Krízový manažment

Uplatnenie absolventov

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru občianska bezpečnosť ovládajú vedecké metódy a nástroje využívané v analýze rizík a ohrození bezpečnosti konkrétnych subjektov, regiónov, prípadne celého štátu. Využívajú analytické metódy na optimalizovanie procesov a projektovanie komplexných opatrení na zvyšovanie bezpečnosti systémov. Navrhujú nové metódy a technológie riešenia krízových javov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (Zákon o vysokých školáchč.131/2002 Z. z.).

Úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na doktorandské štúdium. Uchádzači budú prijatí na základe kapacitných možností jednotlivých študijných programov a hodnotenia záujemcov, v ktorom hlavným kritériom budú výsledky prijímacích skúšok.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

tel.: 041/513 67 31

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pravidlá výberového konania

Priebeh prijímacej skúšky upravuje Smernica UNIZAč. 110 v znení dodatku č. 1a 2 Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Komisia pre prijímacie konanie predkladá dekanovi FBI UNIZA výsledky prijímacieho konania a návrh na prijatie úspešných uchádzačov.

Dekan FBI UNIZA po prerokovaní návrhu s komisiou a garantmi študijných programov doktorandského štúdia rozhodne o prijatí/neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Výberové konanie

Výber uchádzačov sa uskutoční na základe hodnotenia prijímacej skúšky. Prijímacia skúška je realizovaná formou ústnej skúšky pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom je preverenie znalostí z cudzieho jazyka, matematiky a odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási, vrátane dôvodov zvolenia danej témy, metód, ktoré predpokladá využiť pri riešení danej témy, ako aj predpokladaných záverov práce. Súčasťou hodnotenia je posúdenie výsledkov doterajšieho štúdia a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača. • Deň otvorených dverí

  13.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.06.2019 - 19.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10933 - doktorandské štúdium

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Anna Košútová – Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2018 16:21

Upozorniť na neaktuálne údaje