Letecká doprava

Zameranie Letecká doprava

Absolvent pozná základné technologické procesy v leteckej doprave aj v ostatných druhoch dopráv, súvisiace legislatívne normy a ekonomické súvislosti, dokáže analyzovať problémy a možnosti riadenia leteckých dopravných procesov, či už na úrovni podnikov, infraštruktúry alebo administratívneho zabezpečenia. Súčasťou výučby je aj získanie znalostí a prehľadu o organizácii a riadení civilného letectva.

Zameranie Profesionálny pilot

Absolventi spĺňajú požiadavky medzinárodných predpisov a môžu byť zamestnaní ako piloti u civilných leteckých prevádzkovateľov kdekoľvek v EÚ. Majú dobré teoretické základy a zodpovedajúce letové skúsenosti. Sú pripravení na typové preškolenie na akejkoľvek generačnej úrovni palubného vybavenia lietadiel pre obchodné využitie alebo dopravných lietadiel. Po doplnení vzdelania sa absolventi môžu uplatniť aj v oblasti vojenského letectva.Uplatnenie absolventov

Zameranie Letecká doprava

Študijný program letecká doprava so špecializáciou letecká doprava je zameraný na pokrytie širokého spektra aktuálnych problémov leteckej prevádzky. Štúdium začína všeobecnými predmetmi (ako napríklad matematika, fyzika, informatika, všeobecná ekonomická teória alebo marketing). Študenti ďalej postupne získavajú vedomosti v špecializovaných predmetoch (napr. navigácia, meteorológia, aeromechanika, komunikačné systémy v letectve alebo plánovanie a monitorovanie letu) ako aj v predmetoch, ktoré môžu formovať ich profesionálnu kariéru v technických oblastiach (napr. letecké prístroje, letecké pohonné jednotky, konštrukcia lietadiel alebo počítačové simulácie v letectve) a nakoniec aj v prevádzkovo-ekonomickej oblasti (napr. organizácia a riadenie civilného letectva alebo letecké právo). Štúdium je zakončené vypracovaním bakalárskej práce a jej obhajobou na štátnej záverečnej skúške.

Zameranie Profesionálny pilot

Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti s cieľom získať licenciu dopravného pilota civilného letectva (ATPL). Rozsah a predmety, sú navrhnuté rovnako ako u špecializácie Letecká doprava, avšak študenti navyše získavajú teoretické znalosti až do úrovne požadovanej pre "zmrznutého" dopravného pilota (ATPL frozen). Praktický výcvik je navrhnutý v súlade s požiadavkami nariadenia EC1178/2011. Výcvik môže byť poskytovaný ako integrovaný alebo modulový až do úrovne obchodný pilot s kvalifikáciou pre lety podľa prístrojov a dvojmotorové lietadlá (CPL/MEP/IR). Uvedený kurz je poskytovaný Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity (LVVC) v úzkej spolupráci s Katedrou leteckej dopravy pričom študenti hradia náklady spojené s praktickým leteckým výcvikom. Teória do úrovne ATP(A) je v rámci špecializovanej odbornej prípravy poskytovaná zdarma. Žilinská univerzita v Žiline je jedinou ATO (SK.ATO.01) na Slovensku aj v Českej republike, ktorá poskytuje teoretický a praktický výcvik pod jednou strechou. Štúdium je zakončené vypracovaním bakalárskej práce a jej obhajobou na štátnej záverečnej skúške.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Základnou podmienkou prijatia na študijný program prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej „zákon o vysokých školách“).
2. V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia na štúdium vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.
3. Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny.

 1. Prihláška sa podáva na konkrétny študijný program. Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, je potrebné prihlášky podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.
 2. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „UNIZA“), prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku, ktorý fakulta stanovila.
 3. Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku alebo tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/.
 4. Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.
 5. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.
 6. Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium obsahujú:

a) životopis,

b) potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

7. Spolu s elektronickou prihláškou je možné poslať aj elektronické prílohy.Doplňujúce informácie

V študijnom programe letecká doprava je možné si zvoliť zameranie:

1) letecká doprava

2) profesionálny pilotPodmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na www.uniza.sk.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník)  do 2,00 vrátane na študijné programy:

 • ekonomika a manažment podniku
 • finančný manažment
 • elektronický obchod a manažment
 • letecká doprava (špecializácia letecká doprava, špecializácia profesionálny pilot).

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník)  do 2,00 vrátane na študijné programy:

 • cestná doprava (špecializácia cestná doprava, špecializácia expertízna činnosť v cestnej doprave)
 • železničná doprava
 • letecká doprava (špecializácia letecká doprava, špecializácia profesionálny pilot)
 • distribučné technológie a služby
 • vodná doprava
 • zasielateľstvo a logistika
 • dopravné služby v osobnej doprave.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD., tel.: +421 41 513 3409, e-mail: eva.nedeliakova@uniza.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači na študijné programy letecká doprava a profesionálny pilot, ktorí sú držiteľmi preukazu pilota vetroňov alebo iných preukazov letovej spôsobilosti alebo leteckého mechanika, získavajú pri prijímacích skúškach 10 preferenčných bodov.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška je realizovaná formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva. Otázky testu sú zo všeobecných vedomostí, matematiky a vybraného cudzieho jazyka (anglického, španielskeho, nemeckého, francúzskeho, ruského jazyka).
Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné v predajni univerzitnej knižnice (http://www.edis.uniza.sk/).Testy

Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné v predajni univerzitnej knižnice (http://www.edis.uniza.sk/). • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 11.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
75


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • sken podpísanej/potvrdenej prihlášky (elektronická forma)
 • vysvedčenie za predposledný ročník štúdia na strednej škole (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000269888/8180

číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

Variabilný symbol: 10131
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: číslo elektronickej prihlášky

Doklad o uhradení priložiť k elektronickej prihláške!

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, prihlášky treba podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 09.04.2024 08:15

Upozorniť na neaktuálne údaje