Ochrana materiálov a objektov dedičstva

Konzervačná veda (Conservation Science and Technology) je medzinárodne uznávaná ako interdisciplinárna, prierezová a integrujúca veda o ochrane dedičstva. Jej cieľom je ochrana a zachovanie objektov a materiálov dedičstva v čase ďaleko prekračujúcom ich prirodzenú životnosť. Študijný program Ochrana materiálov a objektov dedičstva umožňuje získať interdisciplinárne poznatky, ktoré slúžia na vedeckú analýzu, autentifikáciu, chápanie hodnoty, oceňovanie, rozširovanie, konzervovanie a sprístupňovanie dedičstva. Spája hlboké prírodovedné poznatky a technický pohľad na problémy ochrany objektov dedičstva a koordinuje ich so spoločenskými a etickými prístupmi. Podporuje vytváranie mostov medzi exaktnými a humanitnými vedami, pričom umožňuje, aby sa vzájomne posilňovali a kooperovali.

Uplatnenie absolventov
Študijný program Ochrana materiálov a objektov dedičstva ako jediný zo študijných programov technicky a technologicky orientovaných študijných odborov poskytuje interdisciplinárne štúdium v oblasti prírodných vied - chémie, fyziky, chemických technológií s aplikáciou v ochrane materiálov a objektov dedičstva. Absolvent tohto študijného programu je chemický inžinier špecializovaný na ochranu materiálov a objektov dedičstva (konzervačný vedec/conservation scientist). Uplatňuje sa predovšetkým v pamäťových a fondových inštitúciách, v rôznych odboroch, špecializovaných pracoviskách a laboratóriách spojených s potrebami múzeí, archívov, knižníc, skanzenov, kultúrne chránených objektov, teda všade tam, kde je potrebné analyzovať a monitorovať stav materiálov a objektov dedičstva systematicky, ako aj pred, počas a po konzervátorských zásahoch, kde je potrebná interdisciplinárna spolupráca so zainteresovanými odborníkmi, ako sú hlavne reštaurátori a konzervátori, múzejní kurátori, architekti a archeológovia, správcovia zbierok a knižničných fondov, pri navrhovaní, optimalizácii a hodnotení postupov, zásahov a technológií zameraných na ochranu a konzervovanie materiálov a objektov dedičstva. V týchto oblastiach sa absolvent študijného programu Ochrana materiálov a objektov dedičstva uplatní ako konzervačný vedec, chemický špecialista vo výskume a vývoji, manažér projektov, analytický chemik pri prieskume, výskume, identifikácii, autentifikácii historických a výtvarných objektov a kontrole kvality aplikovaných procesov ochrany, chemický špecialista technológ, zabezpečujúci preventívnu a konzervačnú ochranu, špecialista kultúrneho dedičstva – pamiatkar, vedúci pracovník pamiatkovej ochrany. Absolvent sa vyznačuje hlbokými, komplexnými znalosťami o štruktúre a vlastnostiach chemických látok a materiálov, tradičných i moderných, ako aj historických technológiách a vie tieto znalosti využiť na posúdenie materiálového stavu objektov kultúrneho dedičstva a na optimalizáciu ochranných a konzervačných zásahov s cieľom minimalizovať vplyv na ošetrovaný objekt často významnej historickej či umeleckej hodnoty. Absolvent sa vyznačuje hlbokými znalosťami o priebehu a kinetike dejov spôsobujúcich starnutie a znehodnocovanie materiálov a objektov dedičstva, čo mu umožňuje navrhovať technologické opatrenia a účinné prostriedky na preventívnu ochranu, spomaľovanie znehodnocovania a stabilizáciu. Ovláda moderné inštrumentálne metódy analýzy materiálov a objektov dedičstva, vie získať potrebné súbory experimentálnych údajov o ich vlastnostiach a stave, tieto údaje vie spracovať, analyzovať a vyhodnotiť. Má poznatky z oblasti informatiky, histórie umenia, etiky ochrany pamiatok, práva, čo mu umožňuje v interdisciplinárnych tímoch prispievať k správnemu diagnostikovaniu problémov a porúch a určovaniu najvhodnejších postupov ochrany. Absolvent je schopný absorbovať najnovšie vedecké poznatky odboru a aplikovať ich na riešenie praktických problémov. Vie pri tom samostatne alebo ako člen tímu posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich najefektívnejšie a najšetrnejšie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

Additional Admission Conditions for Engineer Study Programmes at the Faculty of Chemical and Food Technology, STU in BratislavaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.06.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo kópiu výpisu absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 21.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje