Intermédiá

http://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-intermedii/

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-socha-objekt-instalacia/

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/studijne-programy/?v=8X0Q4WO0#pr%20bc%20INM%20SOI



Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.



Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa može prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to v prípade, ak nemajú dané študijné programy 2. kolo prijímacích pohovorov v rovnakom termíne (turnuse).

Uchádzač vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU najneskôr do 20. 11. 2023. Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 21. 11. 2023 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

- profesijný životopis

- úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia Nostrifikáciu dokladu vydanú  okresným úradom – odborom školstva)

- pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), prípadne priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)

- doklad o zaplatení poplatku

- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:

Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Podpísaný/á ......

nar. ......

bytom .....

týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

V ......................    dňa ......................

Podpis .....................................

 



Doplňujúce informácie

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/intermedia/

Intermédiá (špecializácia Intermédiá, špecializácia Socha, objekt, inštalácia)

Špecializácia Intermédiá

Požiadavky na domáce práce - portfólio

Vaše digitálne portfólio vo formáte PDF by malo obsahovať 5 kresebných štúdií a výber maximálne 20 vašich prác. Práce by mali obsahovať názov, rok vzniku a krátky popis. Do portfólia môžete zahrnúť práce vytvorené v škole, ale predovšetkým mimo školských zadaní, domáce práce, prípadne ukážky z vašich skicárov, fotografie, hudbu, videá, animácie, performance, scenáre, poéziu, či prózu, ktorú píšete... všetko, čo tvoríte a pomohlo by nám uchopiť vaše záujmy, zručnosti ako i vašu osobnosť. Pri videách, či hudbe vložte do pdf súboru online odkaz.

Forma odovzdávania prác:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s motivačným listom uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12,00. Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu a špecializácia.

Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač alebo uchádzačka priamo na II. kolo prijímacích pohovorov v pevnom obale.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo - Dištančne bez účasti uchádzača.

 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov).

2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača alebo uchádzačky z 1. kola.

Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 

Zadania II. kola prijímacích pohovorov:

 • 1. priestorový objekt (práca s materiálom)
 • 2. fotografia
 • 3. intervencia do priestoru
 • 4. zvuk
 • 5. video

 

 • Každý člen a každá členka prijímacej komisie hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa v jedenásťbodovej stupnici (0-10).
 • Súčasťou je i pohovor s uchádzačom a uchádzačkou pred prijímacou komisiou, kde uchádzač príp. uchádzačka preukáže svoj záujem a prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov). Na pohovor je potrebné si priniesť 2 reprodukcie diel, pričom aspoň jedna z nich by mala byť zo súčasného výtvarného umenia. Reprodukcie treba vytlačiť farebne na kancelársky papier formátu A4. Diela budú predmetom diskusie s členmi komisie.
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
farby, písacie a kresliace potreby, nožnice, orezávač, lepiaca páska, lepidlo, rôzne noviny a časopisy, prípadne iný vám vlastný materiál, fotoaparát s pamäťovou kartou SD/SD mini alebo mobilný telefón alebo videokamera

Literatúra

Zoznam nižšie uvedenej odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované:

Publikácie

 • BERGER, John: Způsoby vidění. Labyrint, 2016
 • CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004
 • RUSINOVÁ, Zora (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Slovenská národná galéria, 2000
 • NOVOSÁD, František: V zrkadle kultúry. Iris, 2016
 • MIRZOEFF, Nicholas: Jak vidět svět. Artmap, 2019
 • FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Slovart, 2007
 • LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Slovart, 1996
 • PIJOAN, José: Dejiny umenia 1 – 10. Odeon - Tatran, 1982 – 1986
 • PIJOAN, José: Dejiny umenia 11 – 12. Odeon - Tatran, 2002
 • GOMBRICH, H. E.: Príbeh umenia. Ikar, 2000

Výtvarné časopisy

 • Flash Art, Profil

Online platformy a databázy

 • artalk.cz, artyoucaneat.sk, artdispecing.sk, monoskop.org, e-flux.com

Konzultácie – intermédiá

Konzultácie sú na študijnom programe Intermédiá zdarma a konajú sa on-line. 

