teológia

Názov: teológia
Anglický názov študijného odboru: Theology
Kód: 6171
Skupina: Humanitné vedy
Spojenie stupňov: je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: ThDr.
Nahrádza študijné odbory: evanjelická teológia
katolícka teológia
pravoslávna teológia
teológia

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Jadro znalostí študijného odboru zahŕňa vedomosti zo systematickej filozofie, praktickej filozofie, dejín filozofie, dejín kresťanstva, religionistiky, klasických (biblických) jazykov, základov pedagogiky, základov psychológie, katechetiky, biblickej teológie, morálnej teológie, dogmatickej teológie, liturgickej teológie, pastorálnej teológie, rétoriky a homiletiky, cirkevného práva, sociálnej náuky cirkvi.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent má všeobecné vedomosti v danom študijnom odbore na úrovni syntézy. Vie klasifikovať teoretické vedomosti základných oblastí študijného odboru, vie vyvodiť závery a súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém (ako sú základy filozofie a dejín filozofie, základy psychológie a pedagogiky, dejiny kresťanstva, klasické jazyky, biblické vedy, systematická a praktická teológia). Zároveň vie klasifikovať a vysvetliť základné poznatky z oblasti psychológie, pedagogiky a katechetiky. Vie identifikovať základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát. Má praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum alebo umeleckú tvorbu.

Absolvent dokáže analyzovať a riešiť hlavné filozofické, etické a teologické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí.

Pri riešení špecifických odborných problémov je absolvent schopný navrhovať riešenia v praktickej činnosti. Vie asistovať v aktívnej pastoračnej a katechetickej práci. Preukazuje schopnosť vykonávať činnosti ako  organizácia misie a pastorácie,  práca  s deťmi, mládežou,  seniormi,  sociálne znevýhodnenými, etnickými a ekumenickými skupinami.

Absolvent dokáže samostatne prezentovať filozofické a teologické základy kresťanstva a efektívne pracovať ako člen interdisciplinárnych tímov. Vyznačuje sa samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní  v nadväznosti  na problémy študijného odboru, schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a pružným myslením. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia so znalosťou kľúčových hodnotových perspektív.

Popis prvého stupňa

Absolvent má všeobecné vedomosti v danom študijnom odbore na úrovni syntézy. Vie klasifikovať teoretické vedomosti základných oblastí študijného odboru, vie vyvodiť závery a súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém (ako sú základy filozofie a dejín filozofie, základy psychológie a pedagogiky, dejiny kresťanstva, klasické jazyky, biblické vedy, systematická a praktická teológia). Zároveň vie klasifikovať a vysvetliť základné poznatky z oblasti psychológie, pedagogiky a katechetiky. Vie identifikovať základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát. Má praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum alebo umeleckú tvorbu.

Absolvent dokáže analyzovať a riešiť hlavné filozofické, etické a teologické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí.

Pri riešení špecifických odborných problémov je absolvent schopný navrhovať riešenia v praktickej činnosti. Vie asistovať v aktívnej pastoračnej a katechetickej práci. Preukazuje schopnosť vykonávať činnosti ako  organizácia misie a pastorácie,  práca  s deťmi, mládežou,  seniormi,  sociálne znevýhodnenými, etnickými a ekumenickými skupinami.

Absolvent dokáže samostatne prezentovať filozofické a teologické základy kresťanstva a efektívne pracovať ako člen interdisciplinárnych tímov. Vyznačuje sa samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní  v nadväznosti  na problémy študijného odboru, schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a pružným myslením. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia so znalosťou kľúčových hodnotových perspektív.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Absolvent   vie   argumentovať   komplexnými   odbornými   a metodologickými   vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru, predovšetkým z oblasti filozofie, klasických jazykov, pedagogiky a psychológie, katechetiky, konfesného práva, cirkevného práva, biblických vied, systematickej teológie, pastoračného a personálneho poradenstva, sociálnej náuky, pastorálnej teológie, liturgickej teológie a cirkevnej agendy. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie zo študijného odboru. Vie určiť rôzne štandardy rozpracovania problémov z jednotlivých oblastí súčasného teologického myslenia, rovnako vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov teológie. Vie obhájiť zvolený pojmový a kategoriálny aparát, dokáže samostatne a tvorivo pracovať s prameňmi, interpretovať a analyzovať odborné texty.

Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov súvisiacich s teológiou v interdisciplinárnom prepojení na andragogické, historické a spoločenské vedy. Absolvent vie zhodnotiť a posúdiť svoje analytické schopnosti a intelektuálne zručnosti, ktoré dokáže aplikovať na identifikáciu a kritickú reflexiu aktuálnych problémov a hľadanie možností ich riešenia. Je schopný samostatne pracovať s odbornými problémami a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať. Dokáže formulovať a implementovať odporúčania, postupy a riešenia odborných problémov a navrhovať a uskutočňovať cirkevné, misijné, pastorálne, etické a iné projekty na ich vyriešenie. Vie samostatne vykonávať pastoračnú a misijnú prácu s rozličnými cieľovými skupinami. Dokáže realizovať katechézu z rozličných oblastí kresťanstva a za splnenia podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov vyučovať náboženstvo a etiku. Absolvent je disponovaný vysvetliť Sväté písmo v liturgickom a mimoliturgickom kontexte.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia.

Popis druhého stupňa

Absolvent   vie   argumentovať   komplexnými   odbornými   a metodologickými   vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru, predovšetkým z oblasti filozofie, klasických jazykov, pedagogiky a psychológie, katechetiky, konfesného práva, cirkevného práva, biblických vied, systematickej teológie, pastoračného a personálneho poradenstva, sociálnej náuky, pastorálnej teológie, liturgickej teológie a cirkevnej agendy. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie zo študijného odboru. Vie určiť rôzne štandardy rozpracovania problémov z jednotlivých oblastí súčasného teologického myslenia, rovnako vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov teológie. Vie obhájiť zvolený pojmový a kategoriálny aparát, dokáže samostatne a tvorivo pracovať s prameňmi, interpretovať a analyzovať odborné texty.

Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov súvisiacich s teológiou v interdisciplinárnom prepojení na andragogické, historické a spoločenské vedy. Absolvent vie zhodnotiť a posúdiť svoje analytické schopnosti a intelektuálne zručnosti, ktoré dokáže aplikovať na identifikáciu a kritickú reflexiu aktuálnych problémov a hľadanie možností ich riešenia. Je schopný samostatne pracovať s odbornými problémami a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať. Dokáže formulovať a implementovať odporúčania, postupy a riešenia odborných problémov a navrhovať a uskutočňovať cirkevné, misijné, pastorálne, etické a iné projekty na ich vyriešenie. Vie samostatne vykonávať pastoračnú a misijnú prácu s rozličnými cieľovými skupinami. Dokáže realizovať katechézu z rozličných oblastí kresťanstva a za splnenia podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov vyučovať náboženstvo a etiku. Absolvent je disponovaný vysvetliť Sväté písmo v liturgickom a mimoliturgickom kontexte.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v príslušnej oblasti teológie (biblické vedy, cirkevné dejiny, systematická teológia, filozofia, praktická teológia, cirkevné právo). Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, slúžiace ako základ pre projektovanie výskumu a vývoja v jednotlivých teologických oblastiach s prepojením na potreby aktuálnej pastoračnej praxe v rozličných sférach.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru teológia v interdisciplinárnom prepojení na andragogické, historické a spoločenské vedy. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri analýze relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných riešení.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Späť