Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.Uplatnenie absolventov

Sestra – magister (II. stupňa) samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť a rozvíja ošetrovateľskú prax vo všetkých oblastiach a zariadeniach systému starostlivosti o zdravie obyvateľstva, je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci v ošetrovateľstve, identifikuje ošetrovateľské problémy, ktoré môžu byť predmetom ošetrovateľského výskumu, využíva a aplikuje výsledky výskumu v ošetrovateľskej praxi v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť .

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na:

 • Klinické ošetrovateľstvo
 • Klinické predmety
 • Ošetrovateľský výskum
 • Diplomová práca – štátna skúška Mgr.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • Psychológia
 • Sociológia
 • Pedagogika
 • Manažment v ošetrovateľstve
 • Informačné technológie

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (2. stupeň)

Absolventi profesie ošetrovateľstva sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Samostatne vykonáva výskum a výsledky výskumu aplikuje v praxi.

Teoretické vedomosti (2. stupeň)
Absolvent ošetrovateľstva (2. stupeň):

 • disponuje teoreticko-praktickým potenciálom potrebným pre rozvoj ošetrovateľstva v oblasti vzdelávania, manažmentu, výskumu a klinickej praxe
 • pozná a ovláda pedagogické princípy a metódy v profesionálnej príprave sestier, výchove jednotlivca/rodiny/skupiny,
 • pozná princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia
 • nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov v rámci ošetrovateľského výskumu

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent ošetrovateľstva (2. stupeň) získa schopnosť:

 • samostatne poskytovať a riadiť ošetrovateľskú starostlivosť na všetkých úrovniach
 • manažovať prácu na úseku ošetrovateľstva na všetkých úrovniach
 • organizovať a pôsobiť v oblasti profesionálnej prípravy sestier
 • plánovať, organizovať a pracovať v projektoch týkajúcich sa zdravia obyvateľstva
 • pracovať samostatne ale i v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, profesionálnej prípravy, manažmentu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň) 
Absolvent ošetrovateľstva (2. stupeň) má:

 • vedomosti z oblasti humanitných disciplín - filozofia, psychológia, sociológia, ktoré vie využiť vo svojej práci vo všetkých oblastich pôsobenia ošetrovateľstva
 • vedomosti z oblasti medicínskych disciplín a vie ich využívať v starostlivosti o zdravie jednotlivca/rodiny/ skupiny
 • má vedomosti a schopnosti pracovať s elektronickými médiami.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA

Ošetrovateľstvo II.stupeň - denná forma - (4 semestre)

1. ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) študijnom odbore ošetrovateľstvo

2. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)

Upozornenie: Dekanka FZO si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.

V prípade vyššieho počtu uchádzačov rozhoduje o prijatí celkový vážený  študijný priemer z  prvého stupňa štúdia (bakalárska forma).   

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • ukončenie  prvého stupňa štúdia (bakalársky) v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • vážený študijný priemer za štúdium.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

    a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 20 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overené kópie vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu (v prípade, že Bc. štúdium končíte v aktuálnom akademickom roku, tieto doklady zašlete bezodkladne po ukončení štúdia),
 • štruktúrovaný životopis,
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • potvrdenie váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia - potvrdenie vydá fakulta, ktorú ste absolvovali; absolventi FZO PU toto potvrdenie nedokladujú

3/ Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/Prihlášku zašlite do 31.03.2020 na adresu:

    Prešovská univerzita v Prešove

    Fakulta zdravotníckych odborov

    ul. Partizánska 1

    080 01 Prešov • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • uradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (papierová forma)
 • potvrdenie váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 01.06.2020 10:37

Upozorniť na neaktuálne údaje