Logopédia

Uplatnenie absolventov

Na trhu práce sa absolvent doktorandského štúdia uplatní predovšetkým ako vysokoškolský pedagóg a/alebo vedecký pracovník na univerzitách, vysokých školách alebo iných vedeckých pracoviskách (napr. SAV). Okrem akademickej sféry  sa absolventi uplatnia aj v rezorte zdravotníctva na pracoviskách, na ktorých sa aktívne pracuje na vytváraní nových diagnostických a terapeutických postupoch vo všetkých oblastiach narušenej komunikácie u detí a dospelých  rámci interdisciplinárneho tímu lekárov, psychológov, logopédov, liečebných pedagógov a i.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzačov na štúdium v 3. stupni štúdia v študijnom programe logopédia je mať absolvované magisterské štúdium v študijnom programe Logopédia (Mgr.), Liečebná pedagogika, Psychológia, respektíve jednoodborového štúdia Slovenského jazyka

a úspešné vykonanie prijímacej skúšky, v ktorej preukážu hĺbku a potrebný rozsah vedomostí potrebných na doktorandské štúdium so zameraním na zvolenú tému dizertačnej práce.

Uchádzač sa prihlasuje na jednu z tém dizertačných prác vypísaných fakultou a zverejnených na webovej stránke fakulty najmenej dva mesiace pred dňom prijímacieho konania. Tento postup umožňuje začlenenie budúcich doktorandov do výskumných aktivít fakulty.

Prijímacia skúška pozostáva z nasledujúcich častí:

1. ústna prezentácia predloženého projektu dizertačnej práce a rozprava o ňom. V rozprave

    k projektu   preukážu predpoklady na vedeckú prácu vrátane dobrej orientácie v zahraničnej 

    a domácej vedeckej produkcii;

2. preukázanie vedomostí z požadovaného magisterského stupňa štúdia, hodnotí sa rozsah

     a hĺbka preštudovanej literatúry a predpoklady na štúdium 3. stupňa;

 

 

3. jazyková skúška z jedného neslovanského jazyka - uchádzač preukáže schopnosť

     komunikovať aspoň v jednom neslovanskom jazyku (resp. sa preukáže štátnou skúškou

     z cudzieho (svetového) jazyka); skúška  z cudzieho jazyka je písomnou  formou so    

     zameraním na  preklad odborného príspevku z  problematiky daného študijného

      programu.

      Predpokladom je aj počítačová gramotnosť uchádzača (Word, Excel, Power Point,

      internet).

 

Do výsledného hodnotenia sa započítava publikačná činnosť a iné zreteľa hodné faktory – prax, napojenie na národný, alebo medzinárodný projekt, študijné pobyty v zahraničí, umiestnenie na fakultných a národných súťažiach ŠVOUČ, pochvala rektora a/alebo pochvala dekana za bakalársku, diplomovú prácu, alebo vynikajúce výsledky počas štúdia, úspešná účasť na súťažiach súvisiacich s príslušným študijným programom, práca v občianskom združení.

Uchádzači sa prijímajú na vopred stanovený počet miest dekanom v danej forme štúdia. Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou – zloženie ktorej je navrhnuté odborovou komisiou a schválené dekankou fakulty.

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., tel.: 02/49 287 202, 02/49 287 101

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/49 287 109,

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

Študenti so špecifickými poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva elektronicky cez akademický informačný systém AIS2 a zároveň vytlačenú spolu s ďalšími prílohami aj v printovej podobe. Prihlášku a podrobný popis jej vypĺňania v elektronickej podobe nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami ( http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=3472 ) , pošle poštou na adresu Oddelenia vedy a doktorandského štúdia UK PdF. Len správne vyplnená, uchádzačom podpísaná   a najneskôr v stanovenom termíne  doručená  prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.

Podrobnejšie informácie o témach dizertačných prác, školiteľoch, obsahu prijímacích pohovorov, termíne prijímacích pohovorov, budú k dispozícií na stránke: http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-uchadzacov/Forma prijímacej skúšky

- ústna

- písomná (odovzdanie projektu dizertačnej práce, preklad z cudzieho jazyka)  • Podanie prihlášky na štúdium

    13.03.2024 - 17.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    24.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

60  EUR za jednu  prihlášku (max. 2. študijné programy)

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 92 8180 0000 0070 0008 3741

BIC:SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 109 930

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Jenčopaľová – jencopalova@fedu.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 22.02.2024 10:28

Upozorniť na neaktuálne údaje