Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť

Cirkvi hlásiace sa k reformačnému odkazu, potrebujú pre plnenie svojho poslania okrem pracovníkov s teologickým vzdelaním, ktorí pracujú v duchovnej oblasti ako farári alebo učitelia, aj misijných a diakonických pracovníkov, ako aj pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti. Základný obsah a ciele štúdie reformovanej teológie zodpovedajú súčasným potrebám Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ako aj cirkvám hlásiacich sa k reformačnému odkazu pri plnení ich úloh. Tým prispieva študijný odbor a v rámci  neho i študijný program Misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť i k výchove a mravnosti, k pestovania pokoja v spoločnosti a budovaniu verejného blaha.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť na magisterskom stupni štúdia   získa počas štúdia ucelené teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo študovaného odboru. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú veľmi dobrým východiskom pre prax a ďalšie štúdium. Absolventi majú rozsiahle a spoľahlivé vedomosti z misiologie, diakonie a sociálnej starostlivosti. Ich odbornú spôsobilosť garantuje odborná úroveň katedier RTF a PF UJS.

Takto pripravený absolvent študijného programu misiologie, diakonie a sociálnej starostlivosti je v závislosti od snahy, vnútornej motivácie, komunikačných schopností, empatie a ďalších predpokladov schopný vykonávať zamestnanie v oblasti sociálnej pomoci, ktoré organizujú cirkvi, štát, samosprávy, alebo súkromní poskytovatelia sociálnych služieb, či občianske združenia a organizácie neziskového sektoru.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na magisterské štúdium upravuje §56 ods. 2 zákona 131/2002Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle zákona 131/2002 Z.z základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program. Fakulta v rámci prijímacieho konania zohľadňuje výsledky dosiahnuté v bakalárskom štúdiu.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné vzdelanie I. stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné nostrifikovať (uznať jej platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.

V zahraničí absolvované úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prihlášky na vysokoškolské štúdium 2. stupňa (študijný program MDSS magisterské štúdium) a potrebné dokumenty k prihláške:

 • vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium, odoslaná v stanovenom termíne aj elektronicky, aj papierovej podobe, vlastnoručným podpisom, na adresu UJS;
 • životopis (elektronicky, vo formáte pdf);
 • maturitné vysvedčenie (elektronicky, vo formáte pdf);
 • diplom, t.j. doklad o úspešne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní 1. stupňa (elektronicky, vo formáte pdf);
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronicky).


Forma prijímacej skúšky
 • písomný test zo všeobecných vedomostí, a o vedomosti Biblie
 • ústny motivačný pohovor


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 30.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.07.2022 - 07.07.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

25 € - elektronická prihláška
50 € - písomná prihláška

 

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Univerzita J. Selyeho odporúča uchádzačom, aby poplatok za prijímacie konanie uhradili bankovým prevodom.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Attila Lévai, PhD. – levaia@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 24.01.2022 09:21

Upozorniť na neaktuálne údaje