Manažment malého a stredného podnikania

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Bratislava University of Economics and Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje na základe prijímacích skúšok pred prijímacou komisiou, ktorú menuje na návrh predsedu odborovej komisie rektor VŠEM.
2. Uchádzač sa prihlasuje písomne na jednu z vypísaných tém dizertačných prác, o ktoré sa môže v rámci prijímacieho konania uchádzať.
3. Prijímacia skúška  sa realizuje v akreditovaných študijných programoch kombinovanou formou a pozostáva z:

  • odbornej časti súvisiacej so zvoleným študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási písomne a spracuje k nej  rámcový projekt v podobe téz (rozsah 5-10 strán A4 s počtom 9 000 – 18.000 znakov) v štátnom jazyku, resp. v anglickom jazyku;
  • anglického jazyka na posúdenie komunikačnej schopnosti uchádzača;
  • splnenia ďalších podmienok určených vysokou školou, vrátane motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre uchádzača; prípadne zapojenia sa do vedeckovýskumnej činnostipublikovania vo vedeckom/odbornom časopise a pod., dokladovania úspešného absolvovania relevantnej štátnej jazykovej skúšky, ktorú uchádzač vydokladuje.

4. Uchádzač sa na VŠEM hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne. 
Prihlášky je potrebné podávať do 30. 4. aktuálneho kalendárneho roka. (Termín podávania prihlášok je predĺžený do 15.8.2023).
V odôvodnených prípadoch VŠEM môže stanoviť ďalší doplňujúci termín. Uchádzač si môže na študijný odbor ekonómia a manažment poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

5. PRIHLÁŠKA:

Uchádzač o štúdium 3. stupňa na VŠEM sa hlási podaním prihlášky v papierovej podobe na tlačivách ŠEVT 49 400. Termín podávania prihlášok je do 30. 4. 2023. (Termín podávania prihlášok je predĺžený do 15.8.2023). Podpísanú prihlášku vrátane príloh je potrebné zaslať v zmysle pokynov pre prijímacie konanie na kontaktnú adresu:Form of entrance exam

Ústna prijímacia skúška + písomný projekt dizertačnej práce.  • Apply the application for study

    01.01.2023 - 15.08.2023

Always up-to-date news about university Bratislava University of Economics and Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
  • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2800 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2800 €

The fee for admission procedure
application form: 120 €
E-application form: 120 €

Always up-to-date news about university Bratislava University of Economics and Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD. – jozef.kirchmayer@vsemba.sk
Last update: 08.06.2023 11:13

Draw attention to not topical data