Manažérstvo leteckej dopravy

Absolventi študijného programu Manažérstvo leteckej dopravy sú spôsobilí a kvalifikovaní vysokoškolskí odborníci pre organizáciu, riadenie a kontrolu leteckej prevádzky, prevádzku letísk a ich zariadení, pre plánovanie leteckej dopravy, pre ekonomické a obchodné aktivity orgánov a organizácií prevádzkujúcich, riadiacich a kontrolujúcich leteckú dopravu a špeciálne letecké práce doma aj vzahraničí.Majú znalosti o moderných dopravných technológiách, ovládajú metódy riadenia a moderné informačné technológie potrebné pre riadenie dopravných systémov, dokážu samostatne a tvorivo riešiť zložité problémy leteckej dopravy s využitím moderných prostriedkov pre podporu rozhodovania a optimalizovať prevádzku leteckých dopravných systémov a ich častí.

Absolventi študijného programu sú schopní používať pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja dopravných systémov.Prospects of graduates

Aktuálne je uplatnenie absolventa v letectve, doprave, vojenstve a v priemysle. Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium:

-        úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia 1. stupňa v študijnom programe, ktorý je akreditovaný v tom istom študijnom odbore, v ktorom je akreditovaný študijný program 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási,

-        alebo úspešné absolvovanie iného študijného programu (alebo odboru podľa predchádzajúcich predpisov), ktorého obsah a štruktúra absolvovaných predmetov však zaručujú spôsobilosť pokračovať v štúdiu zvoleného študijného programu 2. stupňa. V takomto prípade rozhoduje o prijatí prijímacia komisia na základe návrhu garanta študijného programu.Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami pre LF:  lucia.melnikova@tuke.sk

Viac informácií o možnosti štúdia a o podpore pre študentov so špecifickými potrebami nájdete na  http://accesscentre.tuke.sk/

 Form of entrance exam

Bez prijímacej skúšky.  • Apply the application for study

    04.06.2021

  • Submit additional application form

    06.08.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Variabilný symbol: 55903

Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Last update: 01.06.2021 12:45

Draw attention to not topical data