Obnoviteľné zdroje energie

Cieľom bakalárskeho študijného programu „Obnoviteľné zdroje energie“ je získať teoretické a praktické vedomosti založené na súčasnom stave vedy a výskumu, na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. K základným vedomostiam každého absolventa patrí znalosť matematiky, fyziky, hydro a termomechaniky, mechaniky, technických materiálov, energetických strojov a zariadení, obnoviteľných zdrojov energie, spaľovacích, separačných a hydraulických procesov, aplikácie hydrauliky a energetických procesov, poznanie základných spôsobov a metód riadenia procesov a tepelných procesov kde všetky tieto čiastkové znalosti posúvajú absolventov do pozície odborníkov v predmetných oblastiach. Počas štúdia absolvujú odbornú a praktickú prípravu, ktorá je orientovaná na podmienky kladené v praxi. Každý absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom programe „Obnoviteľné zdroje energie“ je pripravovaný pre prax, kde snahou pedagógov je naučiť študentov základné technológie, ktoré sú používané v strojárskom a energetickom priemysle. Získané vedomostí využije v praxi ako energetik komunálnej a priemyselnej energetiky, odborný pracovník v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, technik tepelných zaradení, technik merania a regulácie, technik v plynárenstve.
Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 6):
Absolvent má prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom.
Zručnosti (úroveň 6):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore dokáže riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti
Kompetencie (úroveň 6):
Absolvent vie riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.
Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.





Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu „Obnoviteľné zdroje energie“ má prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom. Absolvent rozumie a vie interpretovať vedomosti o monitorovaní a hodnotení tepelných procesov, energetických strojov a meracích zariadení, ako aj o bezpečnosti prevádzky a to podľa platných legislatívnych rámcov, noriem a predpisov pre zdroje energie a energetiku. Má zručnosti  a schopnosti aplikovať vedomosti najmä z oblastí ako napr. merania teploty, tlaku, vlhkosti, rýchlosti prúdenia tekutín a plynov apod., diagnostiky, výpočtu tepelných strát v objektoch, vedomosti o navrhovaní zdrojov tepla, základné znalosti o typoch a vybavení kotolní, palív a spaľovania. Je schopný vykonávať činností a uplatniť sa v odvetviach  priemyslu pri riadení procesnej techniky, energetiky a obnoviteľných zdrojov energie a tepelnej techniky.  Je schopný ovládať procesnú techniku, riadiť ju a manažovať v nej výrobu na rôznych postoch.

Absolventi študijného programu „Obnoviteľné zdroje energie“ sú schopní uplatniť sa v odvetviach priemyslu pri riadení procesnej techniky, energetiky a tepelnej techniky. Sú schopní ovládať procesnú techniku, majú zručnosti a kompetencie riadiť ju a manažovať v nej výrobu na rôznych postoch, ktoré požadujú zvládať základné činnosti, resp. preukázať vedomosti najmä z oblastí ako napr. merania teploty, tlaku, vlhkosti, rýchlosti prúdenia tekutín a plynov apod., diagnostiky, výpočtu tepelných strát v objektoch, vedomosti o navrhovaní zdrojov tepla, základné znalosti o typoch a vybavení kotolní, palív a spaľovania. Absolvent nadobudne počas štúdia tiež vedomosti o monitorovaní a hodnotení tepelných procesov, energetických strojov a meracích zariadení, ako aj o bezpečnosti prevádzky a to podľa platných legislatívnych rámcov, noriem a predpisov pre zdroje energie a energetiku. Nadobudne znalosti a kompetencie, ktoré požadujú platné technické špecifikácie pre obnoviteľné zdroje energie vo svete.

Povolania:

 •           Energetik technológ 6
 •           Technik energetik projektant, konštruktér 7




Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • celkové výsledky štúdia na strednej škole
 • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.



Podmienky pre zahraničných študentov
 • celkové výsledky štúdia na strednej škole
 • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač o bakalárske štúdium na FVT TUKE so sídlom v Prešove bude hodnotený na základe celkového priemeru známok zo všetkých predmetov za všetky  roky štúdia a výsledkov maturitnej skúšky.

Na základe výsledného priemeru dosiahnutých známok stredoškolského štúdia bude určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty rozhodne o počte prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných programoch.



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrum



Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o bakalárske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

 • vypísať známky do prihlášky strednou školou  (1. - 3. ročník, na druhej strane prihlášky),
 • po ukončení stredoškolského - poslať kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia,
 • podpísaný životopis,
 • v prípade, že ste ukončili stredoškolské vzdelanie skôr ako v roku 2021, je potrebné k prihláške kópie všetkých stredoškolských vysvedčení, vrátane maturitného.


Forma prijímacej skúšky
 • bez prijímacích skúšok
 • výberové konanie


 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 10.11.2023 15:22

Upozorniť na neaktuálne údaje