Multimediálne inžinierstvo

Študent inžinierskeho štúdia študijného programu Multimediálne inžinierstvo študijného odboru Telekomunikácie si prehĺbi v potrebnom rozsahu vedomosti z predmetov teoretického základu odboru a získa podrobné poznatky z oblasti mediálnej komunikácie, sietí a služieb,  ich konvergencie a tiež ich bezpečnosti.

Výberom povinne voliteľných predmetov sa môže užšie špecializovať buď v oblasti spracovania obrazových, grafických alebo zvukových informácií.

Významnou zložkou poznatkov sú znalosti webovských technológií, najmä čo sa týka návrhu služieb na webe, znalosti 2D a 3D grafických a animačných systémov a aplikácií a digitálneho spracovania multimediálneho obsahu.

Študent tohto štúdia získa tiež poznatky o estetike a kreatívnom prístupe pri návrhu multimediálnych produktov, právnych predpisoch z oblasti elektronických komunikácii ich manažmentu,  ekonomiky a marketingu.

Absolvent inžinierskeho štúdia bude mať schopnosť špecializovať sa a adaptovať na rôznych úrovniach podľa potrieb praxe, vývoja a výskumu, ako aj schopnosť trvalého prehlbovania vedomostí z odboru.  Poslucháč získa vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia pracovať samostatne aj v tímoch na riešení projektov integrujúc technickú a kreatívnu úroveň do jedného celku, prípadne tieto tímy viesť.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa študijného programu je najmä pri návrhu, vytváraní a prevádzkovaní telekomunikačných služieb, multimediálnych systémov, pri vytváraní, prenose a spracovaní multimediálnych signálov v digitálnom prostredí. Uplatnenie absolventov bude smerované do  oblastí operátorov mobilných a pevných sietí, televíznych, grafických a zvukových štúdií v privátnom aj verejnom sektore ako tvorivých pracovníkov v oblasti samostatnej alebo kolektívnej mediálnej produkcie, kreovaní nových multimediálnych služieb, vo výskume, technickom rozvoji a návrhu multimediálnych systémov ako aj vo vybraných oblastiach aplikácií telekomunikačných, rádiokomunikačných a informačných technológií.

Softvérové zručnosti: ADOBE, HTML, PHP, MySQL, Blender, 3dMax, Cinema 4D, Android, JAVA, MicrosoftDirect3D, OpenGL, Afterffect, ZScan, Geomagic, MS Office, MATLAB, SIMULINK, z rodiny SPICE – simulačné programy zamerané na analýzu a syntézuelektronických obvodov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkouprijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (Bc.), (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.) ku dňu prijímacieho konania.

Ďalšou podmienkou prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov (študijné programy druhého stupňa) na Elektrotechnickú fakultu ŽU v Žiline pre akademický rok 2019/2020 je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (Bc.) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

V súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. a § 20 Štatútu EF ŽU v Žiline sa prijímacie konanie na inžinierske študijné programy na EF ŽU v Žiline v akademickom roku 2019/2020 bude riadiť týmito zásadami:

Prijímacie konanie na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pre akademický rok 2019/2020 sa uskutoční formou výberového konania. Vo výberovom konaní sa posudzuje odborná spôsobilosť uchádzačov o inžinierske štúdium na základe dosiahnutých výsledkov a obsahu predchádzajúceho vysokoškolského štúdia. 

 Doplňujúce informácie

Pri nesplnení základných podmienok pre prijatie na štúdium, nezaslaní požadovaných príloh alebo dokladu o zaplatení na uvedené číslo účtu a uvedený variabilný symbol, resp. ak z údajov v prihláške nie je možné posudzovať požadované kritériá pre prijatie na štúdium, nebude prihláška akceptovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa v prípade neúčasti, či neúspešnosti v prijímacom konaní uchádzačovi nevracia.

Odvolanie proti rozhodnutiu dekana o prijatie na štúdium - pre všetky stupne štúdia:

Uchádzač môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia dekana do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia dekana (§ 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ak sa chce uchádzač o štúdium zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽU, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Poznámka: Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku – následne ju zaslať poštou na hore uvedenú adresu do určených termínov!Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači zČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný vČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebočeský jazyk, sa vyžaduje spešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez výberového konania budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli hodnotu váženého študijného  priemeru  max. 2,00 vrátane.

Do výberového konania budú zaradení všetci ostatní uchádzači, ktorí nespĺňajú hore uvedené kritérium.

Výberové konanie na inžiniersky stupeň pozostáva z hodnotenia výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania 1. stupňa – vážený študijný priemer. Vytvorenie poradia uchádzačov na prijatie na inžinierske štúdium sa vykoná podľa hodnoty váženého študijného priemeru.

Pri prijímaní budú uprednostnení a prijímaní uchádzači v poradovníku s najnižšími poradovými číslami určeným podľa vyhodnotenia výsledkov výberového konania až do naplnenia plánovanej kapacity študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Peter Braciník, PhD., prodekan EF pre vzdelávanie, tel.: 041/513 2057, fax: 041/513 1515, e-mail: peter.bracinik@fel.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o štúdium inžinierskych študijných programov vyplní Prihlášku na vysokoškolské štúdium -2. stupeň. Uchádzač uvedie v prihláške názov len jedného inžinierskeho študijného programu, o štúdium ktorého sa uchádza. Prihláška sa podáva na každý študijný program zvlášť.

Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium:

-        potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-        údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia:

●   pre uchádzačov, ktorí boli alebo sú študentmi bakalárskeho štúdia na EF ŽU v Žiline, doplní údaje
k prihláške na 2. stupeň štúdia Referát pre vzdelávanie EF ŽU v Žiline,

●   ostatní uchádzači priložia k prihláške výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho
vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala; do termínu prijímacieho konania predložia ešte doklady o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu).Forma prijímacej skúšky

Výberové konanie • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  14.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 25.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  26.06.2019 - 04.09.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  05.09.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:      20,00  €  - treba uhradiť za každú prihlášku zvlášť na adresu: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                                                             banka:  Štátna pokladnica

 číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917

 konštantný symbol:    0308

 variabilný symbol:       10331 - denné bakalárske štúdium

                                  10391- externé bakalárske štúdium

                                  10332 - denné inžinierske štúdium

                                  10333 - doktorandské štúdium

                                  10393 - externé doktorandské štúdium  

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu, alebo poštovou poukážkou  na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

 Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 25.06.2019 09:57

Upozorniť na neaktuálne údaje