Ošetrovateľstvo

Vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore Ošetrovateľstvo trvá v dennej forme dva rokymetóda prezenčná a kombinovaná. Skladba všetkých predmetov je spracovaná v zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahuje predmety povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré prispievajú k  dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity. Študent musí dosiahnuť 120 kreditov (v zmysle Vyhlášky č. 614/2020 Z.z. o kreditovom systéme štúdia a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti z vedných odborov, na ktorých je založené všeobecné ošetrovateľstvo, ako aj o moderných metódach, využívaných v ošetrovateľstve, akými sú teleošetrovateľstvo či EBN, o ošetrovateľskom manažmente, manažmente ošetrovateľskej starostlivosti, manažmente kvality, o manažmente bezpečnej zdravotnej starostlivosti, manažérskej etike v profesii.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Ošetrovateľstvo sa uplatnia v procese ochrany, podpory a udržiavania zdravia obyvateľstva na všetkých úrovniach primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Absolventi sú schopní poskytovať a manažovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine i skupine komunite od prenatálneho obdobia človeka až po jeho smrť. V súlade s profesionálnou prípravou absolventi disponujú vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami  o ošetrovateľstve ako vednej disciplíny, aktívne uplatňujú interakciu medzi ošetrovateľskými teóriami a vedeckými poznatkami založených na dôkazoch (Evidence Based Nursing) a ošetrovateľského výskumu. Absolventi aplikujú manažérske a pedagogické kompetencie v klinickej praxi v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami ošetrovateľskej vedy.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímanie uchádzačov pre II. stupeň VŠ štúdia (Mgr.) v dennej forme prebieha formou písomného testu  z vedomostí v rozsahu I. stupňa VŠ vzdelávania v študijnom programe Ošetrovateľstvo (teória ošetrovateľstva, potreby a ošetrovateľský proces, základy výskumu v ošetrovateľstve, aplikované odbory ošetrovateľstva) a zároveň nešpecifického hodnotenia: (certifikát o absolvovaní AJ, účasť na ŠVOČ, iné). Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory. Podmienkou prijatia je ukončený I. stupeň VŠ vzdelania v študijnom programe OšetrovateľstvoDoplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- lekárske potvrdenie o spôsobilosti štúdia na vysokej škole 

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - zdravotnícke odbory

- overené fotokópie dokladov  Bc. štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač, ktorý ukončil vsokoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní.  Požiadavky na prijatie študentov zo zahraničia sú také isté ako na študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímanie uchádzačov pre II. stupeň VŠ štúdia (Mgr.) v dennej forme prebieha formou písomného testu  z vedomostí v rozsahu I. stupňa VŠ vzdelávania v študijnom programe Ošetrovateľstvo (teória ošetrovateľstva, potreby a ošetrovateľský proces, základy výskumu v ošetrovateľstve, aplikované odbory ošetrovateľstva) a zároveň nešpecifického hodnotenia: (certifikát o absolvovaní AJ, účasť na ŠVOČ, iné). Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory. Podmienkou prijatia je ukončený I. stupeň VŠ vzdelania v študijnom programe OšetrovateľstvoForma prijímacej skúšky
 1. Absolvovanie písomného testu – teória ošetrovateľstva, potreby a ošetrovateľský proces, základy výskumu v ošetrovateľstve, aplikované odbory ošetrovateľstva maximálne môže uchádzač získať 60 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body

-          ŠVOČ

-          Certifikát z cudzieho jazyka

-          Iná aktivita-športová

-          Iná aktivita-kultúrnaTesty

písomný test – teória ošetrovateľstva, potreby a ošetrovateľský proces, základy výskumu v ošetrovateľstve, aplikované odbory ošetrovateľstva • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  05.06.2023 - 30.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2022 18:56

Upozorniť na neaktuálne údaje