Materiálové inžinierstvo

Študijný program Materiálové inžinierstvo zahŕňa hlbšie znalosti a vedomosti zo špecializovanej oblasti študijného odboru Strojárstvo, ktoré sa týkajú podstaty rôznych druhov kovových, nekovových materiálov a kompozitov. Ide o poznanie podstatných teórií o vzťahu medzi chemickým zložením, štruktúrou a vlastnosťami materiálov, ich medznými stavmi a procesmi degradácie. Poskytuje vysvetlenie detailnej podstaty hlavných metalurgických a strojárskych technológií spracovania materiálov, ktorých cieľom je modifikácia štruktúry a vlastností materiálov. Študijný program podáva vedomosti aj o progresívnych materiáloch a technológiách ich výroby a spracovania, a podľa zamerania aj o špeciálnych druhoch materiálov, simuláciách a modelovaní materiálových dejov. Poskytuje schopnosti voliť a navrhovať materiály, ako aj vedomosti a zručnosti pre náročnejšie analýzy štruktúry a vlastností materiálov. Študijný program dáva študentom dispozíciu nachádzať a prezentovať vlastné a tímové riešenia problémov v materiálovom inžinierstve, pri výskume a vývoji materiálov.Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda, pozná a dôkladne rozumie súvislostiam a vzťahom medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami kovových a nekovových konštrukčných materiálov a kompozitov a využíva ich pri riešení problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v oblasti strojárstva a metalurgie. Pozná základné teórie fyziky a fázových transformácií rôznych typov materiálov a kvantifikuje ich dopad na riadenie procesov spracovania materiálov tvárnením, tepelným a chemicko-tepelným spracovaním, zváraním a povrchovými úpravami. Podľa zvoleného zamerania ovláda aj princípy výroby nanomateriálov, biomateriálov, materiálov pre zelené technológie a energetiku, teóriu, simulácie a modelovanie plastických deformácií materiálov a princípy technológii ich tvárnenia. Na základe získaných vedomostí volí pre klasické a moderné aplikácie v rôznych oblastiach techniky vhodné klasické a aj progresívne materiálové riešenia a procesy výroby ich polotovarov a finálnych výrobkov. Absolvent inžinierskym prístupom identifikuje pre isté špecifické podmienky rozsah mechanickej a koróznej degradácie materiálov, ich medzné stavy a predikuje zostatkovú životnosť materiálových konštrukcií. Absolvent vie zrealizovať prípravu vzoriek a vlastnú štruktúrnu a fázovú analýzu materiálov elektrónovou mikroskopiou, difrakčnými a inými modernými analytickými metodikami používanými v materiálovom výskume a vývoji. Dokáže kvantifikovať rôzne mechanické a funkčné vlastnosti materiálov použitím vhodných diagnostických a analytických testov. Aktívne získava nové informácie a vedomosti z dostupných odborno-vedeckých zdrojov a využíva ich pri nachádzaní, navrhovaní a riadení rozsiahlych technických riešení v strojárstve a v oblasti materiálového inžinierstva. Absolvent samostatne a tímovo rieši odborné úlohy, problémy a projekty súvisiace s voľbou materiálov pre technické aplikácie a postupmi ich výroby a spracovania. Inovatívne nachádza a formuluje vlastné riešenia problémov a pracovných úloh v odbore strojárstvo a prezentuje ich pred odbornou verejnosťou.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program.
Na študijný program

  • inžiniersky, môže byť prijatý absolvent bakalárskeho štúdia akreditovaného študijného programu, ktorý ukončil štátnou skúškou

Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca.Doplňujúce informácie

Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.

-Náuka o materiáloch a materiálové inžierstvo

-Plastické deformáciePodmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky/testov, len na základe výsledkov z predchádzajúceho Bc. štúdia. Prihliada sa k štúdijnému programu Bc. štúdia a výsledkom štúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o inžinierske štúdium:v(k) prihláške

  • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
  • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
  • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.

  • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.
  • Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).


Forma prijímacej skúšky

nekoná saTesty

žiadne  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.10.2022 08:46

Upozorniť na neaktuálne údaje