Univerzita

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Logo univerzity

Profil univerzity

 • neuniverzitná súkromná vysoká škola,
 • bezfakultná,
 • s celoštátnou pôsobnosťou.

Poslaním VŠEMvs je:

 • Vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.
 • Sprostredkovávať aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a regionálneho rozvoja a tým prispieť k zvyšovaniu možnosti uplatnenia sa v stále silnejúcom konkurenčnom prostredí integrujúceho a globalizujúceho sa sveta.
 • Vybudovať excelentnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu v súlade so stratégiou vysokej školy.
 • Pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na medzinárodne porovnateľnej úrovni.

Oblasti pôsobenia VŠEMvs:

Oblasť vzdelávania:

 • pripravuje odborníkov pre verejnú správu poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov  vo vzdelávaní,
 • pripravuje odborníkov pre malé a stredné podnikanie poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného  odboru 3.3.16 ekonomika a manažment podniku v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,

Oblasť výskumu:

 • realizuje základný výskum a jeho šírením prehlbuje poznanie o ekonomike a riadení štátnej správy, samosprávy a podnikania,
 • sprostredkováva aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu  verejnej správy a malého a stredného podnikania, a tým prispieva k zvyšovaniu šance uplatnenia sa absolventov v stále silnejšom konkurenčnom prostredí integrujúceho sa sveta,
 • vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorí môžu skvalitniť jej vedecký a pedagogický potenciál v podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie medzi vysokými školami na Slovensku.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

rektorát: Furdekova ul. 16, 851 04, Bratislava 5

študijné oddelenie: 0905 864 459

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk