Manažment malého a stredného podnikania

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje na základe prijímacích skúšok pred prijímacou komisiou, ktorú menuje na návrh predsedu odborovej komisie rektor VŠEM.
2. Uchádzač sa prihlasuje písomne na jednu z vypísaných tém dizertačných prác, o ktoré sa môže v rámci prijímacieho konania uchádzať.
3. Prijímacia skúška  sa realizuje v akreditovaných študijných programoch kombinovanou formou a pozostáva z:

  • odbornej časti súvisiacej so zvoleným študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási písomne a spracuje k nej  rámcový projekt v podobe téz (rozsah 5-10 strán A4 s počtom 9 000 – 18.000 znakov) v štátnom jazyku, resp. v anglickom jazyku;
  • anglického jazyka na posúdenie komunikačnej schopnosti uchádzača;
  • splnenia ďalších podmienok určených vysokou školou, vrátane motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre uchádzača; prípadne zapojenia sa do vedeckovýskumnej činnostipublikovania vo vedeckom/odbornom časopise a pod., dokladovania úspešného absolvovania relevantnej štátnej jazykovej skúšky, ktorú uchádzač vydokladuje.

4. Uchádzač sa na VŠEM hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne. 
Prihlášky je potrebné podávať do 30. 4. aktuálneho kalendárneho roka. (Termín podávania prihlášok je predĺžený do 15.8.2023).
V odôvodnených prípadoch VŠEM môže stanoviť ďalší doplňujúci termín. Uchádzač si môže na študijný odbor ekonómia a manažment poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

5. PRIHLÁŠKA:

Uchádzač o štúdium 3. stupňa na VŠEM sa hlási podaním prihlášky v papierovej podobe na tlačivách ŠEVT 49 400. Termín podávania prihlášok je do 30. 4. 2023. (Termín podávania prihlášok je predĺžený do 15.8.2023). Podpísanú prihlášku vrátane príloh je potrebné zaslať v zmysle pokynov pre prijímacie konanie na kontaktnú adresu:Forma prijímacej skúšky

Ústna prijímacia skúška + písomný projekt dizertačnej práce.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 15.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 120 €
elektronická prihláška: 120 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD. – jozef.kirchmayer@vsemba.sk
Posledná aktualizácia: 08.06.2023 11:13

Upozorniť na neaktuálne údaje