Inteligentné technológie v priemysle

Cieľom inžinierskeho študijného programu „Inteligentné technológie v priemysle“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v prvom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby absolvent bol schopný  zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov a zlepšovať ich prevádzkové parametre, samostatne riadiť a tvorivo riešiť komplexné úlohy výrobných podnikov. Počas štúdia sa naučí ovládať problematiku technickej prípravy výroby, nadobudne znalosti o priemyselných robotoch a manipulátoroch, inteligentných systémoch v priemysle, meraní, kontrole a riadení výrobných procesov, reverznom a digitálnom inžinierstve a nadobudne znalosti a schopnosti na zabezpečenie racionálnej výrobnej prevádzky, na inteligentné riešenie problémov logistiky a riadenia výroby a na projektovanie ucelených častí inteligentných výrobných systémov s adekvátnym využitím výpočtovej techniky a CA technológií. Študijný program „Inteligentné technológie v priemysle“ umožní absolventovi získať poznatky o pokročilých metódach procesného riadenia aj s využitím techník výpočtovej inteligencie, vďaka čomu dokáže optimalizovať chod výrobno-technologických systémov, zvyšovať ich spoľahlivosť, zlepšovať ich prevádzkové parametre a flexibilne reagovať na požiadavky odberateľov a zmeny na trhu. Pripraví inžinierov na riešenie technologických problémov v strojárskych a im príbuzných výrobách, na navrhovanie a projektovanie inteligentných výrobných systémov, na riešenie problémov riadenia výroby, na zvládnutie technológie spracovania nových materiálov, nových strojárskych i ďalších progresívnych technológii a ich aplikácií.
Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 7):
Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením vo vede a výskume.
Zručnosti (úroveň 7):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich v aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore s využitím teórie a výskumných a vývojových postupov vie prispievať k rozvoju odboru získavaním nových vedomostí pri riešení uvedených úloh.
Kompetencie (úroveň 7):
Absolvent dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky, vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh, komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Inteligentné technológie v priemysle ovláda problematiku projektovania inteligentných výrobných systémov, optimalizácie ich prevádzky, má znalosti o pokročilých a nekonvenčných výrobných technológiách, získavania a spracovania dát, digitalizácií, kontrole a riadení výrobných procesov. Má schopnosti integrovať metódy a techniky digitalizácie procesov vo všetkých odvetviach výroby a podnikania v súlade s princípmi nastupujúceho konceptu Priemysel 5.0.

Absolvent študijného programu „Inteligentné technológie v priemysle“ je schopný integrovať metódy a techniky digitalizácie procesov vo všetkých odvetviach výroby a podnikania v súlade s princípmi štvrtej priemyselnej revolúcie (koncept Priemysel 4.0). Zo získaných znalostí absolvent ovláda problematiku projektovania inteligentných výrobných systémov, optimalizácie ich prevádzky, má znalosti o pokročilých metódach získavania a spracovania dát, digitalizácií, kontrole a riadení výrobných procesov. Absolventi tohto študijného programu majú uplatnenie vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach na rôznych technologických a riadiacich pozíciách, ale hlavne majú potrebné znalosti a schopnosti teoretického a aplikačného charakteru so zameraním na problematiku digitalizácie výrobných procesov predovšetkým v strojárskom priemysle vo všetkých jeho fázach od vývoja cez výrobu, overenie, až po schválenie sériovej výroby a expedíciu výrobkov. Absolvent študijného programu „Inteligentné technológie v priemysle“ bude pripravený organizovať a riadiť projekty podnikových zmien, integrovať ľudí, technológie, zariadenia a procesy, informácie, materiály a energie počas celého životného cyklu výrobku aj s ohľadom na ekologické a enviromentálne aspekty tak, aby vznikol komplexný systém schopný absorbovať prvky umelej inteligencie do svojej prevádzkovej činnosti a ďalšieho rozvoja v súlade so súčasnými aj budúcimi požiadavkami spoločnosti.

 

Povolania:

 •           Procesný špecialista v strojárskej výrobe 7
 •           Špecialista IKT procesov 7
 •           Strojársky špecialista automatizácie 7
 •           Špecialista optimalizácie procesov 7


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia
 • bez prijímacích skúšok


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

UCHÁDZAČI O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM SÚ POVINNÍ KU PRIHLÁŠKE PRILOŽIŤ:

 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


Forma prijímacej skúšky
 •  bez prijímacích skúšok


Testy
 •  bez prijímacích skúšok


 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 10.11.2023 15:38

Upozorniť na neaktuálne údaje