Materiálové inžinierstvo

Absolvent má hlboké odborné a metodologické vedomosti v špecializovanej oblasti študijného odboru Strojárstvo venovanej bežným a progresívnym kovovým, nekovovým konštrukčným materiálom a kompozitom, najmä v oblasti poznania súvislostí a vzťahov medzi ich chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami, ktoré je možné modifikovať spracovateľskými operáciami, ako sú rôzne techniky tvárnenia, tepelného a chemicko-tepelného spracovania, zvárania a povrchových úprav. Ovláda metódy a postupy náročných štruktúrnych a fázových analýz využívaných pri identifikácii materiálov vo vývoji, vede a výskume. Je schopný aktívne získavať nové informácie a vedomosti, integrovať ich a využívať pri aplikáciách v strojárstve a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva.Uplatnenie absolventov

Absolvent má hlboké odborné a metodologické vedomosti v špecializovanej oblasti študijného odboru Strojárstvo venovanej kovovým, nekovovým konštrukčným materiálom a kompozitom, vrátane poznania súvislostí a vzťahov medzi ich chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami. Má široké znalosti z fyziky materiálov, ich fázových transformácií a štruktúrnych zmien vyvolaných výrobnými a spracovateľskými operáciami, ako sú rôzne techniky tvárnenia, tepelné a chemicko-tepelné spracovanie, zváranie a povrchové úpravy. Absolvent má primerané inžinierske vedomosti z oblasti výberu a exploatácie materiálov, pozná a rozumie teóriám degradácie štruktúry a vlastností materiálov a ich medzných stavom. Disponuje vedomosťami o progresívnych materiáloch a moderných technológiách ich výroby a spracovania, a podľa zamerania aj o nanomateriáloch a nanotechnológiách, biomateriáloch, materiáloch pre zelené technológie a energetiku, simuláciách a modelovaní javov pri deformačnom spracovaní materiálov. Ovláda metódy a postupy náročných štruktúrnych a fázových analýz využívaných pri identifikácii materiálov vo vývoji, vede a výskume. Je schopný aktívne získavať nové informácie a vedomosti, integrovať ich a využívať pri aplikáciách v strojárstve a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva. Dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické odborné úlohy a problémy súvisiace s technickými materiálmi v odbore strojárstvo a v príbuzných odboroch, pri materiálovom výskume, vývoji a projektovaní využívajúc inžinierske prístupy. Je schopný analyzovať, nachádzať, navrhovať a koordinovať rozsiahle materiálové technické riešenia v odbore, samostatne a zodpovedne o nich rozhodovať. Informácie o postupoch a výsledkoch riešenia úloh vie formulovať a prezentovať v odbornej komunikácii s expertmi aj v cudzom jazyku a je pripravený niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činnosť. Absolvent preukazuje schopnosť inovatívne a efektívne vykonávať pracovné úlohy ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Absolvent ovláda, pozná a dôkladne rozumie súvislostiam a vzťahom medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami kovových a nekovových konštrukčných materiálov a kompozitov a využíva ich pri riešení problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v oblasti strojárstva a metalurgie. Pozná základné teórie fyziky a fázových transformácií rôznych typov materiálov a kvantifikuje ich dopad na riadenie procesov spracovania materiálov tvárnením, tepelným a chemicko-tepelným spracovaním, zváraním a povrchovými úpravami. Podľa zvoleného zamerania ovláda aj princípy výroby nanomateriálov, biomateriálov, materiálov pre zelené technológie a energetiku, teóriu, simulácie a modelovanie plastických deformácií materiálov a princípy technológii ich tvárnenia. Na základe získaných vedomostí volí pre klasické a moderné aplikácie v rôznych oblastiach techniky vhodné klasické a aj progresívne materiálové riešenia a procesy výroby polotovarov a finálnych výrobkov. Absolvent inžinierskym prístupom identifikuje pre isté špecifické podmienky rozsah mechanickej a koróznej degradácie materiálov, ich medzné stavy a predikuje zostatkovú životnosť materiálových konštrukcií. Absolvent vie zrealizovať prípravu vzoriek a vlastnú štruktúrnu a fázovú analýzu materiálov elektrónovou mikroskopiou, difrakčnými a inými modernými analytickými metodikami používanými v materiálovom výskume a vývoji. Dokáže kvantifikovať rôzne mechanické a funkčné vlastnosti materiálov použitím vhodných diagnostických a analytických testov. Aktívne získava nové informácie a vedomosti z dostupných odborno-vedeckých zdrojov a využíva ich pri nachádzaní, navrhovaní a riadení rozsiahlych materiálových technických riešení v strojárstve a v oblasti materiálového inžinierstva. Absolvent samostatne a tímovo rieši odborné úlohy, problémy a projekty súvisiace s voľbou materiálov pre technické aplikácie a postupmi ich výroby a spracovania. Inovatívne nachádza a formuluje vlastné riešenia problémov a pracovných úloh v odbore strojárstvo a prezentuje ich pred odbornou verejnosťou aj v cudzom jazyku.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program.
Na študijný program

 • inžiniersky, môže byť prijatý absolvent bakalárskeho štúdia akreditovaného študijného programu, ktorý ukončil štátnou skúškou

Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca.Doplňujúce informácie

Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.

-Náuka o materiáloch a materiálové inžierstvo

-Plastické deformáciePodmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky/testov, len na základe výsledkov z predchádzajúceho Bc. štúdia. Prihliada sa k štúdijnému programu Bc. štúdia a výsledkom štúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Lenka Girmanová, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o inžinierske štúdium:v(k) prihláške

 • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
 • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
 • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.

 • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.
 • Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).


Forma prijímacej skúšky

nekoná saTesty

žiadne • Podanie prihlášky na štúdium

  30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lenka Girmanová, PhD. – lenka.girmanova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 09.05.2023 08:23

Upozorniť na neaktuálne údaje