Materiály

Uplatnenie absolventov

Profil absolventa

Absolvent tretieho stupňa VŠ štúdia v študijnom programe materiály, študijný odbor 36. strojárstvo získa hlboké vedomosti z oblastí fyzikálnych a chemických vlastností materiálov, ich diagnostiky a počítačovej simulácie ich fyzikálnych vlastností. Disponuje znalosťami a zručnosťami, potrebnými pre výskum a vývoj nových materiálov. Dokonale ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja nových materiálov, ako aj technológie ich výroby a spracovania na polotovary a výrobky. Ovláda väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov, prezentáciu výsledkov, ako aj rozvoj študijného odboru a jeho prínos pre prax.

Absolvent doktorandského štúdia ovláda metódy vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti materiálov. Vie samostatne riešiť problémy zo širokého spektra konštrukčných materiálov a na základe hlbokých teoretických vedomostí predikovať ich úžitkové vlastnosti.

Uplatnenie v praxi

Absolvent tretieho stupňa VŠ štúdia v študijnom programe materiály, študijný odbor 36. strojárstvo je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe, zlepšovať vlastnosti existujúcich materiálov, zdokonaľovať technickú stránku kvality výroby materiálov, súčiastok, nástrojov a úžitkových predmetov. Dôkladne ovláda metódy vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti materiálov. Vie samostatne riešiť problémy zo širokého spektra konštrukčných materiálov a na základe hlbokých teoretických vedomostí predikovať ich úžitkové vlastnosti.

Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce vo vedeckom tíme a po zapracovaní tiež riadiť prácu riešiteľského kolektívu. Je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore. Uplatnenie nájde vo výskumných ústavoch, na VŠ, ako aj vo vrcholových riadiacich funkciách podnikov s orientáciou na kovové, polymérne, anorganické či textilné materiály, tenké vrstvy, diagnostiku a skúšobníctvo.

 

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Požaduje sa ukončené inžinierske štúdium v príbuznom študijnom odbore. Uchádzač sa podrobí prijímacej skúške zameranej na overenie predpokladov pre doktorandské štúdium (znalosť širšieho vedného základu, jazykové predpoklady ap.). Forma prijímacieho konania je osobný pohovor pred členmi prijímacej komisie.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.

prodekanka pre študijné záležitosti

tel: 042/28 51 869

e-mail: dana.bakosova@fpt.tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pri prijímacom pohovore sa posudzuje odborná znalosť, spôsobilosť, jazyková vyspelosť a predpoklad na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike zvoleného študijného programu.Forma prijímacej skúšky

 Pohovor pred komisou. • Deň otvorených dverí

  05.11.2019

 • Deň otvorených dverí

  06.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  20.09.2019 - 30.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2020 - 10.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

The application form can be filled up and sent via:

 https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home

If the application form is filled up in an electronic form, the system will automatically generate the information for the admission fee for the admission procedure in the form of a bank payment order (demand for payment). The fee must be paid within 14 days after sending the e-application.

 

If you do not use the above-described comfortable e-application process and if you send the application in the form of hard copy (printed version of application order), the payment details will be sent to your e-mail address after receiving the paper application. The admission fee must be paid within 14 days after receiving the payment order (demand for payment) by e-mail.

COMPULSORY DOCUMENTS OR ENCLOSURES WHICH HAVE TO BE THE PART OF THE APPLICATION FORM FOR DOCTORAL STUDY 

• the officially verified  and authentic photocopy of the state examination certificate or (not obligatory for graduates of our faculty);

• the officially verified proof referring to completion of the 2nddegree of university study – diploma (not obligatory for graduates of our faculty);

• the Diploma Supplement – the proof  on study results (not obligatory for graduates of our faculty);

• the Structured Curriculum Vitae (Resume);

• the admission fee is  € 17.00  and it has to be paid by bank transfer.

 All the mentioned and required documents have to be sent to:

Faculty of Industrial Technologies,  ul. I. Krasku 491/30, 020 01 Puchov,

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniela Koštialiková, PhD. – daniela.kostialikova@fpt.tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 28.05.2020 12:28

Upozorniť na neaktuálne údaje