, ako aj pre 3D tlačiarne. Sú pripravení pre prácu vo virtuálnom prostredí, pre aplikáciu informačných technológií vo výrobe, ako aj pre aplikáciu  základov programovania, čo vytvára priaznivú súhru nadobudnutých poznatkov pre ich uplatnenie sa v súčasnom priemysle so zameraním na digitálnu výrobu.

Povolania.

          

 •           Aplikačný programátor 6
 •           Špecialista plánovania výroby 6
 •           Priemyselný dizajnér produktov 6
 •           Procesný technik automatizovaných výrob
 •           Produktový inžinier


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • celkové výsledky štúdia na strednej škole
 • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Podmienky pre zahraničných študentov
 • celkové výsledky štúdia na strednej škole
 • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač o bakalárske štúdium na FVT TUKE so sídlom v Prešove bude hodnotený na základe celkového priemeru známok zo všetkých predmetov za všetky  roky štúdia a výsledkov maturitnej skúšky.

Na základe výsledného priemeru dosiahnutých známok stredoškolského štúdia bude určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty rozhodne o počte prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných programoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrumVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o bakalárske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

 • vypísať známky do prihlášky strednou školou  (1. - 3. ročník, na druhej strane prihlášky),
 • po ukončení stredoškolského - poslať kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia,
 • podpísaný životopis,
 • v prípade, že ste ukončili stredoškolské vzdelanie skôr ako v roku 2021, je potrebné k prihláške kópie všetkých stredoškolských vysvedčení, vrátane maturitného.


Forma prijímacej skúšky
 • bez prijímacích skúšok
 • výberové konanie


 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
140


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.06.2023 14:29

Upozorniť na neaktuálne údaje