Intermédiá

http://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-intermedii/

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-socha-objekt-instalacia/Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa može prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to v prípade, ak nemajú dané študijné programy 2. kolo prijímacích pohovorov v rovnakom termíne (turnuse).

Uchádzač vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU najneskôr do 30. 11. 2021. Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 1. 12. 2021 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

- profesijný životopis

- úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia Nostrifikáciu dokladu vydanú  okresným úradom – odborom školstva)

- pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), v prípade zlej pandemickej situácie (zavreté školy) priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)

- doklad o zaplatení poplatku

- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:

Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Podpísaný/á ......nar. ......bytom .....týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

V ......................    dňa ......................

Podpis .....................................

 Doplňujúce informácie

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/intermedia/

Intermédiá (špecializácia Intermédiá, špecializácia Socha, objekt, inštalácia)

Špecializácia Intermédiá

Požiadavky na domáce práce - portfólio

Vaše digitálne portfólio vo formáte PDF by malo obsahovať 5 kresebných štúdií a výber maximálne 20 vašich prác. Práce by mali obsahovať názov, rok vzniku a krátky popis. Do portfólia môžete zahrnúť práce vytvorené v škole, ale i mimo školských zadaní, domáce práce, prípadne ukážky z vašich skicárov, fotografie, hudbu, videá, animácie, performance, scenáre, poéziu, či prózu, ktorú píšete... všetko, čo tvoríte a pomohlo by nám uchopiť vaše záujmy, zručnosti ako i osobnosť. Pri videách, či hudbe vložte do pdf súboru online odkaz.  Súčasťou portfólia by mal byť aj váš motivačný list, v ktorom sa pokúste sformulovať váš záujem o štúdium umenia, príp. rozhodnutie študovať odbor intermédiá, vaše motivácie, východiská, fascinácie, záujmy aj mimo sveta umenia... Zámerom je priblíženie vašej osobnosti prijímacej komisii.

Forma odovzdávania prác:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. . vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk;

prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12,00. 

Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu a špecializácia. - toto by mala skontrolovať p. Hojstričová kvôli zlúčeniu katedry intermédií a sochy

Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač alebo uchádzačka priamo na II. kolo prijímacích pohovorov v pevnom obale.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo - Dištančne bez účasti uchádzača.

 • hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu

2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača alebo uchádzačky z 1. kola.

Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 


– priestorový objekt na danú tému (práca s materiálom), skice k vytvorenému objektu
– prevedenie performancie pred kamerou na zadanú tému
– intervencia do verejného priestoru mimo školy na danú tému
– voľná téma v ľubovoľnom médiu so zameraním na to, čo uchádzača a uchádzačku zaujíma 
– test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
– pohovor s uchádzačom alebo uchádzačkou pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač príp. uchádzačka preukáže svoj záujem a prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
arby, písacie a kresliace potreby, nožnice, orezávač, lepiaca páska, lepidlo, rôzne noviny a časopisy, prípadne iný vám vlastný materiál, fotoaparát s pamäťovou kartou SD/SD mini / mobilný telefón / videokamera

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.

Zoznam nižšie uvedenej odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované:

Publikácie

 • CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004.
 • František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
 • Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Praha: Slovart, 2007.
 • LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. 

Výtvarné časopisy

 • Profil, Jazdec, Flash Art, Kapitál

Online platformy a databázy

 • artalk.cz
 • artyoucaneat.sk
 • artdispecing.sk
 • monoskop.org
 • e-flux.com

Konzultácie – intermédiá

Konzultácie sú na študijnom programe Intermédiá zdarma a konajú sa on-line. 

V prípade záujmu kontaktujte pedagógov alebo pedagogičku:

Anton Čierny cierny@vsvu.sk

Jaroslav Kyša kysa@vsvu.sk

Jana Kapelová kapelova@vsvu.sk

Martin Piaček piacek@vsvu.sk

Dávid Koronczi koronczi@vsvu.sk

 

Špecializácia Socha, objekt, inštalácia 

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

 • modelovanie – busta, portrét hlavy – minimálne 3 ks – fotodokumentácia
 • kresba portrét hlavy – minimálne 7 ks
 • kresba pol figúra, celá figúra – minimálne 3 ks
 • kreatívne, voľné autorské práce – minimálne 10 ks
 • výtvarná interpretácia vybraného sochárskeho diela z dejín umenia – ľubovoľná technika a materiál.
 • motivačný list

Forma odovzdávania prác:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk;

prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12,00. 

Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu restaurovanie. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov  v tlačenej forme vo formáte A4 spolu s originálnymi kresbami (reálne kresby nie digitálne kópie).

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
  – modelovanie hlavy podľa živého modelu
  – kreatívne zadanie /kresba + modelovaný reliéf a kompozícia/ 
  – riešenie výtvarného diela v limitovanom priestore, maketa pre inštaláciu
  – voľná kompozícia-odoberaním zo sadrového kubusu
  – test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
  – pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Špachtle, ceruzky, uhlíky, rudky, očká, kliešte, nôž, pílka, rašpľa, ploché stolárske dláto, kladivo, kladivko (palička), šmirgeľ, farebné papiere, rôzne materiály (kartón, korok, textil, kúsky dreva, polystyrén, atď.).

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie – Socha, objekt, inštalácia

Konzultácie sa konajú on-line.

V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

prof. Dr hab. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Vedúci ateliéru

E-mail kovacovsky@vsvu.skPodmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá sa uskutoční v II. turnusoch:

 • 1. turnus:  študijné programy: maliarstvo; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn
 • 2. turnus:  študijné programy:  textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; digitálne médiá; architektonická tvorba;  reštaurátorská tvorba

a má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na VŠVU vo všetkých študijných programoch je dvojkolová. Prvé kolo prebehne dištančným (bez účasti uchádzačov) spôsobom. Druhé kolo prebieha na všetkých študijných programoch prezenčne a trvá dva dni.

Dôležité termíny prijímacieho konania:

10.12.2021 08:00h (ráno) deadline odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania

1. kolo – 13. decembra – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 10.12.2021 na https://ulozisko.vsvu.sk/

2. kolo - prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni:

1. turnus (2. kolo: 31. januára  – 1. februára 2022):

študijné programy:

 • maliarstvo
 • intermédiá (špecializácia Intermédiá – INTb.21I a špecializácia Socha, objekt, inštalácia – INTb.21S)
 • fotografia a nové médiá
 • vizuálna komunikácia
 • dizajn

2. turnus (2. kolo: 3. februára  – 4. februára 2022):

študijné programy:

 • textilná tvorba
 • úžitkové umenie (špecializácia šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi)
 • grafika a iné médiá
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba
 • digitálne umenia

Viac informácii o požiadavkách na domáce práce – portfólio uchádzača a špecifikácia úloh počas prijímacieho konania v rámci jednotlivých študijných programoch nájdete: Podmienky prijatia/Doplňujúce informácie • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2021 - 30.11.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.12.2021 - 01.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje
 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: “šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 220037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 16:11

Upozorniť na neaktuálne údaje