Hutníctvo

Študijný program poskytuje širšie vzdelanie v oblasti hutníctva železa a ocele, hutníctva neželezných kovov a recyklácie, zlievarenstva, či tepelnej techniky.

Absolvent má hlboké vedomosti a chápe teórie a koncepty z oblasti: výroby kovov, ich odlievania, zlievarenstva, výroby a aplikácie nekovových materiálov, chémie, fyzikálnej metalurgie, vysokoteplotných procesov, tepelnej techniky a hutníckej energetiky; má prehľad o aktuálnych technických novinkách odboru pre projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti odbornej praxe, detailne ovláda metódy a prostriedky riadenia a simulácie procesov; stacionárnej a dynamickej analýzy študovaných procesov, posudzovania tepelného namáhania, prúdenia, dynamiky hydromechanických a termodynamických sústav, prenosu tepla a hmoty, ako aj interakcií prenosových javov s chemickými reakciami. Podrobne ovláda matematický aparát a princípy potrebné pre návrh a vykonávanie numerických a fyzikálnych simulácií metalurgických procesov. Ovláda prostriedky matematického modelovania a logické princípy procesov na vysokej úrovni.Prospects of graduates

Absolvent je špičkový odborník schopný samostatne riešiť problémy vedy a výskumu alebo iné veľmi náročné úlohy praxe;  stanovuje vedecké hypotézy alebo predpoklady riešenia problémov smerujúce rozvoju odboru a praxe, navrhuje vedecké postupy overovania hypotéz, svoje riešenia je schopný prezentovať a obhájiť pred odbornou komunitou, viesť o nich diskusiu v cudzom jazyku, vie spísať a publikovať vedeckú prácu a publikovať pôvodné vlastné výsledky v recenzovanom časopise na národnej alebo medzinárodnej úrovni, je schopný tvorivo a zásadne prispieť k novým riešeniam, disponuje vysokou schopnosťou sebavzdelávania na dosiahnutie vysokej flexibility na trhu práce, má dobré organizačné schopnosti a vyznačuje sa dobre rozvinutou schopnosťou prijímať nové informácie  a riešiť nové technické problémy; je schopný prakticky využívať, rozvíjať a rozpracovávať počítačové prístupy pri riešení odborných problémov; vie používať základné aj špecifické metodiky experimentu a samostatne realizovať aj náročné experimenty v laboratóriu, vie spracovať a vyhodnotiť výsledky experimentu na vysokej odbornej úrovni; vie vykonávať nezávislý, originálny a recenzovaným periodikom publikovateľný výskum presahujúci súčasné hranice poznania v odbore na medzinárodnej úrovni. Analyzuje výsledky a predkladá návrhy riešenia, optimalizácie, intenzifikácie procesov. Rieši využitím prostriedkov matematického modelovania teplotechncké procesy. Analyzuje energetickú náročnosť procesov a predkladá návrhy riešenia. Navrhuje, podáva a zabezpečuje riešenie projektov. Absolvent autonómne plánuje a realizuje výskum a vývoj v kontexte požiadaviek spoločnosti, samostatne prezentuje výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou, vytvára originálne poznanie, aby významne prispel k rozvoju odboru alebo oblasti odbornej praxe, je pripravený zastávať funkciu top manažéra v oblasti výskumu, vývoja a transferu inovácií, vie organizovať a riadiť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií a inovácií, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Dosahuje vysokú mieru porozumenia riešeného projektu. Motivuje ľudí, organizačne zabezpečuje a zodpovedá za výsledky riešených úloh. Zodpovedá za odbornosť vykonaných prác a hodnotí vykonané operácie a prevedenie. Vytvára nové postupy a spôsoby riešenia energetických procesov.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Umiestnenie v poradovníku uchádzačov podľa výsledkov výberového konania v rámci plánovaného počtu prijatých uchádzačov.

 Conditions for international students

- zvolený študijný program má akreditáciu štúdia v slovenskom jazyku.General information on the admission exam

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium študijného programu Hutníctvo (III. stupeň) podľa § 56, ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je absolvovanie inžinierskeho študijného programu (II. stupeň vysokoškolského vzdelávania). Ďalšími podmienkami pre prijatie na štúdium sú:

-          umiestnenie v poradovníku uchádzačov podľa výsledkov výberového konania v rámci plánovaného počtu prijatých uchádzačov,

             Hutnícka fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, spoločenského dopytu a kapacitných možností.

             Zdravotné obmedzenia: -          chronické a alergické ochorenia kože, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.Form of entrance exam

- test z cudzieho jazyka,

- pohovor s odborovou komisiou.Tests

- z cudzieho jazyka.  • Apply the application for study

    01.04.2021 - 15.06.2021

  • Performance of the entrance exam

    - 30.06.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
6


Additions
  • CV (electronic form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities
  • certified copy of certificate to candidates from other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Last update: 08.06.2021 11:55

Draw attention to not topical data