logopédia a liečebná pedagogika

Názov: logopédia a liečebná pedagogika
Anglický názov študijného odboru: Speech and Language Therapy and Therapeutic Education
Kód: 7510
Skupina: Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
Spojenie stupňov: je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: PhDr.
Nahrádza študijné odbory: liečebná pedagogika
logopédia

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor integruje poznatky medicíny, psychológie, jazykovedy, kognitívnych vied, umení a sociálnych vied, s cieľom prevencie, diagnostiky, edukácie, liečby a podpory tých, ktorí sú odkázaní na zvýšenú pomoc. Zaoberá sa vývinom človeka od prenatálneho veku po starobu v kontexte vnímania, učenia sa, komunikácie a konania, so zameraním na prevenciu, diagnostiku, terapeutickú intervenciu, rehabilitáciu, poradenstvo a sprevádzanie pri sťaženej životnej situácii (porúch vývinu a zdravia), alebo náročných zmenách (reziduálne stavy, obmedzenia funkcií, krízy).

 

K nosným témam jadra znalostí patria vývin a jeho poruchy s osobitným akcentom na komunikáciu, zdravie a jeho poruchy v kontexte konania, systémy pomoci, diagnostika a intervencia, etika, profesijné a právne rámce uplatnenia. Študent poznáva riziká a ohrozenia, dôsledky porúch a ochorení, ich  viacdimenzionálnu  podmienenosť.  Učí  sa  rozumieť  diagnostike,  jej  východiskám,  formám a metódam, následne voľbe a plánovaniu intervencie, vedeniu dokumentácie, hodnotenia prínosu a vedeckému skúmaniu. Poznáva teórie, metódy a formy práce s človekom, ktorý potrebuje pomoc, tiež svoje profesijné (etické a právne) kompetencie a možnosti.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent študijného programu zameraného na liečebnú pedagogiku disponuje vedomosťami o pojmoch, teóriách, terapeuticko-výchovných disciplínach, pozná medziodborové kontexty porúch zdravia. Identifikuje zdravý vývin, riziká a ohrozenia, možnosti rozvíjať potenciály, rezilienciu, participáciu. Pozná súvislostí medzi faktormi prostredia, správaním a poruchami zdravia. Pozná formy starostlivosti, riziká a možné konflikty, právne predpisy a etické normy profesijného konania.

 

Preukazuje schopnosť orientovať sa v situácii človeka, posúdiť závažnosť jeho problému, adekvátne ponúknuť vhodné opatrenia, realizovať ich a objektivizovať hodnotenie postupu a výsledky. Disponuje odbornými a komunikačnými zručnosťami v terapiách a dokáže spolupracovať v tíme. Pri interaktívnych konceptoch intervencie využíva pohyb, zamestnania, hru, tvorivé, individuálne, skupinové a komunitné aktivity. Dokáže identifikovať riziká, ohrozenia a potenciál človeka, analyzovať príčiny a súvislosti zistených porúch (vnímania, učenia, komunikácie, myslenia, správania a konania)  a ponúkať príležitosti pre  zmenu  a podporu zdravia.  Má schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, využívať supervíziu a odborne sa rozvíjať.

Popis prvého stupňa

Absolvent študijného programu zameraného na liečebnú pedagogiku disponuje vedomosťami o pojmoch, teóriách, terapeuticko-výchovných disciplínach, pozná medziodborové kontexty porúch zdravia. Identifikuje zdravý vývin, riziká a ohrozenia, možnosti rozvíjať potenciály, rezilienciu, participáciu. Pozná súvislostí medzi faktormi prostredia, správaním a poruchami zdravia. Pozná formy starostlivosti, riziká a možné konflikty, právne predpisy a etické normy profesijného konania.

 

Preukazuje schopnosť orientovať sa v situácii človeka, posúdiť závažnosť jeho problému, adekvátne ponúknuť vhodné opatrenia, realizovať ich a objektivizovať hodnotenie postupu a výsledky. Disponuje odbornými a komunikačnými zručnosťami v terapiách a dokáže spolupracovať v tíme. Pri interaktívnych konceptoch intervencie využíva pohyb, zamestnania, hru, tvorivé, individuálne, skupinové a komunitné aktivity. Dokáže identifikovať riziká, ohrozenia a potenciál človeka, analyzovať príčiny a súvislosti zistených porúch (vnímania, učenia, komunikácie, myslenia, správania a konania)  a ponúkať príležitosti pre  zmenu  a podporu zdravia.  Má schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, využívať supervíziu a odborne sa rozvíjať.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Absolvent študijného programu zameraného na liečebnú pedagogiku disponuje hlbšími odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru. Má vedomosti o vážnych poruchách  zdravia,   sprevádzaní  chorých,   príprave   na   zdravotnícke   výkony,   o prenatálnej a perinatálnej starostlivosti o rizikovú matku a dieťa, včasnej intervencii, prevencii a terapii porúch učenia, správania, o psychosociálnej rehabilitácii, rodinnej terapii, starostlivosti o seniorov (pri demencii a iných ochoreniach), liečbe závislostí. Disponuje aktuálnymi vedomosťami z neurovied, výživy, psychoterapie a liečebnopedagogických terapií. Realizuje poradenstvo, sprevádza. Je schopný vykonávať diagnostiku, navrhovať, realizovať a hodnotiť intervenciu (podľa veku, potrieb, možností), zohľadniť poznatky iných vied v rámci svojho odboru. Rozumie rizikám a problémom vo vývine, pri poruchách zdravia, ochoreniach, reziduálnych stavoch a náročných situáciách v kontexte správania a konania. Je kompetentný používať metódy podpory vývinu, zdravia, pri oslabených funkciách (disability), v krízach, po stratách, pri nachádzaní zmyslu. Vie formulovať odporúčania, vypracovať posudok.

