Multimediálne inžinierstvo

Študent inžinierskeho štúdia študijného programu Multimediálne inžinierstvo študijného odboru Telekomunikácie si prehĺbi v potrebnom rozsahu vedomosti z predmetov teoretického základu odboru a získa podrobné poznatky z oblasti mediálnej komunikácie, sietí a služieb,  ich konvergencie a tiež ich bezpečnosti.

Výberom povinne voliteľných predmetov sa môže užšie špecializovať buď v oblasti spracovania obrazových, grafických alebo zvukových informácií.

Významnou zložkou poznatkov sú znalosti webovských technológií, najmä čo sa týka návrhu služieb na webe, znalosti 2D a 3D grafických a animačných systémov a aplikácií a digitálneho spracovania multimediálneho obsahu.

Študent tohto štúdia získa tiež poznatky o estetike a kreatívnom prístupe pri návrhu multimediálnych produktov, právnych predpisoch z oblasti elektronických komunikácii ich manažmentu,  ekonomiky a marketingu.

Absolvent inžinierskeho štúdia bude mať schopnosť špecializovať sa a adaptovať na rôznych úrovniach podľa potrieb praxe, vývoja a výskumu, ako aj schopnosť trvalého prehlbovania vedomostí z odboru.  Poslucháč získa vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia pracovať samostatne aj v tímoch na riešení projektov integrujúc technickú a kreatívnu úroveň do jedného celku, prípadne tieto tímy viesť.Prospects of graduates

Uplatnenie absolventa študijného programu je najmä pri návrhu, vytváraní a prevádzkovaní telekomunikačných služieb, multimediálnych systémov, pri vytváraní, prenose a spracovaní multimediálnych signálov v digitálnom prostredí. Uplatnenie absolventov bude smerované do  oblastí operátorov mobilných a pevných sietí, televíznych, grafických a zvukových štúdií v privátnom aj verejnom sektore ako tvorivých pracovníkov v oblasti samostatnej alebo kolektívnej mediálnej produkcie, kreovaní nových multimediálnych služieb, vo výskume, technickom rozvoji a návrhu multimediálnych systémov ako aj vo vybraných oblastiach aplikácií telekomunikačných, rádiokomunikačných a informačných technológií.

Softvérové zručnosti: ADOBE, HTML, PHP, MySQL, Blender, 3dMax, Cinema 4D, Android, JAVA, MicrosoftDirect3D, OpenGL, Afterffect, ZScan, Geomagic, MS Office, MATLAB, SIMULINK, z rodiny SPICE – simulačné programy zamerané na analýzu a syntézuelektronických obvodov.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č .131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.
Ďalšie podmienky prijatia
1. Bez prijímacej skúšky
Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak spĺňajú zákonné podmienky na inžinierske štúdium (viď.Základná podmienka prijatia) a dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa hodnotu váženého študijného priemeru maximálne 2,50 vrátane. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.
2. Výberové konanie
Uchádzači o štúdium, ktorí dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa hodnotu váženého študijného priemeru väčšiu než 2,50, absolvujú prijímaciu skúšku pozostávajúcu z testu z tematických okruhov tvoriacich vedomostný základ na úrovni bakalárskeho štúdia pre príslušný inžiniersky študijný program.
Prednostne budú prijatí uchádzači, ktorí:
• sa úspešne zúčastnili súťaže ŠVOS (umiestnenie na prvých troch miestach minimálne vo fakultnom kole),
• úspešne absolvovali študijný pobyt v zahraničí cez program Erasmus+, resp. iný štipendijný program,
• aktívne sa podieľali na činnosti študentských organizácií FEIT alebo UNIZA.
V prijímacom konaní budú uprednostnení a prijímaní uchádzači v poradovníku s najnižším poradovými číslami určeným podľa vyhodnotenia výsledkov výberového konania až do naplnenia plánovanej kapacity študijného programu.
3. Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý bakalárske vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp.najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí z jazyka slovenského.Additional information

Prihlášky sa podávajú na študijné programy.
V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.
Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez webovú stránku Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (http://fel.uniza.sk/ v časti Uchádzači o štúdium) alebo webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/.
Do prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a zaslať ju elektronicky alebo poštou na adresu FEIT UNIZAdo určených termínov.
Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.
Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium:
• životopis,
• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia:
• pre uchádzačov, ktorí boli alebo sú študentmi bakalárskeho štúdia na FEIT UNIZA, doplní údaje k prihláške na 2. stupeň
štúdia Referát pre vzdelávanie FEIT UNIZA,
• ostatní uchádzači priložia k prihláške výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala; do termínu prijímacieho konania predložia poštou alebo elektronicky ešte kópie dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie
o štátnej skúške a dodatok k diplomu).Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa
vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak spĺňajú zákonné podmienky na inžinierske štúdium (viď.Základná podmienka prijatia) a dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa hodnotu váženého študijného priemeru maximálne 2,50 vrátane. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Peter Braciník, PhD., prodekan EF pre vzdelávanie, tel.: 041/513 2057, fax: 041/513 1515, e-mail: peter.bracinik@fel.uniza.skForm of entrance exam

Výberové konanie • Open day

  04.02.2020

 • Apply the application for study

  19.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  - 24.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
30


Obligatory addenda
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • CV (paper form, electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie:
20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10332– inžinierske štúdium
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska
zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.
Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská
univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Last update: 12.09.2019 13:51

Draw attention to not topical data