Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Absolventi sú pripravení predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni štúdia. Môžu sa uplatniť v širokej škále verejných, štátnych, súkromných a neziskových inštitúcií a podnikov, pamäťových inštitúcií, v médiách, reklamných agentúrach, informačmých a osvetových strediskách. Pôsobia ako informační špecialisti, kreatívni tvorcovia mediálneho obsahu, marketéri v oblasti kultúrneho dedičstva pre oblast  masmédií a nových komunikačných médií.

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • ·      učebné plány
 • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Uplatnenie absolventov

Absolventi sú pripravení predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni štúdia. Môžu sa uplatniť v širokej škále verejných, štátnych, súkromných a neziskových inštitúcií a podnikov, pamäťových inštitúcií, v médiách, reklamných agentúrach, informačmých a osvetových strediskách. Pôsobia ako informační špecialisti, kreatívni tvorcovia mediálneho obsahu, marketéri v oblasti kultúrneho dedičstva pre oblast  masmédií a nových komunikačných médií.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

Ďalšie podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov na strednej škole do 2,0. V prípade, ak nedosiahli tento priemer, vykonajú vedomostný test z predmetov slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti/občianska náuka a informatika v rozsahu stredoškolského učiva. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.Doplňujúce informácie

 

Podrobné informácie o študijných programoch:

• učebné plány,

• informačné listy predmetov

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, študujúci v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov na strednej škole do 2,0.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov na strednej škole do 2,0. V prípade, ak nedosiahli tento priemer, vykonajú vedomostný test z predmetov slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti/občianska náuka a informatika v rozsahu stredoškolského učiva. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA.

Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva dekan fakulty.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov na strednej škole do 2,0. V prípade, ak nedosiahli tento priemer, vykonajú vedomostný test z predmetov slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti/občianska náuka a informatika v rozsahu stredoškolského učiva. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA.

Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva dekan fakulty.Testy

Uchádzači vykonajú vedomostný test z predmetov slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti/občianska náuka a informatika v rozsahu stredoškolského učiva. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA.

Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva dekan fakulty. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2023 - 14.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
18


Prílohy
 • overené maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • • kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy, resp. potvrdenie výsledkov štúdia na prihláške strednou školou (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina,

Fakulta humanitných vied

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925

konštantný symbol: 0308 

variabilný symbol: 10831 – bakalárske štúdium.

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet. Pri úhrade je potrebné uviesť meno uchádzača/platiteľa.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. V prípade elektronickej prihlášky je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v systéme Elektronická prihláška.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách, resp. programoch fakulty UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu a program so zaplatením príslušného poplatku.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Trúchla – eva.truchla@fhv.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 25.09.2022 18:26

Upozorniť na neaktuálne údaje