Obnoviteľné zdroje energie

Cieľom inžinierskeho študijného programu „Obnoviteľné zdroje energie“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v prvom stupni vysokoškolského štúdia, aby bol absolvent schopný  vykonávať a zabezpečovať vedúce a riadiace pozície v spoločnostiach zameraných na návrh,  projektovanie, optimalizáciu a realizáciu obnoviteľných zdrojov energie. Absolvent dokáže samostatne riadiť a tvorivo riešiť komplexné úlohy energetických podnikov. Počas štúdia sa naučí ovládať problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, osvoja si poznatky o metódach výpočtu tepelných strát v objektoch, vedomosti o navrhovaní zdrojov tepla, základné znalosti o typoch a vybavení kotolní, palív a spaľovania. Podrobne sa oboznámia s princípmi, činnosťou a využitím obnoviteľných zdrojov energií ako sú tepelné čerpadlá, fotovoltické články, solárne panely, zdroje na biomasu, rekuperačné jednotky a pod., zvládnu výpočet strát v rozvodoch, získajú komplexný pohľad na efektívnosť výroby tepla od zdroja až k spotrebiteľovi. Absolventi ďalej získajú vedomosti o riadení a prevádzke tepelných sústav, so zameraním na regulačnú techniku a štruktúry riadenia. Zvládnu algoritmy riadenia tepelných sústav, aby mohli  formulovať svoje požiadavky pre špecialistov z oblasti programovania tepelnej techniky.
Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 7):
Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením vo vede a výskume.
Zručnosti (úroveň 7):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich v aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore s využitím teórie a výskumných a vývojových postupov vie prispievať k rozvoju odboru získavaním nových vedomostí pri riešení uvedených úloh.
Kompetencie (úroveň 7):
Absolvent dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky, vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh, komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi.
Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolvent inžinierskeho študijného programu „Obnoviteľné zdroje energie“ má hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore. Absolvent má aj súvisiace znalosti o riadiacich systémoch o základoch aplikácií PC techniky v energetike, riadení systémov centralizovaného zásobovania teplom o  základoch manažmentu a ekonomiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.. Dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí, je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky. Absolvent vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh. Je schopný vykonávať a riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore s využitím teórie a výskumných a vývojových postupov, zvládne samostatne riadiť a tvorivo riešiť komplexné úlohy energetických podnikov.

Absolventi študijného programu „Obnoviteľné zdroje energie“ sú schopní uplatniť sa v podnikoch, ktoré sa zaoberajú problematikou tepelnej techniky, vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach i komunálnej sfére, na rôznych pozíciách ako projektant, manažér tepelnej techniky, konštruktér tepelných zariadení, kotlov a výmenníkov tepla, technik v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, energetik komunálnej a priemyselnej energetiky, technik merania a regulácie, projektant tepelných sústav, kotolní, teplární, plynových rozvodov, technik v oblasti procesnej a tepelnej techniky, ako aj meracej a regulačnej techniky. Zároveň majú potrebné znalosti, kompetencie a schopnosti teoretického i aplikačného charakteru so zameraním na problematiku zariadení obnoviteľných zdrojov energií. Vedia ich navrhovať a projektovať vrátane ich realizácie a to vo všetkých  fázach projekčnej činnosti,  od návrhu cez spracovanie dokumentácie až po realizáciu. Absolventi majú zručnosti a súvisiace znalosti o riadiacich systémoch o základoch aplikácií PC techniky v energetike, riadení systémov centralizovaného zásobovania teplom o  základoch manažmentu a ekonomiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod..

 

Povolania:

 •           Energetický audítor
 •           Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie 7
 •           Technik energetik projektant, konštruktér 7
 •           Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike 7


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Podmienky pre zahraničných študentov
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia
 • bez prijímacích skúšok


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrumVšeobecné informácie k prijímacej skúške

UCHÁDZAČI O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM SÚ POVINNÍ KU PRIHLÁŠKE PRILOŽIŤ:

 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


Forma prijímacej skúšky
 •  bez prijímacích skúšok


Testy
 •  bez prijímacích skúšok


 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.06.2024 15:34

Upozorniť na neaktuálne údaje