Manažment malého a stredného podnikania

V študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania ponúkame študijné zamerania: MANAŽMENT ZAČÍNAJÚCICH FIRIEM (START UP), CESTOVNÝ RUCH a MARKETINGOVÝ MANAŽMENT.

MANAŽMENT ZAČÍNAJÚCICH FIRIEM (START UP)

Študijný program so zameraním na Start up manažment ponúka zvládnutie kľúčových vedomostí nevyhnutných pri riadení začínajúcich projektov. Absolvent získa poznatky o modelovaní podnikateľského plánu, legislatívnych opatreniach nevyhnutných pri zakladaní podniku, pochopí podstatu fungovania trhu a dokáže využiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Počas štúdia bude môcť využiť nielen vzdelávací potenciál pedagogických pracovníkov, ale zároveń konfrontovať svoje znalosti s odborníkmi z praxe. Absolvent je po ukončení štúdia schopný manažovať svoj vlastný, alebo podnikateľský nápad tretej osoby.

CESTOVNÝ RUCH

Študijný program so zameraním na ekonomiku a manžment cestovného ruchu ponúka študnetom získať schopnosť tvoriť a realizovať produkty a programy cestovného ruchu doma a v zahraničí. Počas štúdia sa zúčastní prednášok odborníkov z praxe, kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí v cieľových destináciach cestovného ruchu. Po úspešnom absolvovaní zamerania získa certifikát Sprievodcu cestovného ruchu. Uplatnenie absolventov štúdia je možné v službách cestovného ruchu, turizmu doma, ale i v zahraničí.

MARKETINGOVÝ MANAŽMENT

Študijný program so zameraním na marketingový manažment je navrhnutý tak, aby podporil rast novej generácie digitálne zdatných marketingových špecialistov. Absolvent študijného zamerania sa oboznámi s inovatívnymi nástrojmi teórie a praxe marketingu ako trhovej analýzy, positioning značky a využitie komunikačných online nástrojov pri implementácii úspešných produktových kampaní. Teoretické vedomosti doplnia študentom odborníci a špecialisti pre oblasť digitálneho marketingu. Absolvent sa môže uplatniť v pozíciach na marketingových oddeleniach firiem, podnikov, alebo aj v marketingových agentúrach.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) získa schopnosť

 • analyzovať jednoduché súvislosti ekonomických procesov v podniku,
 • prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia,
 • vykonávať nižšie a stredné ekonomické manažérske funkcie,
 • podnikať v medzinárodnom obchode.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) dokáže

 • pracovať v tíme,
 • organizovať prácu v riadenom kolektíve,
 • ďalej sa vzdelávať vo svojom odbore v súlade s požiadavkami praxe,
 • pracovať s modernou výpočtovou a komunikačnou technikou,
 • zvládnuť odbornú komunikáciu v cudzom jazyku.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) získava jazykovú prípravu, v dôsledku čoho je schopný pôsobiť v medzinárodnom ekonomickom prostredí a  byť účastníkom spoločných podnikov so zahraničnou účasťou, alebo pôsobiť priamo v zahraničných firmách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
 • študijné výsledky stredoškolského štúdia


Doplňujúce informácie

Termíny dní otvorených dverí

 • 22.3.2022 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (9:00 - 13:00 hod)
 • 29.3.2022 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ #2 (9:00 - 13:00 hod)
 • 29.3.2022 - VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (17:00 - 18:30 hod)


Podmienky pre zahraničných študentov

http://www.vsemba.sk/en/Admissions/Ongoing-admission-procedure Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • O prijatí uchádzačov rozhoduje rektor vysokej školy na základe odporúčania prijímacej komisie, ktorá vykoná výber uchádzačov v súlade  so schválenými kritériami v Akademickom senáte VSEM v Bratislave.
 • Štúdium je za úhradu (výška poplatkov bude zverejnená na  www.vsemba.sk ).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Filipová, PhD.
e-mail: lubica.filipova@vsemba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač na prihláške uvedie:

 • formu štúdia: denná alebo externá
 • jeden študijný program (špecializáciu)

Povinnou prílohou prihlášky je:

 • overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
 • štruktúrovaný životopis,
 • ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v danom školskom roku je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

www.vsemba.sk

 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol uviesť dátum narodenia v tvare DDMMYYYY

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD. – jozef.kirchmayer@vsemvs.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2022 14:31

Upozorniť na neaktuálne údaje