Počítačová podpora výrobných technológií

Absolventi tretieho stupňa študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“  v študijnom odbore Strojárstvo analyzujú, kompletizujú a následne samostatné aplikujú rad nadobudnutých vedeckých poznatkov zameraných na oblasti CAx technológií, reverzného inžinierstva, pokročilých počítačových analýz a zmiešanej reality do riešenia zložitých a inovatívnych projektov.
 Sú schopní vykonávať individuálne vedecké  činnosti s cieľom rozvoja vedného odboru ako aj riešenie praktických úloh, vyžadujúcich si nové prístupy a metódy. Počas štúdia nadobudnú  poznatky z oblasti aplikácie existujúcich vedeckých postupov a experimentálneho výskumu s cieľom na výchovu samostatne vedecký mysliaceho absolventa tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

 

a)       Ciele vzdelávania.

Cieľom tretieho stupňa študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“  v študijnom odbore Strojárstvo je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v druhom stupni vysokoškolského štúdia, aby absolvent počas štúdia získal komplexné poznatky systematickým štúdiom aktuálnych vedeckých publikácií a experimentálnou činnosťou s cieľom výchovy vysokošpecializovaných odborníkov a vedecko-výskumných pracovníkov.
Absolvent musí byť schopný schopný  samostatné riešiť zložité vedecko-výskumné úlohy zamerané na oblasti CAx systémov,  pokročilých vedeckých analýz a simulácií, reverzného inžinierstva, ako aj implementáciu prvkov zmiešanej reality do ich riešenia .
Hlavná časť štúdia je orientovaná na  vlastnú vedecko-výskumnú činnosť doktoranda, ktorej výsledkom je samotná dizertačná práca.

Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Vedomosti (úroveň 8):
Absolvent má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám.

Zručnosti (úroveň 8):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí.

Kompetencie (úroveň 8):
Absolvent dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore vie posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti a z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy.

Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolventi tretieho stupňa študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ sú schopní uplatniť sa na výkonných a manažérskych pozíciách so širokým zameraním na všetky oblasti strojárskych odvetví v priemysle. Disponujú poznatkami z oblasti riešenia zložitých úloh a najaktuálnejších vedeckých metód a postupov, čo ich predurčuje pre vedenie výskumných tímov s vlastným prínosom pre podnikateľskú sféru, ale aj pre nevýrobné podniky a výskumné inštitúcie.
Počas štúdia sa absolvent získa aj cenné poznatky z oblasti progresívnych technológií, automatizácie technologických procesov a riadenia výroby so zmeraním na aktuálne trendy v strojárskom priemysle.
Predmety štúdia sú systematicky usporiadané do jednotlivých semestrov výučby, kde v prvých semestroch študent získa poznatky aplikácie  vedeckých metód k riešeniu jednotlivých úloh podľa charakteru témy dizertačnej práce, ktorých absolvovaním nadobudne široké portfólio vedeckých poznatkov a postupov  riešených úloh.

 

a)       Povolania.

          Výskumný a vývojový pracovník v R&D vo výrobných podnikoch
          Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v moderných výrobách
          Vedeckovýskumný pracovník v oblasti CAE
          Projektový manažér procesov automatizovaných výrob
          CAD konštruktér strojov a zariadeníVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia
 • ústný pohovor
 • test z anglického jazyka


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Podmienky pre zahraničných študentov
 • ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia
 • ústný pohovor
 • test z anglického jazyka


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovorTesty

Anglický jazyk • Podanie prihlášky na štúdium

  10.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 1060006

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 10.11.2023 16:01

Upozorniť na neaktuálne údaje