Intermedia

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-intermedii/Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Applicant to bachelor studies at AFAD can apply to maximally two of the following study programmes, and only in case when the given study programmes do not have admittance interviews set for the same date.

Applicant will fill in and send an online application by 2.12.2019 at the latest. After that, the applicant will print out the application, sign it and send it by postal mail by 3.12.2019 al the latest, together with the following attachments:

 • CV
 • Verified copy of school-leaving certificate
 • proof of fee payment
 • nostrification of a document issued by a Regional board of education (in case of documentation of completed education issued by an international school of the country without signed agreement on mutual acknowledgment of the documents’ equivalence)
 • Candidate’s statement of declaration signed by the candidate:

  Candidate’s statement of declaration

  I hereby declare (name..............................., date of birth...................................., address...........................................) that my health condition is good and I do not suffer from any diseases which might be negatively affected by the contact with chemical or biological substances used in the teaching process.

  In ..............................                  Date ................................

  Candidate’s signature

  .................................................

to the address:

Rectorate of the University of Fine Arts and Design, study department
Hviezdoslavovo nám. 18,
814 37 BratislavaAdditional information

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/intermedia/

Intermédiá (špecializácia Intermédiá, špecializácia Socha, objekt, inštalácia)

Špecializácia Intermédiá

Požiadavky na domáce práce - portfólio

Vaše digitálne portfólio vo formáte PDF by malo obsahovať 5 kresebných štúdií a výber maximálne 20 vašich prác. Práce by mali obsahovať názov, rok vzniku a krátky popis. Do portfólia môžete zahrnúť práce vytvorené v škole, ale i mimo školských zadaní, domáce práce, prípadne ukážky z vašich skicárov, fotografie, hudbu, videá, animácie, performance, scenáre, poéziu, či prózu, ktorú píšete... všetko, čo tvoríte a pomohlo by nám uchopiť vaše záujmy, zručnosti ako i osobnosť. Pri videách, či hudbe vložte do pdf súboru online odkaz.  Súčasťou portfólia by mal byť aj váš motivačný list, v ktorom sa pokúste sformulovať váš záujem o štúdium umenia, príp. rozhodnutie študovať odbor intermédiá, vaše motivácie, východiská, fascinácie, záujmy aj mimo sveta umenia... Zámerom je priblíženie vašej osobnosti prijímacej komisii.

Forma odovzdávania prác:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. . vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk;

prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12,00. 

Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu a špecializácia. - toto by mala skontrolovať p. Hojstričová kvôli zlúčeniu katedry intermédií a sochy

Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač alebo uchádzačka priamo na II. kolo prijímacích pohovorov v pevnom obale.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo - Dištančne bez účasti uchádzača.

 • hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu

2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača alebo uchádzačky z 1. kola.

Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 


– priestorový objekt na danú tému (práca s materiálom), skice k vytvorenému objektu
– prevedenie performancie pred kamerou na zadanú tému
– intervencia do verejného priestoru mimo školy na danú tému
– voľná téma v ľubovoľnom médiu so zameraním na to, čo uchádzača a uchádzačku zaujíma 
– test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
– pohovor s uchádzačom alebo uchádzačkou pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač príp. uchádzačka preukáže svoj záujem a prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
arby, písacie a kresliace potreby, nožnice, orezávač, lepiaca páska, lepidlo, rôzne noviny a časopisy, prípadne iný vám vlastný materiál, fotoaparát s pamäťovou kartou SD/SD mini / mobilný telefón / videokamera

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.

Zoznam nižšie uvedenej odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované:

Publikácie

 • CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004.
 • František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
 • Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Praha: Slovart, 2007.
 • LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. 

Výtvarné časopisy

 • Profil, Jazdec, Flash Art, Kapitál

Online platformy a databázy

 • artalk.cz
 • artyoucaneat.sk
 • artdispecing.sk
 • monoskop.org
 • e-flux.com

Konzultácie – intermédiá

Konzultácie sú na študijnom programe Intermédiá zdarma a konajú sa on-line. 

