Materiály

Študijný program Materiály zahŕňa znalosti týkajúce sa procesného a materiálového inžinierstva. Poskytuje vedomosti zo špecializovanej oblasti odboru Strojárstvo venovanej technickým materiálom, ktoré sú súčasťou teoretického základu pre konštruovanie strojov a priemyselné inžinierstvo. Ide predovšetkým o poznanie súvislosti medzi chemickým zložením materiálov, ich štruktúrou a vlastnosťami, poznanie ich medzných stavov a príčin ich degradácie. V študijnom programe je venovaná pozornosť aj poznaniu princípov technológií výroby konštrukčných materiálov a hlavných metalurgických a strojárskych technológií ich spracovania. Umožňuje získať schopnosti voliť kombinácie materiálov a technológií pre výrobu produktov v rôznych odvetviach priemyselnej a technickej praxe ako aj praktické zručnosti pre hodnotenie štruktúry a vlastnosti materiálov.Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda prírodovedný vedomostný základ (matematika, fyzika, chémia) a vie ho využiť pre vysvetlenie základných fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich pri výrobe a spracovaní technických materiálov. Rozumie základným vzťahom medzi chemickým zložením, vnútornou stavbou, štruktúrou a vlastnosťami kovových, nekovových a zložených technických materiálov a ovláda príčiny ich mechanickej a fyzikálno-chemickej degradácie. Absolvent identifikuje základné princípy metalurgických technológií výroby konštrukčných materiálov a strojárskych technológií ich spracovania. Pozná základné časti strojárskych konštrukčných celkov, rozumie ich zobrazovaniu, popisu a definovaniu vzájomných vzťahov ich častí v technickej dokumentácii. Dokáže pre konkrétne strojárske produkty a ich aplikácie navrhnúť vhodné typy a dizajn materiálov a tiež vhodné klasické, príp. progresívne technológie ich výroby a spracovania (zlievanie, tvárnenie, tepelné spracovanie, povrchové úpravy), príp. ich kombinácie. Absolvent vie zrealizovať prípravu vzoriek pre hodnotenie štruktúry materiálov a ich vlastnú metalografickú analýzu svetelnou mikroskopiou. Dokáže kvantifikovať základné mechanické vlastnosti, kvalitu a rozsah degradácie materiálov použitím vhodných skúšok mechanických vlastností, diagnostických a analytických metód. Aktívne získava informácie o nových trendoch v odbore Strojárstvo so zameraním na konštrukčné materiály, analyzuje ich a využíva pri riešenie odborných úloh a inovatívnych projektov. Absolvent dokáže tímovo riešiť technické problémy vo výrobe a spracovaní materiálov a riadiť adekvátny kolektív pracovníkov .Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitouPodmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.

 Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 01.07.2022 12:04

Upozorniť na neaktuálne údaje