Manažérstvo leteckej dopravy

Absolventi študijného programu Manažérstvo leteckej dopravy sú spôsobilí a kvalifikovaní vysokoškolskí odborníci pre organizáciu, riadenie a kontrolu leteckej prevádzky, prevádzku letísk a ich zariadení, pre plánovanie leteckej dopravy, pre ekonomické a obchodné aktivity orgánov a organizácií prevádzkujúcich, riadiacich a kontrolujúcich leteckú dopravu a špeciálne letecké práce doma aj vzahraničí.Majú znalosti o moderných dopravných technológiách, ovládajú metódy riadenia a moderné informačné technológie potrebné pre riadenie dopravných systémov, dokážu samostatne a tvorivo riešiť zložité problémy leteckej dopravy s využitím moderných prostriedkov pre podporu rozhodovania a optimalizovať prevádzku leteckých dopravných systémov a ich častí.

Absolventi študijného programu sú schopní používať pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja dopravných systémov.Uplatnenie absolventov

Aktuálne je uplatnenie absolventa v letectve, doprave, vojenstve a v priemysle. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium:

-        úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia 1. stupňa v študijnom programe, ktorý je akreditovaný v tom istom študijnom odbore, v ktorom je akreditovaný študijný program 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási,

-        alebo úspešné absolvovanie iného študijného programu (alebo odboru podľa predchádzajúcich predpisov), ktorého obsah a štruktúra absolvovaných predmetov však zaručujú spôsobilosť pokračovať v štúdiu zvoleného študijného programu 2. stupňa. V takomto prípade rozhoduje o prijatí prijímacia komisia na základe návrhu garanta študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami pre LF:  lucia.melnikova@tuke.sk

Viac informácií o možnosti štúdia a o podpore pre študentov so špecifickými potrebami nájdete na  http://accesscentre.tuke.sk/

 Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    26.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    19.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Variabilný symbol: 55903

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 10:33

Upozorniť na neaktuálne údaje