V prípade záujmu kontaktujte pedagógov alebo pedagogičku:

Anton Čierny cierny@vsvu.sk

Jaroslav Kyša kysa@vsvu.sk

Jana Kapelová kapelova@vsvu.sk

Martin Piaček piacek@vsvu.sk

Dávid Koronczi koronczi@vsvu.sk

 

Špecializácia Socha, objekt, inštalácia 

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • záznamy autorského uvažovania - skicáre, zápisky, denníky, eseje, básne, fotografie a pod.
 • autoportrét
  – priestorová asambláž * - voľná technika a materiál, vrátane možnosti klasického
  – modelovania hlavy v hline. (foto dokumentácia v PDF portfóliu viď nižšie)
  * (asambláž → dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, trojrozmerná verzia koláže)
 • možnosť zaslať práce v rámci 3D modelovania v rôznych počítačových programoch.
 • (formou screen shotov v PDF portfóliu viď nižšie, alebo krátkeho animovaného záznamu vo formáte: H.264 alebo Windows media,rozlíšenie max. HD 1080p 25fr. a menej - ktoré je možné prehrať na bežných počítačoch).
 • kreatívne, voľné autorské práce (napr. malé sochárske diela, modelové situácie, land artové intervencie v prírode, alebo vo verejnom priestore )
 • kresba (napr. portrét hlavy alebo autoportrétu, pol figúra, celá figúra, prípravné kresby, môžu to byť aj školské práce (7 prác a viac) )
 • motivačný list

 

Forma odovzdávania prác:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s motivačným listom uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 do 7. 12. 2023 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12,00. Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB + v prípade 3D animácií záznamu vo formáte: H.264 alebo Windows Media, rozlíšenie max. HD 1080p 25fr. a menej - ktoré je možné prehrať na bežných počítačoch). Max do 350 MB Poznačenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu Socha. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov  v tlačenej forme vo formáte A4 spolu s originálnymi kresbami (reálne kresby nie digitálne kópie).

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1.kolo – Dištančne bez účasti uchádzača a uchádzačky.
– hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov).

2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača alebo uchádzačky z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 

 • autoportrét - priestorová asambláž - voľná technika a materiál, vrátane možnosti klasického modelovania v hline
 • kreatívne zadanie /kresba + modelovaný reliéf /
 • vytvorenie objektu z kartónu
 • voľná kompozícia-odoberaním zo sadrového kubusu


Pohovor s uchádzačom alebo uchádzačkou pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač príp. uchádzačka preukáže svoj záujem a prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia.

Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Špachtle, ceruzky, uhlíky, rudky, očká, kliešte, nôž, pílka, rašpľa, ploché stolárske dláto, kladivo, kladivko (palička), šmirgeľ, farebné papiere, rôzne materiály (poprípade kartón, korok, textil, kúsky dreva, polystyrén, atď.).

Literatúra

·         Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.

·         Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.

·         Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.

·         Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.

Zoznam nižšie uvedenej odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované:

Publikácie

·         CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004.

·         František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.

·         Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.

·         Gibson, W. : Neuromancer

·         Liou Cch’-sin: Problém tří těles

·         FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Praha: Slovart, 2007.

·         LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996.

Výtvarné časopisy

·         Profil, Jazdec, Flash Art Czech and Slovak Edition, Kapitál

Online platformy a databázy

 

Konzultácie – Socha, objekt, inštalácia

Konzultácie sa konajú on-line.

V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

prof. Dr hab. Mgr. art. Patrik Kovačovský

kovacovsky@vsvu.sk

doc. Rastislav Trizma, akad. soch.

trizma@vsvu.sk

Mgr. art. Štefan Papčo, ArtD.

papco@vsvu.sk



Podmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).



Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).



Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na VŠVU vo všetkých študijných programoch je dvojkolová. Prvé kolo prebehne dištančným (bez účasti uchádzačov) spôsobom. Druhé kolo prebieha na všetkých študijných programoch prezenčne a trvá dva dni.

Dôležité termíny prijímacieho konania:

 • od 21. 9. 2023 do 20. 11. 2023 – termín podania prihlášky
 • 20. 11. 2023 – deadline zaplatenia poplatku za prihlášku
 • 21. 11. 2023 – deadline odoslania prihlášky a príloh poštou
 • 1. 12. 2023 od 12.00 hod. – 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) termín odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania
 • 1. kolo – 11. – 16. 12. 2023 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 7.12.2023 na https://ulozisko.vsvu.sk/
 • 2. kolo – prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni: 29. – 30. 1. 2024 – uchádzači počas 2 dní (celé 2 dni) pracujú na úlohách, ktoré budú počas prijímacích skúšok oznamované

Viac informácii o požiadavkách na domáce práce – portfólio uchádzača a špecifikácia úloh počas prijímacieho konania v rámci jednotlivých študijných programoch nájdete: Podmienky prijatia/Doplňujúce informácie



 • Podanie prihlášky na štúdium

  21.09.2023 - 20.11.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.12.2023 - 02.02.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.09.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma, elektronická forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje
 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: “šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 240037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 20.09.2023 15:59

Upozorniť na neaktuálne údaje