Hutníctvo

Študijný program poskytuje širšie vzdelanie v oblasti hutníctva železa a ocele, hutníctva neželezných kovov a recyklácie, zlievarenstva, či tepelnej techniky.

Absolvent má hlboké vedomosti a chápe teórie a koncepty z oblasti: výroby kovov, ich odlievania, zlievarenstva, výroby a aplikácie nekovových materiálov, chémie, fyzikálnej metalurgie, vysokoteplotných procesov, tepelnej techniky a hutníckej energetiky; má prehľad o aktuálnych technických novinkách odboru pre projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti odbornej praxe, detailne ovláda metódy a prostriedky riadenia a simulácie procesov; stacionárnej a dynamickej analýzy študovaných procesov, posudzovania tepelného namáhania, prúdenia, dynamiky hydromechanických a termodynamických sústav, prenosu tepla a hmoty, ako aj interakcií prenosových javov s chemickými reakciami. Podrobne ovláda matematický aparát a princípy potrebné pre návrh a vykonávanie numerických a fyzikálnych simulácií metalurgických procesov. Ovláda prostriedky matematického modelovania a logické princípy procesov na vysokej úrovni.Uplatnenie absolventov

Absolvent je špičkový odborník schopný samostatne riešiť problémy vedy a výskumu alebo iné veľmi náročné úlohy praxe;  stanovuje vedecké hypotézy alebo predpoklady riešenia problémov smerujúce rozvoju odboru a praxe, navrhuje vedecké postupy overovania hypotéz, svoje riešenia je schopný prezentovať a obhájiť pred odbornou komunitou, viesť o nich diskusiu v cudzom jazyku, vie spísať a publikovať vedeckú prácu a publikovať pôvodné vlastné výsledky v recenzovanom časopise na národnej alebo medzinárodnej úrovni, je schopný tvorivo a zásadne prispieť k novým riešeniam, disponuje vysokou schopnosťou sebavzdelávania na dosiahnutie vysokej flexibility na trhu práce, má dobré organizačné schopnosti a vyznačuje sa dobre rozvinutou schopnosťou prijímať nové informácie  a riešiť nové technické problémy; je schopný prakticky využívať, rozvíjať a rozpracovávať počítačové prístupy pri riešení odborných problémov; vie používať základné aj špecifické metodiky experimentu a samostatne realizovať aj náročné experimenty v laboratóriu, vie spracovať a vyhodnotiť výsledky experimentu na vysokej odbornej úrovni; vie vykonávať nezávislý, originálny a recenzovaným periodikom publikovateľný výskum presahujúci súčasné hranice poznania v odbore na medzinárodnej úrovni. Analyzuje výsledky a predkladá návrhy riešenia, optimalizácie, intenzifikácie procesov. Rieši využitím prostriedkov matematického modelovania teplotechncké procesy. Analyzuje energetickú náročnosť procesov a predkladá návrhy riešenia. Navrhuje, podáva a zabezpečuje riešenie projektov. Absolvent autonómne plánuje a realizuje výskum a vývoj v kontexte požiadaviek spoločnosti, samostatne prezentuje výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou, vytvára originálne poznanie, aby významne prispel k rozvoju odboru alebo oblasti odbornej praxe, je pripravený zastávať funkciu top manažéra v oblasti výskumu, vývoja a transferu inovácií, vie organizovať a riadiť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií a inovácií, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Dosahuje vysokú mieru porozumenia riešeného projektu. Motivuje ľudí, organizačne zabezpečuje a zodpovedá za výsledky riešených úloh. Zodpovedá za odbornosť vykonaných prác a hodnotí vykonané operácie a prevedenie. Vytvára nové postupy a spôsoby riešenia energetických procesov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Umiestnenie v poradovníku uchádzačov podľa výsledkov výberového konania v rámci plánovaného počtu prijatých uchádzačov.

 Podmienky pre zahraničných študentov

- zvolený študijný program má akreditáciu štúdia v slovenskom jazyku.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium študijného programu Hutníctvo (III. stupeň) podľa § 56, ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je absolvovanie inžinierskeho študijného programu (II. stupeň vysokoškolského vzdelávania). Ďalšími podmienkami pre prijatie na štúdium sú:

-          umiestnenie v poradovníku uchádzačov podľa výsledkov výberového konania v rámci plánovaného počtu prijatých uchádzačov,

             Hutnícka fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, spoločenského dopytu a kapacitných možností.

             Zdravotné obmedzenia: -          chronické a alergické ochorenia kože, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.Forma prijímacej skúšky

- test z cudzieho jazyka,

- pohovor s odborovou komisiou.Testy

- z cudzieho jazyka.  • Podanie prihlášky na štúdium

    17.06.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 06.04.2022 15:11

Upozorniť na neaktuálne údaje