Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť

Cirkvi hlásiace sa k reformačnému odkazu, potrebujú pre plnenie svojho poslania okrem pracovníkov s teologickým vzdelaním, ktorí pracujú v duchovnej oblasti ako farári alebo učitelia, aj misijných a diakonických pracovníkov, ako aj pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti. Základný obsah a ciele štúdie reformovanej teológie zodpovedajú súčasným potrebám Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ako aj cirkvám hlásiacich sa k reformačnému odkazu pri plnení ich úloh. Tým prispieva študijný odbor a v rámci  neho i študijný program Misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť i k výchove a mravnosti, k pestovania pokoja v spoločnosti a budovaniu verejného blaha.Prospects of graduates

Absolvent študijného programu Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť na magisterskom stupni štúdia   získa počas štúdia ucelené teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo študovaného odboru. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú veľmi dobrým východiskom pre prax a ďalšie štúdium. Absolventi majú rozsiahle a spoľahlivé vedomosti z misiologie, diakonie a sociálnej starostlivosti. Ich odbornú spôsobilosť garantuje odborná úroveň katedier RTF a PF UJS.

Takto pripravený absolvent študijného programu misiologie, diakonie a sociálnej starostlivosti je v závislosti od snahy, vnútornej motivácie, komunikačných schopností, empatie a ďalších predpokladov schopný vykonávať zamestnanie v oblasti sociálnej pomoci, ktoré organizujú cirkvi, štát, samosprávy, alebo súkromní poskytovatelia sociálnych služieb, či občianske združenia a organizácie neziskového sektoru.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základné podmienky prijatia na magisterské štúdium upravuje §56 ods. 2 zákona 131/2002Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle zákona 131/2002 Z.z základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program. Fakulta v rámci prijímacieho konania zohľadňuje výsledky dosiahnuté v bakalárskom štúdiu.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné vzdelanie I. stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné nostrifikovať (uznať jej platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Form of entrance exam
 • písomný test zo všeobecných vedomostí, a o vedomosti Biblie
 • ústny motivačný pohovor


 • Apply the application for study

  30.06.2021

 • Performance of the entrance exam

  06.07.2021 - 06.07.2021

 • Send certificate to

  15.06.2021

 • Submit additional application form

  07.07.2021 - 31.07.2021

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 25 €

Billing information

25 € - elektronická prihláška
50 € - písomná prihláška

 

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Univerzita J. Selyeho odporúča uchádzačom, aby poplatok za prijímacie konanie uhradili bankovým prevodom.

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Attila Lévai, PhD. – levaia@ujs.sk
Last update: 16.04.2021 12:24

Draw attention to not topical data