Náuka o materiáloch

Študijný program poskytuje širšie vzdelanie v náuke o materiáloch, korózii, fyzikálnej, chemickej a mechanickej metalurgii, o vnútorných vzťahoch medzi atómovou stavbou, mikroštruktúrou a vlastnosťami kovových a nekovových materiálov. Dáva teoretické a praktické základy pre riešenie náročných technologických úloh spracovania a tvárnenia materiálov, pre navrhovanie materiálov pre rôzne aplikácie v konštrukčných riešeniach, technológie zušľachťovania materiálov a hodnotenie úžitkových vlastnosti materiálov.Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde svoje uplatnenie všade tam, kde sa doteraz uplatňovali absolventi odboru Fyzikálna metalurgia. Navyše jeho univerzálnejšia materiálová orientácia mu otvára priestor do výskumných, výrobných a vzdelávacích inštitúcií zameraných aj na iné ako kovové materiály. Vzhľadom na to, že okrem poznania materiálov ovláda tiež náročnú experimentánu techniku a metodiku s širším využitím, nachádza uplatnenie aj mimo odboru Materiály a jemu príbuzné odbory.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium študijného programu Náuka o materiáloch (III. stupeň) je podľa § 56, ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov absolvovanie študijného programu II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium je preukázanie dostatočných predpokladov pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky, ako aj dostatočnú úroveň odborných znalostí v rámci prijímacieho konania.

V študijnom programe Náuka o materiáloch môžu študovať absolventi II. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí úspešne ukončili štúdium v študijných programoch z odboru 5.2.26 Materiály, alebo z príbuzných odborov. Absolventi študijných programov II. stupňa vysokoškolského vzdelávania z iných študijných odborov môžu byť prijatí na štúdium v doktorandskom študijnom programe Náuka o materiáloch, ak preukážu znalosti z nosných tém študijného odboru 5.2.26 Materiály vymedzených pre II. stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Odborná spôsobilosť uchádzačov o doktorandské štúdium sa posudzuje na základe ich dokladov o absolvovaní štúdia podľa § 68 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a na základe výsledkov prijímacieho konania.

Priebeh prijímacieho konania sa riadi Poriadkom prijímacieho konania TU v Košiciach (Príloha č.1 Štatútu TUKE). Ďalšie podmienky prijímania na štúdium schvaľuje na príslušný akademický rok senát fakulty.

Zdravotné obmedzenia:-chronické a alergické ochorenia kože, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.

 Doplňujúce informácie

Študijný program patrí do študijného odboru: materiály.Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom a v anglickom jazyku.Forma prijímacej skúšky

- pohovor k odbornej téme.Testy

- z cudzieho jazyka.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2021 - 15.06.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2020 09:42

Upozorniť na neaktuálne údaje