V prípade záujmu kontaktujte pedagógov alebo pedagogičku:

Anton Čierny cierny@vsvu.sk

Jaroslav Kyša kysa@vsvu.sk

Jana Kapelová kapelova@vsvu.sk

Martin Piaček piacek@vsvu.sk

Dávid Koronczi koronczi@vsvu.sk

 

Špecializácia Socha, objekt, inštalácia 

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

 • modelovanie – busta, portrét hlavy – minimálne 3 ks – fotodokumentácia
 • kresba portrét hlavy – minimálne 7 ks
 • kresba pol figúra, celá figúra – minimálne 3 ks
 • kreatívne, voľné autorské práce – minimálne 10 ks
 • výtvarná interpretácia vybraného sochárskeho diela z dejín umenia – ľubovoľná technika a materiál.
 • motivačný list

Forma odovzdávania prác:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk;

prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12,00. 

Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu restaurovanie. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov  v tlačenej forme vo formáte A4 spolu s originálnymi kresbami (reálne kresby nie digitálne kópie).

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
  – modelovanie hlavy podľa živého modelu
  – kreatívne zadanie /kresba + modelovaný reliéf a kompozícia/ 
  – riešenie výtvarného diela v limitovanom priestore, maketa pre inštaláciu
  – voľná kompozícia-odoberaním zo sadrového kubusu
  – test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
  – pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Špachtle, ceruzky, uhlíky, rudky, očká, kliešte, nôž, pílka, rašpľa, ploché stolárske dláto, kladivo, kladivko (palička), šmirgeľ, farebné papiere, rôzne materiály (kartón, korok, textil, kúsky dreva, polystyrén, atď.).

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie – Socha, objekt, inštalácia

Konzultácie sa konajú on-line.

V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

prof. Dr hab. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Vedúci ateliéru

E-mail kovacovsky@vsvu.skConditions for international students

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).General information on the admission exam

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá sa uskutoční v II. turnusoch:

 • 1. turnus:  študijné programy: maliarstvo; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn
 • 2. turnus:  študijné programy:  textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; digitálne médiá; architektonická tvorba;  reštaurátorská tvorba

a má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Form of entrance exam

Admission exam will examine the level of knowledge, talent, thinking, skills and abilities in the terms of special demands given by the chosen bachelor study programme. Admission exam lasts 3 days and has two rounds. On the first day the first round is conducted, and on the next two days, the second round is conducted. Admission exam consists of the following parts:

First round

Test aimed at identifying general knowledge acquired during the secondary education in history, literature, art history, and orientation in contemporary art. Testing in English will be possible for international applicants, should they apply for such testing, but in case of their admittance the studies will be in Slovak language. 

Admission exam demonstration

Assessment of personal log of applicant’s artistic activity

Art tasks, which are specified according to the study programme the applicant has applied to.

Second round

Art tasks, which are specified according to the study programme the applicant has applied to. Interview before the department committee, where the applicant will show their orientation in the field they are applying to; part of the interview will be a discussion concerning their personal artistic activity log.

Department admissions committee

Given tasks and parts of the admissions are assessed by admissions committee, which consists of at least five members appointed by the AFAD rector. The committee members are the university teachers who teach at the study programme at the relevant department of AFAD and who have the artistic-teaching titles professor, docent, or assistant professor. The fifth member of the department admissions committee can be a university teacher who teaches at a different study programme at AFAD.

Members of the department admissions committee will assess tasks in both rounds using a six-point scale (0-5). Each task (including tests, personal interview and personal log) will be assessed individually, which means that applicant can earn maximally 25 points for each task (5 points from 5 committee members each). Advancement into the second round is conditioned by earning at least 50% of the maximum possible number for the tasks on the first day. The committee can, depending on a situation (e.g. small number of successful candidates) lower the admittance minimum to 45%.  Names of the applicants advancing to the second round will be disclosed the next morning, in the place where the admittance exam is being conducted. • Apply the application for study

  01.10.2021 - 30.11.2021

 • Performance of the entrance exam

  13.12.2021 - 01.02.2022

 • Send certificate to

  01.09.2022

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku (paper form)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (paper form)
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information
 • Account owner: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Bank: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • variable symbol 648 003
 • Specific symbol: six-digit number starting with 20 and followed by a four-digit number consisting of application filing number, in front of which zeroes are to be added.
  An example: if an application filing number is 37, specific symbol will be 200037
 • Additional information: applicant’s surname

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2022/2023
 • University Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 15
 • Program code: 107144
 • Field of study: Art
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 4
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: English, Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Last update: 30.09.2021 16:11

Draw attention to not topical data