 

Absolvent študijného programu zameraného na logopédiu pozná teórie a interdisciplinárne súvzťažnosti spojené so vznikom a odstraňovaním narušenej komunikačnej schopnosti, má primerané  informácie  zo  súvzťažných  disciplín,  najmä medicíny,  jazykovedy,  psychológie a pedagogiky týkajúce sa komunikačnej schopnosti, jej anatomicko-fyziologickej bázy, možností diagnostikovania a korigovania, ktoré tvorivo aplikuje v praxi. Pozná teórie a prístupy a chápe zložité súvislosti narušenia komunikačnej schopnosti u detí, dospelých a seniorov. Je schopný diagnostikovať, špecifikovať a aplikovať metódy a techniky logopedickej terapie. Poskytuje poradenstvo, realizuje prevenciu, vyhodnocuje riziká.  Absolvent je spôsobilý pracovať v tíme s lekárom,  psychológom,  špeciálnym  pedagógom  a podobne.  Dokáže  riadiť  tímy,  samostatne a tvorivo pracovať, viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Disponuje inovatívnym myslením. Je pripravený odborne prezentovať výsledky práce a štúdia pred odborným publikom, zdieľať svoje skúsenosti a ďalej sa odborne rozvíjať. Disponuje odbornými, komunikačnými a tímovými zručnosťami potrebnými pre výkon v samostatnej pozícii a pri vedení supervízie pre vybrané profesie.

Popis druhého stupňa

Absolvent študijného programu zameraného na liečebnú pedagogiku disponuje hlbšími odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru. Má vedomosti o vážnych poruchách  zdravia,   sprevádzaní  chorých,   príprave   na   zdravotnícke   výkony,   o prenatálnej a perinatálnej starostlivosti o rizikovú matku a dieťa, včasnej intervencii, prevencii a terapii porúch učenia, správania, o psychosociálnej rehabilitácii, rodinnej terapii, starostlivosti o seniorov (pri demencii a iných ochoreniach), liečbe závislostí. Disponuje aktuálnymi vedomosťami z neurovied, výživy, psychoterapie a liečebnopedagogických terapií. Realizuje poradenstvo, sprevádza. Je schopný vykonávať diagnostiku, navrhovať, realizovať a hodnotiť intervenciu (podľa veku, potrieb, možností), zohľadniť poznatky iných vied v rámci svojho odboru. Rozumie rizikám a problémom vo vývine, pri poruchách zdravia, ochoreniach, reziduálnych stavoch a náročných situáciách v kontexte správania a konania. Je kompetentný používať metódy podpory vývinu, zdravia, pri oslabených funkciách (disability), v krízach, po stratách, pri nachádzaní zmyslu. Vie formulovať odporúčania, vypracovať posudok.

 

Absolvent študijného programu zameraného na logopédiu pozná teórie a interdisciplinárne súvzťažnosti spojené so vznikom a odstraňovaním narušenej komunikačnej schopnosti, má primerané  informácie  zo  súvzťažných  disciplín,  najmä medicíny,  jazykovedy,  psychológie a pedagogiky týkajúce sa komunikačnej schopnosti, jej anatomicko-fyziologickej bázy, možností diagnostikovania a korigovania, ktoré tvorivo aplikuje v praxi. Pozná teórie a prístupy a chápe zložité súvislosti narušenia komunikačnej schopnosti u detí, dospelých a seniorov. Je schopný diagnostikovať, špecifikovať a aplikovať metódy a techniky logopedickej terapie. Poskytuje poradenstvo, realizuje prevenciu, vyhodnocuje riziká.  Absolvent je spôsobilý pracovať v tíme s lekárom,  psychológom,  špeciálnym  pedagógom  a podobne.  Dokáže  riadiť  tímy,  samostatne a tvorivo pracovať, viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Disponuje inovatívnym myslením. Je pripravený odborne prezentovať výsledky práce a štúdia pred odborným publikom, zdieľať svoje skúsenosti a ďalej sa odborne rozvíjať. Disponuje odbornými, komunikačnými a tímovými zručnosťami potrebnými pre výkon v samostatnej pozícii a pri vedení supervízie pre vybrané profesie.

Popis tretieho stupňa

Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami z teórie a praxe študijného odboru. Vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu vo vybranej oblasti. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov vo svojej oblasti. Dokáže formulovať hypotézy, vytvárať stratégie pre ďalší výskum a rozvoj odboru. Je schopný navrhnúť výskumný projekt, pracovať ako člen výskumného tímu, dokáže riadiť výskumný tím.

 

Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Identifikuje, triedi a interpretuje dáta a používa pritom kvalitatívnu alebo kvantitatívnu analýzu dát. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných  zámerov  a interpretácii  výsledkov.  Vyznačuje  sa  vysokou  úrovňou  vedeckej a publikačnej etiky a akademického písania.

 

Je spôsobilý interdisciplinárnej a medziodborovej spolupráce, je schopný podieľať sa na medzinárodnej spolupráci v odbore. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prezentuje výsledky výskumu a vývoja  pred  medzinárodnou  odbornou  komunitou  a publikuje  ich  vo  vedeckom  prostredí v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Späť