Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.Prospects of graduates

Sestra – magister (II. stupňa) samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť a rozvíja ošetrovateľskú prax vo všetkých oblastiach a zariadeniach systému starostlivosti o zdravie obyvateľstva, je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci v ošetrovateľstve, identifikuje ošetrovateľské problémy, ktoré môžu byť predmetom ošetrovateľského výskumu, využíva a aplikuje výsledky výskumu v ošetrovateľskej praxi v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť .

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na:

 • Klinické ošetrovateľstvo
 • Klinické predmety
 • Ošetrovateľský výskum
 • Diplomová práca – štátna skúška Mgr.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • Psychológia
 • Sociológia
 • Pedagogika
 • Manažment v ošetrovateľstve
 • Informačné technológie

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (2. stupeň)

Absolventi profesie ošetrovateľstva sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Samostatne vykonáva výskum a výsledky výskumu aplikuje v praxi.

Teoretické vedomosti (2. stupeň)
Absolvent ošetrovateľstva (2. stupeň):

 • disponuje teoreticko-praktickým potenciálom potrebným pre rozvoj ošetrovateľstva v oblasti vzdelávania, manažmentu, výskumu a klinickej praxe
 • pozná a ovláda pedagogické princípy a metódy v profesionálnej príprave sestier, výchove jednotlivca/rodiny/skupiny,
 • pozná princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia
 • nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov v rámci ošetrovateľského výskumu

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent ošetrovateľstva (2. stupeň) získa schopnosť:

 • samostatne poskytovať a riadiť ošetrovateľskú starostlivosť na všetkých úrovniach
 • manažovať prácu na úseku ošetrovateľstva na všetkých úrovniach
 • organizovať a pôsobiť v oblasti profesionálnej prípravy sestier
 • plánovať, organizovať a pracovať v projektoch týkajúcich sa zdravia obyvateľstva
 • pracovať samostatne ale i v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, profesionálnej prípravy, manažmentu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň) 
Absolvent ošetrovateľstva (2. stupeň) má:

 • vedomosti z oblasti humanitných disciplín - filozofia, psychológia, sociológia, ktoré vie využiť vo svojej práci vo všetkých oblastich pôsobenia ošetrovateľstva
 • vedomosti z oblasti medicínskych disciplín a vie ich využívať v starostlivosti o zdravie jednotlivca/rodiny/ skupiny
 • má vedomosti a schopnosti pracovať s elektronickými médiami.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA

Ošetrovateľstvo II.stupeň - denná forma - (4 semestre)

1. ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) študijnom odbore ošetrovateľstvo

2. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)

Upozornenie: Dekanka FZO si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.

V prípade vyššieho počtu uchádzačov rozhoduje o prijatí celkový vážený  študijný priemer z  prvého stupňa štúdia (bakalárska forma).   

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
 • ukončenie  prvého stupňa štúdia (bakalársky) v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • vážený študijný priemer za štúdium.


General information on the admission exam

INFORMÁCIE PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

    a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 20 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overené kópie vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu (v prípade, že Bc. štúdium končíte v aktuálnom akademickom roku, tieto doklady zašlete bezodkladne po ukončení štúdia),
 • štruktúrovaný životopis,
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • potvrdenie váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia - potvrdenie vydá fakulta, ktorú ste absolvovali; absolventi FZO PU toto potvrdenie nedokladujú

3/ Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/Prihlášku zašlite do 31.03.2020 na adresu:

    Prešovská univerzita v Prešove

    Fakulta zdravotníckych odborov

    ul. Partizánska 1

    080 01 Prešov • Apply the application for study

  31.05.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • medical certificate (paper form)
 • Bachelor diploma (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • uradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (paper form)
 • potvrdenie váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Last update: 01.06.2020 10:37

Draw attention to not topical data