Náuka o materiáloch

Študijný program doktorandského štúdia Náuka o materiáloch poskytuje hlboké vedomosti o chemickej koncepcii a fyzike rôznych druhov materiálov, ich detailnej štruktúrnej stavbe, fyzikálnej podstate mechanických a funkčných vlastností a degradácie materiálov. Dáva schopnosti riešiť projekty produkcie a spracovania materiálov, ich výskumu a vývoja s cieľom vytvárať a rozvíjať nové poznatky v oblasti strojárstva. Poskytuje metodologické znalosti a zručnosti pre voľbu a realizáciu vhodných vedeckých metód riešenia téz vlastnej dizertačnej práce a iných tém základného a aplikovaného materiálového výskumu. Študijný program učí sledovať najnovšie trendy vo vede a výskume a aplikovať ich pre riešenie zadaných vedeckých a technických úloh a formuláciu nových hypotéz a stratégií na ďalší výskum v materiálovej oblasti. Poskytuje vedomosti z oblasti merania, zberu a spracovania dát s využitím moderných informačných prostriedkov a analytickej techniky. Dáva schopnosti a kompetencie prezentovať výsledky výskumu a vývoja na konferenciách a vo vedeckých periodikách. Umožňuje získať základné teoretické a praktické pedagogické skúsenosti pre odborné vzdelávanie. Uplatnenie absolventov

Absolvent rozumie vzťahom medzi fyzikálno-chemickou podstatou štruktúry a vlastnosťami rôznych materiálov a je schopný riadiť ich zmeny prostredníctvom použitia technológií a postupov výroby a spracovania materiálov. Je schopný predikovať životnosť materiálov na základe znalostí procesov fyzikálno-chemickej a mechanickej degradácie materiálov. Pri vývoji a výskume materiálov aplikuje moderné štruktúrne a fázové analýzy materiálov, analýzy ich vlastností a degradácie. Aktívne získava, kriticky hodnotí a analyzuje nové poznatky a informácie, aplikuje ich pri riešení projektov výroby materiálov, ich výskumu a vývoja. V rámci výskumu a vývoja samostatne formuluje nové hypotézy a stratégie, realizuje vlastnú vedecko-odbornú činnosť, posudzuje ju a modifikuje, interpretuje jej výsledky s ohľadom na dlhodobý dopad v danom odbore, spoločenské, vedecké a etické aspekty. Dokáže navrhovať, implementovať a zdokonaľovať výskumné, vývojové a inovačné postupy v oblasti materiálov a ich spracovania. Príspevok vlastného pôvodného výskumu k rozšíreniu vedeckého poznania v odbore je schopný preukázať prostredníctvom formulovania a publikovania výsledkov výskumu a vývoja na medzinárodnej úrovni. Samostatne riadi úlohy výskumu a vývoja materiálov, vedie a koordinuje ich riešiteľské tímy. Získané vedomosti je schopný vhodným spôsobom sprostredkovať aj v rámci vzdelávacieho procesu v odborných predmetoch z oblasti materiálov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium študijného programu Náuka o materiáloch (III. stupeň) je podľa § 56, ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov absolvovanie študijného programu II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium je preukázanie dostatočných predpokladov pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky, ako aj dostatočnú úroveň odborných znalostí v rámci prijímacieho konania.

V študijnom programe Náuka o materiáloch môžu študovať absolventi II. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí úspešne ukončili štúdium v študijných programoch z odboru 5.2.26 Materiály, alebo z príbuzných odborov. Absolventi študijných programov II. stupňa vysokoškolského vzdelávania z iných študijných odborov môžu byť prijatí na štúdium v doktorandskom študijnom programe Náuka o materiáloch, ak preukážu znalosti z nosných tém študijného odboru 5.2.26 Materiály vymedzených pre II. stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Odborná spôsobilosť uchádzačov o doktorandské štúdium sa posudzuje na základe ich dokladov o absolvovaní štúdia podľa § 68 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a na základe výsledkov prijímacieho konania.

Priebeh prijímacieho konania sa riadi Poriadkom prijímacieho konania TU v Košiciach (Príloha č.1 Štatútu TUKE). Ďalšie podmienky prijímania na štúdium schvaľuje na príslušný akademický rok senát fakulty.

Zdravotné obmedzenia:-chronické a alergické ochorenia kože, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.

 Doplňujúce informácie

Študijný program patrí do študijného odboru: materiály.Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom a v anglickom jazyku.Forma prijímacej skúšky

- pohovor k odbornej téme.Testy

- z cudzieho jazyka.  • Podanie prihlášky na štúdium

    17.06.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 06.04.2022 15:12

Upozorniť na neaktuálne údaje